મુખપૃષ્ઠજિલ્લા / તાલુકાની સંપર્ક માહિતી

જિલ્લા / તાલુકાની સંપર્ક માહિતી


ક્રમનામહોદો ( ગ્રામ્ય વિસ્તાર) તાલુકો કોડકચેરીનો ફોન નં.ઘર નં.મોબાઇલ નં.ફેકસઇ-મેલકચેરી ઘર
ર્ડો.લતા એન. પટેલસ.આ.ત.અઘિ,એલિસબ્રીજસીટી૭૯--૯૦૯૯૦૧૫૩૯૫--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, ફીઝીયોથેરાપી સેન્ટર, નવરંગપુરા બસસ્ટેન્ડ પાસે, એલીસબ્રીજ-
ર્ડો.એન. વી. પટેલસ.આ.ત.અઘિ,કાળીગામસીટી૭૯--૯૪૨૭૩૮૩૨૦૯--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, અર્બન હેલ્થ સેન્ટરના પહેલા માળે, સાબરમતી, ડી. કેબિન, કાળી ગામ-
ર્ડો.એસ.પી. કડીયાસ.આ.ત.અઘિ, જમાલપુરસીટી૭૯--૯૮૭૯૭૪૭૦૮૫--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મોટા બંબા, સફાઇ કામદાર મસ્ટરના મકાનમાં, જમાલપુર -
ર્ડો.હેમલ સી. પટેલસ.આ.ત.અઘિ,કાલુપુર-૧ સીટી૭૯--૯૪૨૮૧૨૩૧૬૧--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, નરનારાયણ બિલ્ડીંગ, સ્વામીનારાયણ મંદિર, કાલુપુર-૧-
ર્ડો. એસ. આર. ચાવડાસ.આ.ત.અઘિ, મણિનગર સીટી૭૯--૯૮૭૯૦૦૪૪૮૦--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, નાથાલાલ ઝઘડાપુલ નીચે, મણિનગર -
ર્ડો. જિજ્ઞાસાબેન જે. સાકરીયા સ.આ.ત.અઘિ, ગોમતીપુરસીટી૭૯--૯૪૨૬૦૩૩૨૫૩--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, જુના મસ્ટર સ્ટેશન, સમશેર બાગ, ગોમતીપુર-
ર્ડો. રાજશ્રીબેન જે. સુથારસ.આ.ત.અઘિ, નવા નરોડાસીટી૭૯--૯૪૨૭૫૯૯૫૪૪--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મ્યુ. કોર્પો. મસ્ટર, સૈજપુર ટાવર સામે, નવા નરોડા-
ર્ડો. કે. ડી. આર્યસ.આ.ત.અઘિ,બારડોલપુરાસીટી૭૯--૭૬૦૦૬૮૯૫૫૦--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મ્યુ. પ્રસુતિગૃહ, હાજીપુરા ગાર્ડન પાછળ, બારડોલપુરા-
ર્ડો.રાજકુમાર ડી. પાંડેસ.આ.ત.અઘિ,બાપુનગર સીટી૭૯--૯૪૨૬૨૮૦૯૬૬--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, પટેલવાડી, બાપુનગર -
૧૦ર્ડો.મીરાબેન પી. પ્રજાપતિસ.આ.ત.અઘિ, કાલુપુર-૨સીટી૭૯--૯૩૨૮૧૧૦૭૨૦--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મામુનાયકની પોળ, ગાંઘીરોડ,
કાલુપુર-૨
-
૧૧ર્ડો.જાગૃતિ પરમારસ.આ.ત.અઘિ, ખાડીયાસીટી૭૯--૯૦૧૬૬૮૭૬૭૫--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, લાખા પટેલની પોળ, ખાડીયા-
૧૨ર્ડો.ઇન્દ્રજીતસિંહ વાઘેલાસ.આ.ત.અઘિ, સિવિલ હોસ્પિટલ સોલાસીટી૭૯--૯૮૨૫૫૪૮૫૨૫--સિવિલ હોસ્પિટલ, સોલા અમદાવાદ-
