મુખપૃષ્ઠ | ઈ-સીટીઝન | શિક્ષકોની આગામી કેમ્પ માટે સંભ​વિત કામચલાઉ શ્રેયાનયાદી

અન્ય જિલ્લામાંથી જિલ્લાફેરથી અમદાવાદ જિલ્લામાં આવનાર શિક્ષકોની આગામી કેમ્પ માટે સંભ​વિત કામચલાઉ શ્રેયાનયાદીતા. ૧૯-૦૨-૨૦૧૯ના રોજ યોજાનાર જિલ્લાફેર બદલી કેમ્પની ખાલી જગ્યાની માહિતી દર્શાવતું પત્રકPDF

જિલ્લાફેર બદલી ની શ્રેયાનતાયાદી માં આવતા અને કેમ્પમાં હાજર રહેવા માટેની યાદીPDF

જિલ્લાફેર એક તરફી બદલી કેમ્પ 19-02-2019PDF

ધોરણ-૬ થી ૮ જિલ્લાફેર એકતરફી બદલી કેમ્પના સમય અને સ્થળ PDF

ધોરણ-૬ થી ૮ જિલ્લાફેર એકતરફી બદલી કેમ્પ સેમ્પલ કોલલેટર બાબતPDF

તા.14/02/2019ના રોજ યોજાનાર ધોરણ-૬ થી ૮ જિલ્લાફેર એકતરફી બદલી કેમ્પની ખાલી જ્ગ્યાઓPDF

જિલ્લાફેર એક તરફી બદલી કેમ્પ 14-02-2019 ની શ્રેયાનતા યાદીPDF

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024723