મુખપૃષ્ઠજિલ્લા / તાલુકાની સંપર્ક માહિતી

જિલ્લા / તાલુકાની સંપર્ક માહિતી


ક્રમમે.ઓ. નું નામદવાખાનાનું નામતાલુકો મોબાઇલ નંબર ઘર નંબરસરનામું
1ર્ડો.લતા એન. પટેલમે.ઓ. એલીસબ્રીજસીટી9099015395-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, ફીઝીયોથેરાપી સેન્ટર, નવરંગપુરા બસસ્ટેન્ડ પાસે, એલીસબ્રીજ
2ર્ડો.નયન વી. પટેલમે.ઓ. કાળીગામસીટી942738320927467650સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, અર્બન હેલ્થ સેન્ટરના પહેલા માળે, સાબરમતી, ડી. કેબિન, કાળી ગામ
3ર્ડો.શૈલેષ પી. કડીયામે.ઓ. જમાલપુરસીટી9879747085-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મોટા બંબા, સફાઇ કામદાર મસ્ટરના મકાનમાં, જમાલપુર
4ર્ડો. હેમલ સી. પટેલમે.ઓ. કાલુપુર-૧ સીટી9428123161-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, નરનારાયણ બિલ્ડીંગ, સ્વામીનારાયણ મંદિર, કાલુપુર-૧
5ર્ડો.સંજયસિંહ આર. ચાવડામે.ઓ. મણિનગર સીટી9879004480-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, નાથાલાલ ઝઘડાપુલ નીચે, મણિનગર
6ર્ડો.જિજ્ઞાસા જે. સાકરીયા મે.ઓ. ગોમતીપુરસીટી9426033253-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, જુના મસ્ટર સ્ટેશન, સમશેર બાગ, ગોમતીપુર
7ર્ડો.રાજશ્રીબેન જે. સુથારમે.ઓ.
નવા નરોડા
સીટી9427599544-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મ્યુ. કોર્પો. મસ્ટર, સૈજપુર ટાવર સામે, નવા નરોડા
8ર્ડો. કિષ્ના ડી. આર્યમે.ઓ. બારડોલપુરાસીટી7600689550-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મ્યુ. પ્રસુતિગૃહ, હાજીપુરા ગાર્ડન પાછળ, બારડોલપુરા
9ર્ડો.રાજકુમાર ડી. પાંડેમે.ઓ. બાપુનગર સીટી9426280966-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, પટેલવાડી, બાપુનગર
10ર્ડો.મીરાબેન પી. પ્રજાપતિમે.ઓ. કાલુપુર-૨સીટી932811072025465860સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મામુનાયકની પોળ, ગાંઘીરોડ,
કાલુપુર-૨
11ર્ડો.ઇન્દ્રજીતસિંહ વાઘેલામે.ઓ. સિવિલ હોસ્પિટલ સોલાસીટી982554852525730636સિવિલ હોસ્પિટલ, સોલા અમદાવાદ
12ર્ડો. હેમલ સી. પટેલ(ઇ.ચા) મે.ઓ. અસારવાસીટી942812316123231776સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મ્યુનિ. દવાખાનું, હરિપુરા, અસારવા
13ર્ડો.જાગૃતિ પરમારમે.ઓ. ખાડીયાસીટી9016687675-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, લાખા પટેલની પોળ, ખાડીયા
14ર્ડો.સીમા ટી. પોલરામે.ઓ. દેવઘોલેરાબાવળા96242102832714233101સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, દેવઘોલેરા
તા. બાવળા,
જિ. અમદાવાદ
15ર્ડો. આરૂષિ બુમતારીયામે.ઓ. વિઝુંવાડા માંડલ9898342449-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, વિઝુંવાડા,
તા. માંડલ
જિ. અમદાવાદ
16ર્ડો.કોમલ કટારા(ઇ.ચા.) મે.ઓ. શિયાળબાવળા9099649201-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું શિયાળ,
તા.બાવળા
જિ. અમદાવાદ
17ર્ડો.સંજયસિંહ આર. ચાવડામે.ઓ. ઓતારીયાઘોલેરા987900448027450218સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, ઓતારીયા
તા. ઘંઘુકા,
જિ. અમદાવાદ
18ર્ડો.સીમા ટી. પોલરા(ઇ.ચા.) મે.ઓ. ઉંચડીઘંઘુકા962421028327473186સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, ઉંચડી,
તા. ઘંઘુકા
જિ. અમદાવાદ
19ર્ડો.જાહીદઅલી કે. શેલીયામે.ઓ. હીરાપુરદસ્ક્રોઇ9825524010-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, હિરાપુર,
તા. દસ્ક્રોઇ,
જિ. અમદાવાદ
20ર્ડો.દક્ષાબેન સોલંકીમે.ઓ. રૂપગઢઘોળકા992418426427552545સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, રૂપગઢ
તા. ઘોળકા,
જિ. અમદાવાદ
21ર્ડો.અમીબેન અમૃતિયામે.ઓ. સુંવાળાદેત્રોજ9427774488-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, સુંવાળા, (કટોસણ રોડ)
તા. દેત્રોજ,
જિ. અમદાવાદ
22ર્ડો.દક્ષાબેન સોલંકીમે.ઓ. સાંઢીડાઘોલેરા9924184264-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, સાઢીડા,
તા. ઘોલેરા
જિ. અમદાવાદ
23ર્ડો.કોમલ કટારામે.ઓ. શિયાવાડાસાણંદ9099649201-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, શિયાવાડા,
તા.સાણંદ
જિ. અમદાવાદ
24ર્ડો.રાજકુમાર ડી. પાંડે ( ઇ.ચા. ) મે.ઓ. અડવાળઘંઘુકા9426280966-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું અડવાળ,
તા. ઘંઘુકા
જિ. અમદાવાદ
25ર્ડો. આરૂષિ બુમતારીયા ( ઇ.ચા. ) મે.ઓ. ઘોડાવિરમગામ9898342449-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું ઘોડા,
તા.વિરમગામ
જિ. અમદાવાદ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024760