મુખપૃષ્ઠજિલ્લા / તાલુકાની સંપર્ક માહિતી

જિલ્લા / તાલુકાની સંપર્ક માહિતી

અનું. નં.નામહોદો કોડઘર ફોન નં. મોબાઇલ નં.સરનામુ
કચેરી
સરનામુ
ઘર
ર્ડો. ગીતા એ. કલસારીયામે.ઓ.હો.પે, ખાડીયા૭૯-૯૪૨૬૮૩૩૫૫૪બી.એન.લાયબ્રેરી બિલ્ડીંગ, બહુઆની પોળના નાકે, રાયપુર, ખાડીયાસી-૪૯ શિવાનંદ બંગ્લોઝ અન્નપુર્ણા હોટલની પાછળ, જશોદા ચોકડી, અમદાવાદ
ર્ડો. ગુલરેઝ એસ. કાઝીમે.ઓ. હો.પે. જમાલપુર૭૯-૯૮૨૪૬૫૬૮૯૮સ.હો.પે. દવાખાનું,
હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા મેડીકલ સેન્ટર, જમાલપુર, અમદાવાદ
૧, સરદાર સોસાયટી, બહેરામપુરા, અમદાવાદ
ર્ડો. ચિંતન પી. પંડયામે.ઓ. હો.પે. બાપુનગર૭૯-૯૮૨૫૫૮૯૦૨૩સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, બાપુનગર, સીટી, અમદાવાદગુરુકૃપા બિલ્ડીંગ, ગોલ્ડ કોઇન એપાર્ટમેન્ટ, મણિનગર, અમદાવાદ
ર્ડો. દિલીપ એમ. મોટવાણીમે.ઓ. હો.પે. અસારવા૭૯૨૮૬૪૯૫૨૯૪૨૭૯૫૪૬૫૩સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, રૂમ નં. ૯ મણિબેન આયુર્વેદ હોશ્પિટલ, સિવિલ હોશ્પિટલ પાછળ, અસારવા, અમદાવાદ૪૯૫/ એ, સરદાર નગર, અમદાવાદ
ર્ડો. ડેનિસ એમ. શાહમાન. મે.ઓ. હો.પે. કાલુપુર-૧૭૯૨૭૪૩૯૨૩૦૯૮૨૪૫૧૭૩૧૯સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, નરનારાયણ બિલ્ડીંગ, દરજી વાસ સામે, કાલુપુર-૧૩૧/૩૬૯ જીતેન્દ્ર નગર આદર્શ નગરની સામે, નારણ પુરા, અમદાવાદ
ર્ડો. જીગ્નેશ જે. દોશીમાન. મે.ઓ. હો.પે. મણિનગર૭૯૨૬૭૫૦૦૫૨૯૮૨૫૦૯૮૪૫૩સ.હો.પે. દવાખાનું, મણિનગર, વલ્લ્ભાચાર્ય ચોક, મણિનગર, અમદાવાદઆઇ/૧૪ સેટેલાઇટ પાર્ક, સ્ટાર બઝાર પાછળ, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૧૫
ર્ડો. પૂર્વી જે. શાહમાન. મે.ઓ. હો.પે. નવા વાડજ૭૯-૯૮૨૪૫૩૧૪૩૬સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, મ્યુ. સ્કુલ કંમ્પાઉન્ડ, બાલભવન, નવા વાડજ, અમદાવાદ૨૯, સર્વમંગલ સોસાયટી, ઘોબી ઘાટ, મહેસાણા
ર્ડો. પલ્લવ દેસાઇમાન. મે.ઓ. હો.પે. દરિયાપુર૭૯-૯૪૨૬૨૭૬૮૨૫સ.હો.પે. દવાખાનું,
ડી- ૮ કામદાર રાજય વિમા યોજના, દરીયાપુર દરવાજા બહાર, અમદાવાદ
-
ર્ડો. ડી.આર.ક્ષત્રિયમે.ઓ. હો.પે. ગોમતીપુર૭૯-૯૪૨૬૮૭૮૧૨૪સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, સમશેરબાઝ જુનુ મસ્તર જુના મ્યુ. કોર્પો. ગોમતીપુર, અમદાવાદ૪૦૩ વિશ્ર્વાસ સીટી ૫, ગોતા ચોકડી પાસે, અમદાવાદ
૧૦ર્ડો. વાય.આર. બક્ષીમે.ઓ. હો.પે. વાસણા૭૯-૯૮૨૫૪૨૪૬૭૩સ.હો.પે. દવાખાનું, વાસણા, અમદાવાદવિનસ એપાર્ટમેન્ટ, વેજલપુર, અમદાવાદ
૧૧ર્ડો. પી.એલ. પંડયામે.ઓ. હો.પે. નવા નરોડા૭૯-૯૦૨૫૧૯૦૪૭૩સ.હો.પે. દવાખાનું, નવા નરોડા, અમદાવાદ-
૧૨ર્ડો. મનીષા બી. નાયકમે.ઓ. હો.પે. ઓગણજ૭૯-૯૪૨૮૨૪૬૪૧૧સ.હો.પે. દવાખાનું, ઓગણજ, અમદાવાદઇ-૨૦૧ સત્યમ એપાર્ટમેન્ટ, કીર્તિ સાગર ટાવર સામે, જોઘપુર, અમદાવાદ
૧૩ર્ડો. નિરજ એચ.શાહમે.ઓ. હો.પે. મોડાસર૭૯-૯૪૨૬૨૦૬૧૫૮સ.હો.પે. દવાખાનું, મોડાસર તા. સાણંદ જિ. અમદાવાદ૧૦૧ મુવન એવન્યુ, જીવરાજ હોશ્પિટલ રોડ, વાસણા , અમદાવાદ
૧૪ર્ડો. જયેશ પટેલમે.ઓ. હો.પે. વટામણ૭૯-૯૪૨૭૮૯૫૭૫૬સ.હો.પે. દવાખાનું, વટામણ તા. ઘોળકા, જિ. અમદાવાદસેકટર ૩, ગાંઘીનગર
૧૫ર્ડો. જીગ્નેશ દોશીમાન. મે.ઓ. હો.પે. વિસલપુર ઇં.ચા.૭૯2830962૯૮૨૫૦૯૮૪૫૩સ.હો.પે. દવાખાનું, વિસલપુર, ત. દસ્ક્રોઇ,
જિ. અમદાવાદ
ડી-૮૧ અરિહંત નગર, નિકોલ રોડ, નરોડા, અમદાવાદ
૧૬અશોક પંડયામાન. મે.ઓ. હો.પે. કાલુપુર-૨૭૯-૯૪૨૮૮૦૦૧૧૫સ.હો.પે. દવાખાનું, કાલુપુર-૨, અમદાવાદકે-૧ શિવ કેદાર એપાર્ટમેન્ટ, ચાંદલોડીયા
૧૭ર્ડો. હિરેન ચાવડામાન. મે.ઓ. હો.પે. કુમરખાણ૭૯-૭૮૭૮૫૫૭૧૧૭સ.હો.પે. દવાખાનું યુનિટ, કુમરખણ,
તા. સાણંદ,
જિ. અમદાવાદ
એ ૫૦૧ મારૂતી ટાવર, શિવરંજની ચાર રસ્તા પાસે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/12/2017

વપરાશકર્તાઓ : 836651