તાલુકા કક્ષાના પશુચિકિત્‍સા અધિકારીની સંપર્ક માહિતી

અ.નંઅધિકારીનું નામહોદ્દોકચેરીનું સરનામુંફોન નં.ફે.નંમોબાઈલ નંબર
ર્ડા.બી.જે.ચાવડાપશુચિકિત્સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : પ્રેમ દરવાજા
તા : સીટી, જિલ્લો : અમદાવાદ
૦૭૯- ૨૨૧૬ ૬૫૨૫-૯૯૨૫૬૦૫૦૪૭૫
ર્ડો. પી. પી. જોષીપશુચિકિત્સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : લાંભા
તા : દશક્રોઈ, જિ : અમદાવાદ
૦૭૯ ૨૫૭૧-૨૬૭૭-૯૮૨૫૫૦૫૨૯૨૭
ર્ડા. એચ.બી. પટેલપશુચિકિત્સા અધિકારીI/C પશુ દવાખાનું : કણભા
તા : દશક્રોઈ, જિ : અમદાવાદ
૦૨૭૧૮ - ૨૮૬ ૫૨૬-૯૪૨૯૨૦૫૨૯૫૬
ર્ડા. એચ.બી. પટેલપશુચિકિત્સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : વહેલાલ
તા : દશક્રોઈ, જિ : અમદાવાદ
૦૨૭૧૧ - ૨૩૭૭૧૨-૯૪૨૯૨૦૫૨૯૫૬
ર્ડો. એમ.પી.પટેલપશુચિકિત્સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : ઓગણજ
તા : દશક્રોઈ, જિ : અમદાવાદ
--૯૯૨૪૨૦૪૦૫૦૧
ર્ડા. કે.એસ.પટેલપશુચિકિત્સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : વિસલપુર
તા : દશક્રોઈ, જિ : અમદાવાદ
--૯૭૨૭૪૦૨૯૮૦૦
ર્ડો. આર.જી.પટેલપશુચિકિત્સા અધિકારીI/C પશુ દવાખાનું : બાવળા,
તા : બાવળા, જિ : અમદાવાદ
- ૦૨૭૧૪ - ૨૩૨ ૬૩૮-૯૪૨૭૦૦૪૬૫૩૧
ર્ડો. વાય.વી.મન્સુરીપશુચિકિત્સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : બગોદરા,
તા : બાવળા, જિ : અમદાવાદ
--૯૭૩૭૧૦૪૩૫૨૮
ર્ડો. વાય.વી.મન્સુરીપશુચિકિત્સા અધિકારીI/C પશુ દવાખાનું : નાનોદરા,
તા : બાવળા, જિ : અમદાવાદ
--૯૭૩૭૧૦૪૩૫૨૮
૧૦ર્ડો. વાય.વી.મન્સુરીપશુચિકિત્સા અધિકારીI/C પશુ દવાખાનું : શિયાળ,
તા : બાવળા, જિ : અમદાવાદ
--૯૭૩૭૧૦૪૩૫૨૮
૧૧ર્ડા.એમ.એન.પટેલપશુચિકિત્સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : ધોળકા
તા : ધોળકા, જિ : અમદાવાદ
૦૨૭૧૪ -૨૨૨ ૭૫૩-૯૮૨૫૩૦૫૬૬૭૭
૧૨ર્ડા.એસ.બી.ડાભીપશુચિકિત્સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : ચંડીસર
તા : ધોળકા, જિ : અમદાવાદ
--૯૪૨૬૨૦૪૫૨૧૩
૧૩ર્ડો. એમ.એન.પટેલપશુચિકિત્સા અધિકારીI/C પશુ દવાખાનું : કોઠ
તા : ધોળકા, જિ : અમદાવાદ
૦૨૭૧૪ - ૨૪૨ ૧૪૬-૯૮૨૫૩૦૫૬૬૭૭
૧૪ર્ડા.પી.ડી.લકુમપશુચિકિત્સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : બદરખા
તા : ધોળકા, જિ : અમદાવાદ
--૯૪૨૮૯૦૦૮૭૮૦
૧૫ર્ડા.જે.એમ.ઠુમ્બરપશુચિકિત્સા અધિકારીI/C પશુ દવાખાનું : ધંધુકા
તા : ધંધુકા, જિ : અમદાવાદ
૦૨૭૧૩- ૨૨૨ ૨૪૬-૯૮૨૫૩૦૧૮૩૫૪
૧૬ર્ડા.જે.એમ.ઠુમ્બરપશુચિકિત્સા અધિકારીI/C ધંધુકા મોબા.
