તાલુકા કક્ષાના પશુચિકિત્‍સા અધિકારીની સંપર્ક માહિતી

અ.નંઅધિકારીનું નામહોદ્દોકચેરીનું સરનામુંફોન નંબરફે.નંમોબાઈલ નંબર
ર્ડા.બી.જે.ચાવડાપશુચિકિત્‍સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : પ્રેમ દરવાજા તા : સીટી, જિલ્લો : અમદાવાદફોન નં. ૦૭૯- ૨૨૧૬ ૬૫૨૫-૯૯૨૫૬ ૫૦૪૭૫
ર્ડા.બી.જે.ચાવડાપશુચિકિત્‍સા અધિકારીત્‍/ઘ્‍ પશુ દવાખાનું : લાંભા તા : દશક્રોઈ, જિ : અમદાવાદફોન નં. ૦૭૯ ૨૫૭૧-૨૬૭૭-૯૯૨૫૬ ૫૦૪૭૫
ર્ડા. એચ.બી. પટેલપશુચિકિત્‍સા અધિકારીત્‍/ઘ્‍ પશુ દવાખાનું : કણભા તા : દશક્રોઈ, જિ : અમદાવાદફોન નં. ૦૨૭૧૮ - ૨૮૬ ૫૨૬-૯૪૨૯૨ ૫૨૯૫૬
ર્ડા. એચ.બી. પટેલપશુચિકિત્‍સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : વહેલાલ તા : દશક્રોઈ, જિ : અમદાવાદફોન નં. ૦૨૭૧૧ - ૨૩૭૭૧૨-૯૪૨૯૨ ૫૨૯૫૬
ર્ડો. જે.આર.ઝાલાપશુચિકિત્‍સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : ઓગણજ તા : દશક્રોઈ, જિ : અમદાવાદ--
ર્ડા. કે.એસ.પટેલપશુચિકિત્‍સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : વિસલપુર તા : દશક્રોઈ, જિ : અમદાવાદ-૯૭૨૭૪ ૨૯૮૦૦
ર્ડો. વાય.વી.મન્‍સુરીપશુચિકિત્‍સા અધિકારીત્‍/ઘ્‍ પશુ દવાખાનું : બાવળા, તા : બાવળા, જિ : અમદાવાદફોન નં. - ૦૨૭૧૪ - ૨૩૨ ૬૩૮-૯૭૩૭૧ ૪૩૫૨૮
ર્ડો. વાય.વી.મન્‍સુરીપશુચિકિત્‍સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : બગોદરા, તા : બાવળા, જિ : અમદાવાદ--૯૭૩૭૧ ૪૩૫૨૮
ર્ડો. વાય.વી.મન્‍સુરીપશુચિકિત્‍સા અધિકારીત્‍/ઘ્‍ પશુ દવાખાનું : નાનોદરા, તા : બાવળા, જિ : અમદાવાદ--૯૭૩૭૧ ૪૩૫૨૮
૧૦ર્ડો. વાય.વી.મન્‍સુરીપશુચિકિત્‍સા અધિકારીત્‍/ઘ્‍ પશુ દવાખાનું : શિયાળ, તા : બાવળા, જિ : અમદાવાદ-૯૭૩૭૧ ૪૩૫૨૮
૧૧ર્ડા.પી.ડી.લકુમપશુચિકિત્‍સા અધિકારીત્‍/ઘ્‍ પશુ દવાખાનું : ધોળકા તા : ધોળકા, જિ : અમદાવાદફોન નં. ૦૨૭૧૪ -૨૨૨ ૭૫૩-૯૪૨૮૯ ૦૮૭૮૦
૧૨ર્ડા.પી.ડી.લકુમપશુચિકિત્‍સા અધિકારીત્‍/ઘ્‍ પશુ દવાખાનું : ચંડીસર તા : ધોળકા, જિ : અમદાવાદ--૯૪૨૮૯ ૦૮૭૮૦
૧૩ર્ડા.પી.ડી.લકુમપશુચિકિત્‍સા અધિકારીત્‍/ઘ્‍ પશુ દવાખાનું : કોઠ તા : ધોળકા, જિ : અમદાવાદફોન નં. ૦૨૭૧૪ - ૨૪૨ ૧૪૬-૯૪૨૮૯ ૦૮૭૮૦
