પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેગ્રામ પંચાયતગ્રામ પંચાયતનું માળખું

ગ્રામ પંચાયતનું માળખું

તાલુકાનું નામ ગામોની સંખ્યા ગ્રામ પંચાયતની સંખ્યા વોર્ડની સંખ્યા ચુંટાયેલા પ્રતિનીધીઓની સંખ્યા મહીલા સભ્યોની સંખ્યા અ.જા.ના સભ્યોની સંખ્યા અ.જ.જાના સભ્યોની સંખ્યા ગ્રામ પંચાયત કક્ષાની સા.ન્યા. સ.ની સંખ્યા
ધંધુકા 43 40 - - - - - -