તા : ધંધુકા, જિ : અમદાવાદ
૦૨૭૧૩- ૨૨૨ ૨૪૬-૯૮૨૫૩૦૧૮૩૫૪
૧૭ર્ડા.જે.એમ.ઠુમ્બરપશુચિકિત્સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : ધોલેરા
તા : ધંધુકા, જિ : અમદાવાદ
--૯૮૨૫૩૦૧૮૩૫૪
૧૮ર્ડો. આર.જી.પટેલપશુચિકિત્સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : સાણંદ
તા : સાણંદ, જિ : અમદાવાદ
૦૨૭૧૭ - ૨૨૨ ૦૩૩-૯૮૨૫૬૦૪૬૯૮૬
૧૯ર્ડો. એ.એન.પટેલપશુચિકિત્સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : ચાંગોદર
તા : સાણંદ, જિ : અમદાવાદ
--૯૮૨૪૫૦૫૧૩૦૧
૨૦ર્ડા. એસ.આર.પટેલપશુચિકિત્સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : રેથલ
તા : સાણંદ, જિ : અમદાવાદ
૦૨૭૧૭ - ૨૭૮ ૨૧૩-૯૯૦૯૧૦૩૨૬૫૨
૨૧ર્ડા.વી.કે.ચૌધરીપશુચિકિત્સા અધિકારીI/C પશુ દવાખાનું : વિરમગામ
તા : વિરમગામ, જિ : અમદાવાદ
૦૨૭૧૧ - ૨૩૮ ૧૪૪-૯૪૨૭૦૦૦૩૦૫૩
૨૨ર્ડા. એસ.આર.પટેલપશુચિકિત્સા અધિકારીI/C પશુ દવાખાનું : કમીજલા
તા : વિરમગામ, જિ : અમદાવાદ
--૯૯૦૯૧૦૩૨૬૫૨
૨૩ર્ડા.ગુંજન પ્રજાપતિપશુચિકિત્સા અધિકારીI/C પશુ દવાખાનું : માંડલ
તા : માંડલ, જિ : અમદાવાદ
૦૨૭૧૫ - ૨૫૩ ૨૦૫-૭૬૦૦૦૦૦૨૪૪૮
૨૪ર્ડા.ગુંજન પ્રજાપતિપશુચિકિત્સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : વિઠ્ઠલાપુર
તા : માંડલ, જિ : અમદાવાદ
--૭૬૦૦૦૦૦૨૪૪૮
૨૫ર્ડા.એ.જે.પટેલપશુચિકિત્સા અધિકારીI/C પશુ દવાખાનું : દેત્રોજ
તા : દેત્રોજ , જિ : અમદાવાદ
૦૨૭૧૫ - ૨૩૩ ૧૭૧-૯૪૨૯૬૦૫૮૮૮૭
૨૬ર્ડા.વી.કે.ચૌધરીપશુચિકિત્સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : રામપુરા
તા : દેત્રોજ , જિ : અમદાવાદ
--૯૪૨૭૦૦૦૩૦૫૩
૨૭ર્ડા.એ.જે.પટેલપશુચિકિત્સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : કટોસણરોડ
તા : દેત્રોજ , જિ : અમદાવાદ
--૯૪૨૯૬૦૫૮૮૮૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 866232