મુખપૃષ્ઠ | ઈ-સીટીઝન | શિક્ષકોની આગામી કેમ્પ માટે સંભ​વિત કામચલાઉ શ્રેયાનયાદી

અન્ય જિલ્લામાંથી જિલ્લાફેરથી અમદાવાદ જિલ્લામાં આવનાર શિક્ષકોની આગામી કેમ્પ માટે સંભ​વિત કામચલાઉ શ્રેયાનયાદી

અન્ય જિલ્લામાંથી જિલ્લાફેરથી અમદાવાદ જિલ્લામાં આવનાર શિક્ષકોની આગામી કેમ્પ માટે સંભ​વિત કામચલાઉ શ્રેયાનયાદી ધોરણ​-૬ થી ૮ ભાષા (મૂળ અરજીની સિનિયોરીટીના આધારે) સને ૨૦૧૬-૧૭
અન્ય જિલ્લામાંથી જિલ્લાફેરથી અમદાવાદ જિલ્લામાં આવવા માટે માંગણી કરેલ શિક્ષકોની આગામી કેમ્પ માટે સંભ​વિત કામચલાઉ શ્રેયાનયાદી ધોરણ​-૬ થી ૮ જિલ્લાવાર યાદી ડિસેમ્બર સને ૨૦૧૬-૧૭
અન્ય જિલ્લામાંથી જિલ્લાફેરથી અમદાવાદ જિલ્લામાં આવનાર શિક્ષકોની આગામી કેમ્પ માટે સંભ​વિત કામચલાઉ શ્રેયાનયાદી ધોરણ​-૬ થી ૮ સામાજીક વિજ્ઞાન (મૂળ અરજીની સિનિયોરીટીના આધારે) સને ૨૦૧૬-૧૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/1/2019

વપરાશકર્તાઓ : 962713