મુખપૃષ્ઠ | શાખાઓ | સિંચાઇ શાખા | ખર્ચની વિગતનું પત્રક

સને ૨૦૧૬-૧૭ વર્ષ દરમ્યાન થયેલ કામો તથા ખર્ચની વિગતનું પત્રક
(તા.૧/૪/૨૦૧૬ થી તા.૩૧/૩/૨૦૧૭)

અ.નં. યોજનાની વિગત (સદર) જિલ્લાનો કુલ વાર્ષિક લક્ષ્યાંક પુર્ણ થયેલ કામોનો લક્ષ્યાંક વિશેષ નોંધ
મંજુર થયેલ કામોની સંખ્યા રકમ રૂા.લાખમાં પુર્ણ થયેલ કામો સંખ્યા રકમ રૂા.લાખમાં
1સરકારી બજેટહેડના કામો 29184.2220110.68સિંચાઇ શાખા ક્ષેત્રે કોઇ લક્ષ્યાંક ફાળવવામાં આવતો નથી. પરંતુ મંજુર થયેલ અને વર્ક ઓર્ડર આપેલ કામોને લક્ષ્યાંક તરીકે ગણત્રીમાં લેવામાં આવેલ છે.
2૧૫ ટકા વિવેકાધિન424.9514.00
3માન.સંસદસભ્યીશ્રીના આયોજન મંડળના કામો 2555.052554.39
4વનપર્યાવરણ ફંડના કામો----


5૧૩મું નાણાપંચ ----


6જિલ્લા પંચાયત સ્વભંડોળ તથા સબ.પંપ સેટ સાથે ૧૫૧(નંગ)445.00151388.16૫૫ નંગ સબ.પંપનો ખર્ચ થયેલ છે. ૮૯ કામો પુર્ણ થયેલ છે.
152128

કુલ ઃ- 361709.22325557.23કામોની સિધ્ધી ઃઃ ૯૫ %.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024828