પંચાયત વિભાગ
ધંધુકા તાલુકા પંચાયત
અમદાવાદ જીલ્લા - ગુજરાત સરકાર

તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીશ્રી ડી. એન. ચારણ
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
શ્રી આર.એમ.વાળંદશ્રીમતી જે. એ. મકવાણા
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત

અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
હાલ કોઇ ટેન્ડર ઉપ્લબ્ધ નથી.
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગઅમદાવાદ જીલ્લોધંધુકા તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે

ધંધુકા
ગ્રામ પંચાયત ૬૪
ગામડાઓ ૬૯
વસ્‍તી ૧,૩૪,૬૬૨
ધંધુકા તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના અમદાવાદ જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. ધંધુકા આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે. ધંધુકામાં ૬૪ જેટલા ગામો આવેલા છે. તાલુકાનું સરેરાશ  અક્ષરજ્ઞાન ૬૬.૨૧ ટકા છે.