મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાતાલુકા કક્ષાના પશુચિકિત્‍સા અધિકારીની સંપર્ક માહિતી

પશુપાલન શાખા દ્રારા વર્ષ :૨૦૧૫-૧૬,૨૦૧૬-૧૭ તથા ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ષની વિવિધ વ્‍યકિતલક્ષી સહાયકારી યોજનાઓની માહિતી


અ.નંવિવિધ વ્‍યકિતલક્ષી સહાયકારી યોજનાઓ ૨૦૧૫-૧૬ ની સિધ્‍ધિ૨૦૧૬-૧૭ ની સિધ્‍ધિ૨૦૧૭-૧૮ ની સિધ્‍ધિ
ભૌતિક નાણાંકીય રૂા.ભૌતિક નાણાંકીય રૂા.ભૌતિક નાણાંકીય રૂા.
અનુસુચિત જાતિ પેટા યોજના
પાવર ડ્રીવન ચાફકટર--૩૦,૦૦૦
હેલ્‍થ પેકેજ૧૩૮૦ફ્રી મીનીકીટ૧૩૮૦ફ્રી મીનીકીટ--
બકરા એકમ૦૬૧,૮૦,૦૦૦૬૦,૦૦૦૬૦,૦૦૦
કેટલશેડ૩૬૬,૪૮,૦૦૦--
ગાભણ પશુ ખાણ દાણ સહાય૧૫૦૩,૦૦,૦૦૦--
૧ થી ૨૦ દૂધાળા પશુ વ્‍યાજ સહાય----૧૯,૫૭૯
જનરલ કેટેગરી માટેની યોજના
બકરા એકમ-


-


૧૦૩,૦૦,૦૦૦
કેટલશેડ(૧૦,૧૫,૨૦,૨૫ પશુ)૩,૧૬,૫૦૦--
પાવર ડ્રીવન ચાફકટર૨૨૩,૩૦,૦૦૦૨૩૩,૪૫,૦૦૦૨૭૪,૦૫,૦૦૦
પશુ વીમા સહાય(પશુ)૨૪૨૪,૧૧૧૫૬૫૯,૩૨૫૨૧૮૨,૨૩,૫૬૪
૧ થી ૨૦ દૂધાળા પશુ વ્‍યાજ સહાય----૨૪૨,૧૭,૧૮૭
૧ થી ૪ દૂધાળા પશુ વ્‍યાજ સહાય--૧૮૧,૮૯,૮૧૬૨૪૨,૮૯,૪૫૮

વર્ષ : ૨૦૧૫-૧૬,૨૦૧૬-૧૭ તથા ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ષની તાંત્રિક કામગીરીની માહિતી દર્શાવતું પત્રક


અ.નંતાંત્રિક કામગીરીની વિગત૨૦૧૫-૧૬૨૦૧૬-૧૭૨૦૧૭-૧૮
પશુસારવાર૨૦૦૫૦૬૧૪૯૬૪૧૧૪૭૧૫૩
કૃત્રિમ બીજદાન૧૦૮૭૧૧૦૪૦૯૧૨૩૦૫
ખસીકરણ૭૬૭૪૬૫૭૧૬૧૭૩
રસીકરણ૨૨૨૮૮૩૨૮૦૪૯૯૨૨૯૮૮૭
પશુઆરોગ્‍ય મેળા૧૬૦૧૬૦૧૬૦
સંકલ્‍પ પત્ર કેમ્‍પ૫૦૪૦૪૦
સંકલ્‍પ પત્ર શિબિર---

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024699