મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાતાલુકા કક્ષાના પશુચિકિત્‍સા અધિકારીની સંપર્ક માહિતી

પશુપાલન શાખા દ્રારા વર્ષ :૨૦૧૪-૧૫, ૨૦૧૫-૧૬ તથા ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષની વિવિધ વ્‍યકિતલક્ષી સહાયકારી યોજનાઓની માહિતી

અ.નંવિવિધ વ્‍યકિતલક્ષી સહાયકારી યોજનાઓ ૨૦૧૪-૧૫ ની સિધ્‍ધિ૨૦૧૫-૧૬ ની સિધ્‍ધિ૨૦૧૬-૧૭ ની સિધ્‍ધિ
ભૌતિક નાણાંકીય રૂા.ભૌતિક નાણાંકીય રૂા.ભૌતિક નાણાંકીય રૂા.
અનુસુચિત જાતિ પેટા યોજના
ચાફકટર ૧૨૦૯૦,૦૦૦--
હેલ્‍થ પેકેજ૧૩૮૦ફ્રી મીનીકીટ૧૩૮૦ફ્રી મીનીકીટ૧૩૮૦ફ્રી મીનીકીટ
બકરા એકમ૩૦૯,૦૦,૦૦૦૧,૮૦,૦૦૦૬૦,૦૦૦
કેટલશેડ૪૩૭૭૪૦૦૦૩૬૬,૪૮,૦૦૦
ગાભણ પશુ ખાણ દાણ સહાય૨૦૦૪,૦૦,૦૦૦૧૫૦૩,૦૦,૦૦૦
જનરલ કેટેગરી માટેની યોજના
ચાફકટર૧૧૨૮૪,૦૦૦----
બકરા એકમ૧૦૩,૦૦,૦૦૦-
-
કેટલશેડ૧૯૩૪૨૦૦૦----
કેટલશેડ(૧૦,૧૫,૨૦,૨૫ પશુ)૩,૧૬,૫૦૦
પાવર ડ્રીવન ચાફકટર૨૨૩,૩૦,૦૦૦૨૩૩,૪૫,૦૦૦

વર્ષ : ૨૦૧૪-૧૫, ૨૦૧૫-૧૬ તથા ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષની તાંત્રિક કામગીરીની માહિતી દર્શાવતું પત્રક

અ.નંતાંત્રિક કામગીરીની વિગત૨૦૧૪-૧૫૨૦૧૫-૧૬૨૦૧૬-૧૭
પશુસારવાર૧૬૬૨૬૪૨૦૦૫૦૬૧૪૯૬૪૧
કૃત્રિમ બીજદાન૧૨૩૦૯૧૦૮૭૧૧૦૪૦૯
ખસીકરણ૮૩૫૯૭૬૭૪૬૫૭૧
રસીકરણ૨૮૩૯૫૮૨૨૨૮૮૩૨૮૦૪૯૯
પશુઆરોગ્‍ય મેળા૧૯૦૧૬૦૧૬૦
સંકલ્‍પ પત્ર કેમ્‍પ૫૦૫૦૪૦
સંકલ્‍પ પત્ર શિબિર---

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 866247