૧૪ર્ડા.પી.ડી.લકુમપશુચિકિત્‍સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : બદરખા તા : ધોળકા, જિ : અમદાવાદ --૯૪૨૮૯ ૦૮૭૮૦
૧૫ર્ડો. જે.આર.ઝાલાપશુચિકિત્‍સા અધિકારીત્‍/ઘ્‍ પશુ દવાખાનું : ધંધુકા તા : ધંધુકા, જિ : અમદાવાદફોન નં. ૦૨૭૧૩- ૨૨૨ ૨૪૬-
૧૬ર્ડો. જે.આર.ઝાલાપશુચિકિત્‍સા અધિકારીત્‍/ઘ્‍ ધંધુકા મોબા. તા : ધંધુકા, જિ : અમદાવાદફોન નં. ૦૨૭૧૩- ૨૨૨ ૨૪૬-
૧૭ર્ડો. જે.આર.ઝાલાપશુચિકિત્‍સા અધિકારીત્‍/ઘ્‍ પશુ દવાખાનું : ધોલેરા તા : ધંધુકા, જિ : અમદાવાદ-
૧૮ર્ડો. આર.જી.પટેલપશુચિકિત્‍સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : સાણંદ તા : સાણંદ, જિ : અમદાવાદફોન નં. ૦૨૭૧૭ - ૨૨૨ ૦૩૩-૯૮૨૫૬ ૪૬૯૮૬
૧૯ર્ડો. આર.જી.પટેલપશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : ચાંગોદર તા : સાણંદ, જિ : અમદાવાદ--૯૮૨૫૬ ૪૬૯૮૬
૨૦ર્ડો. આર.જી.પટેલપશુચિકિત્‍સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : રેથલ તા : સાણંદ, જિ : અમદાવાદફોન નં. ૦૨૭૧૭ - ૨૭૮ ૨૧૩ -૯૮૨૫૬ ૪૬૯૮૬
૨૧ર્ડા.ગુંજન પ્રજાપતિપશુચિકિત્‍સા અધિકારીત્‍/ઘ્‍ પશુ દવાખાનું : વિરમગામ તા : વિરમગામ, જિ : અમદાવાદફોન નં. ૦૨૭૧૧ - ૨૩૮ ૧૪૪-૭૬૦૦૦ ૦૨૪૪૮
૨૨ર્ડા.ગુંજન પ્રજાપતિપશુચિકિત્‍સા અધિકારીત્‍/ઘ્‍ પશુ દવાખાનું : કમીજલા તા : વિરમગામ, જિ : અમદાવાદ--૭૬૦૦૦ ૦૨૪૪૮
૨૩ર્ડા.ગુંજન પ્રજાપતિપશુચિકિત્‍સા અધિકારીત્‍/ઘ્‍ પશુ દવાખાનું : માંડલ તા : માંડલ, જિ : અમદાવાદફોન નં. ૦૨૭૧૫ - ૨૫૩ ૨૦૫૭૬૦૦૦ ૦૨૪૪૮
૨૪ર્ડા.ગુંજન પ્રજાપતિપશુચિકિત્‍સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : વિઠ્ઠલાપુર તા : માંડલ, જિ : અમદાવાદ૭૬૦૦૦ ૦૨૪૪૮
૨૫ર્ડા.એ.જે.પટેલપશુચિકિત્‍સા અધિકારીત્‍/ઘ્‍ પશુ દવાખાનું : દેત્રોજ તા : દેત્રોજ , જિ : અમદાવાદફોન નં. ૦૨૭૧૫ - ૨૩૩ ૧૭૧-૯૪૨૯૬ ૫૮૮૮૭
૨૬ર્ડા.એ.જે.પટેલપશુચિકિત્‍સા અધિકારીત્‍/ઘ્‍ પશુ દવાખાનું : રામપુરા તા : દેત્રોજ , જિ : અમદાવાદ-૯૪૨૯૬ ૫૮૮૮૭
૨૭ર્ડા.એ.જે.પટેલપશુચિકિત્‍સા અધિકારીપશુ દવાખાનું : કટોસણરોડ તા : દેત્રોજ , જિ : અમદાવાદ-૯૪૨૯૬ ૫૮૮૮૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024872