૧૩ર્ડો.અનિતા વિરાણીસ.આ.ત.અઘિ,અસારવાસીટી૭૯--૯૭૨૬૭૯૬૭૨૧--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મ્યુનિ. દવાખાનું, હરિપુરા, અસારવા-
૧૪ર્ડો.સીમા ટી. પોલરાસ.આ.ત.અઘિ, દેવઘોલેરાબાવળા૨૭૧૪--૯૬૨૪૨૧૦૨૮૩--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, દેવઘોલેરા
તા. બાવળા,
જિ. અમદાવાદ
-
૧૫ર્ડો.આરૂષિ બુમતારીયાસ.આ.ત.અઘિ,વિઝુંવાડા માંડલ-0--૯૮૯૮૩૪૨૪૪૯--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, વિઝુંવાડા,
તા. માંડલ
જિ. અમદાવાદ
-
૧૬ર્ડો.કોમલ કટારાસ.આ.ત.અઘિ, શિયાવાડાસાણંદ૨૭૧૭--૯૦૯૯૬૪૯૨૦૧--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, શિયાવાડા,
તા. સાણંદ
જિ. અમદાવાદ
-
૧૭ર્ડો.રાકેશ પટેલ (ઇ.ચા.) સ.આ.ત.અઘિ,ઓતારીયાઘંઘુકા૨૭૧૨--૮૧૨૮૪૪૫૦૩૨--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, ઓતારીયા
તા. ઘંઘુકા,
જિ. અમદાવાદ
-
૧૮ર્ડો.રાકેશ પટેલ (ઇ.ચા.) સ.આ.ત.અઘિ,
ઉંચડી
ઘંઘુકા૨૭૧૨--૮૧૨૮૪૪૫૦૩૨--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, ઉંચડી,
તા. ઘંઘુકા
જિ. અમદાવાદ
-
૧૯ર્ડો.ઇન્દ્રજીતસિંહ વાઘેલા(ઇ.ચા)
સ.આ.ત.અઘિ, શિયાળ
બાવળા૨૭૧૪--૯૮૨૫૫૪૮૫૨૫--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, શિયાળ
તા. બાવળા
જિ. અમદાવાદ
-
૨૦ર્ડો. જે. કે. શેલીયાસ.આ.ત.અઘિ,હીરાપુરદસ્ક્રોઇ૨૭૧૭--૯૮૨૫૫૨૪૦૧૦--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, હિરાપુર,
તા. દસ્ક્રોઇ,
જિ. અમદાવાદ
-
૨૧ર્ડો.દક્ષાબેન સોલંકીસ.આ.ત.અઘિ, રૂપગઢઘોળકા૨૭૧૪--૯૯૨૪૧૮૪૨૬૪--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, રૂપગઢ
તા. ઘોળકા,
જિ. અમદાવાદ
-
૨૨ર્ડો.અમીબેન અમૃતિયાસ.આ.ત.અઘિ, સુંવાળાદેત્રોજ-0--૯૪૨૭૭૭૪૪૮૮--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, સુંવાળા, (કટોસણ રોડ)
તા. દેત્રોજ,
જિ. અમદાવાદ
-
૨૩ર્ડો.રાકેશ વી. પટેલ(એડહોક)
સ.આ.ત.અઘિ, સાંઢીડા
ઘંઘુકા૨૭૧૨--૮૧૨૮૪૪૫૦૩૩--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, સાઢીડા,
તા. ઘંઘુકા
જિ. અમદાવાદ
-
૨૪ર્ડો.આરૂષિ બુમતારીયા (ઇ.ચા.) સ.આ.ત.અઘિ, ઘોડાવિરમગામ૨૭૧૫--૯૮૯૮૩૪૨૪૪૯--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, ઘોડા,
તા. વિરમગામ
જિ. અમદાવાદ
-
૨૫ર્ડો.કોમલ કટારા (ઇ.ચા.) સ.આ.ત.અઘિ, અડવાળઘંઘુકા૨૭૧૨--૯૦૯૯૬૪૯૨૦૧--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું અડવાળ,
તા. ઘંઘુકા જિ. અમદાવાદ
-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 17/2/2018

વપરાશકર્તાઓ : 853032