×
વિગતોમાં સમાચાર | અમદાવાદ જિલ્લા પંચાયત
  • હોમ
  • વિગતોમાં સમાચાર

વિગતોમાં સમાચાર

નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત આરોગ્ય શાખા, જિલ્લા પંચાયત, અમદાવાદ ખાતે જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી હસ્તક NHM તથા RBSK ની ૧૧ માસ કરાર આધારીત આયુષ તબીબ, સ્ટાફનર્સ, ફાર્માસીસ્ટ તથા ફિમેલ હેલ્થ વર્કર ની ભરતી જાહેરાત

04-Oct-2022

નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત આરોગ્ય શાખા, જિલ્લા પંચાયત, અમદાવાદ ખાતે જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી હસ્તક NHM તથા RBSK ની ૧૧ માસ કરાર આધારીત આયુષ તબીબ, સ્ટાફનર્સ, ફાર્માસીસ્ટ તથા ફિમેલ હેલ્થ વર્કર ની ભરતી જાહેરાત

Detail Download
NHM Recruitment.pdf