મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાતાલુકા કક્ષાના પશુચિકિત્‍સા અધિકારીની સંપર્ક માહિતી

પશુપાલન શાખા દ્રારા વર્ષ :૨૦૧૨-૧૩, ૨૦૧૩-૧૪ તથા ૨૦૧૪-૧૫ ના વર્ષની વિવિધ વ્‍યકિતલક્ષી સહાયકારી યોજનાઓની માહિતી

અ.નંવિવિધ વ્‍યકિતલક્ષી સહાયકારી યોજનાઓ ૨૦૧૨-૧૩ ની સિધ્‍ધિ૨૦૧૩-૧૪ ની સિધ્‍ધિ૨૦૧૪-૧૫ ની સિધ્‍ધિ
ભૌતિક નાણાંકીય રૂા.ભૌતિક નાણાંકીય રૂા.ભૌતિક નાણાંકીય રૂા.
અનુસુચિત જાતિ પેટા યોજના
ચાફકટર ૧૮૨૧,૦૯,૨૦૦૧૨૦૯૦,૦૦૦૧૨૦૯૦,૦૦૦
હેલ્‍થ પેકેજ૫૦૦ફ્રી મીનીકીટ૫૦૦ફ્રી મીનીકીટ૫૦૦ફ્રી મીનીકીટ
બકરા એકમ૩૦૯,૦૦,૦૦૦૩૦૯,૦૦,૦૦૦૩૦૯,૦૦,૦૦૦
કેટલશેડ૮૫૧૨,૭૫,૦૦૦૫૬૮,૪૦,૦૦૦૪૩૭,૭૪,૦૦૦
ગાભણ પશુ ખાણ દાણ સહાય૨૦૦૪,૦૦,૦૦૦૨૦૦૪,૦૦,૦૦૦૨૦૦૪,૦૦,૦૦૦
જનરલ કેટેગરી માટેની યોજના
ચાફકટર૧૪૦૮૪,૦૦૦૧૧૨૮૪,૦૦૦૧૧૨૮૪,૦૦૦
બકરા એકમ૧૦૩,૦૦,૦૦૦૧૦૩,૦૦,૦૦૦૧૦૩,૦૦,૦૦૦
કેટલશેડ૧૯૨,૮૫,૦૦૦૧૯૨,૮૫,૦૦૦૧૯૨,૮૫,૦૦૦

વર્ષ : ૨૦૧૧-૧૨, ૨૦૧૨-૧૩ તથા ૨૦૧૩-૧૪ના વર્ષની તાંત્રિક કામગીરીની માહિતી દર્શાવતું પત્રક

અ.નંતાંત્રિક કામગીરીની વિગત૨૦૧૧-૧૨૨૦૧૨-૧૩૨૦૧૩-૧૪
પશુસારવાર૧૭૯૫૨૩૧૫૬૫૩૩૧૧૧૬૫૦
કૃત્રિમ બીજદાન૧૩૮૫૧૧૨૭૭૩૧૧૮૫૦
ખસીકરણ૮૧૦૪૭૬૩૭૭૫૮૪
રસીકરણ૨૮૬૦૯૫૩૩૪૩૦૭૨૭૩૫૩૫
પશુઆરોગ્‍ય મેળા૧૭૮૩૦૮૧૯૦
સંકલ્‍પ પત્ર કેમ્‍પ૧૦૦૯૬૫૦
સંકલ્‍પ પત્ર શિબિર૧૦૦૯૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 21/3/2017

વપરાશકર્તાઓ : 775269