મુખપૃષ્ઠજિલ્લા / તાલુકાની સંપર્ક માહિતી

જિલ્લા / તાલુકાની સંપર્ક માહિતી


ક્રમનામહોદો ( ગ્રામ્ય વિસ્તાર) તાલુકો કોડકચેરીનો ફોન નં.ઘર નં.મોબાઇલ નં.ફેકસઇ-મેલકચેરીનું સરનામુ
1ર્ડો.લતા એન. પટેલસ.આ.ત.અઘિ,એલિસબ્રીજસીટી79--9099015395--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, ફીઝીયોથેરાપી સેન્ટર, નવરંગપુરા બસસ્ટેન્ડ પાસે, એલીસબ્રીજ
2ર્ડો.એન. વી. પટેલસ.આ.ત.અઘિ,કાળીગામસીટી79--9427383209--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, અર્બન હેલ્થ સેન્ટરના પહેલા માળે, સાબરમતી, ડી. કેબિન, કાળી ગામ
3ર્ડો.એસ.પી. કડીયાસ.આ.ત.અઘિ, જમાલપુરસીટી79--9879747085--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મોટા બંબા, સફાઇ કામદાર મસ્ટરના મકાનમાં, જમાલપુર
4ર્ડો.હેમલ સી. પટેલસ.આ.ત.અઘિ,કાલુપુર-૧સીટી79--9428123161--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, નરનારાયણ બિલ્ડીંગ, સ્વામીનારાયણ મંદિર, કાલુપુર-૧
5ર્ડો. એસ. આર. ચાવડાસ.આ.ત.અઘિ, મણિનગરસીટી79--9879004480--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, નાથાલાલ ઝઘડાપુલ નીચે, મણિનગર
6ર્ડો. જિજ્ઞાસાબેન જે. સાકરીયાસ.આ.ત.અઘિ, ગોમતીપુરસીટી79--9426033253--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, જુના મસ્ટર સ્ટેશન, સમશેર બાગ, ગોમતીપુર
7ર્ડો. રાજશ્રીબેન જે. સુથારસ.આ.ત.અઘિ, નવા નરોડાસીટી79--9427599544--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મ્યુ. કોર્પો. મસ્ટર, સૈજપુર ટાવર સામે, નવા નરોડા
8ર્ડો. કે. ડી. આર્યસ.આ.ત.અઘિ,બારડોલપુરાસીટી79--7600689550--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મ્યુ. પ્રસુતિગૃહ, હાજીપુરા ગાર્ડન પાછળ, બારડોલપુરા
9ર્ડો.રાજકુમાર ડી. પાંડેસ.આ.ત.અઘિ,બાપુનગરસીટી79--9426280966--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, પટેલવાડી, બાપુનગર
10ર્ડો.મીરાબેન પી. પ્રજાપતિસ.આ.ત.અઘિ, કાલુપુર-૨સીટી79--9328110720--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મામુનાયકની પોળ, ગાંઘીરોડ,
કાલુપુર-૨
11ર્ડો.જાગૃતિ પરમારસ.આ.ત.અઘિ, ખાડીયાસીટી79--9016687675--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, લાખા પટેલની પોળ, ખાડીયા
12ર્ડો.ઇન્દ્રજીતસિંહ વાઘેલાસ.આ.ત.અઘિ, સિવિલ હોસ્પિટલ સોલાસીટી79--9825548525--સિવિલ હોસ્પિટલ, સોલા અમદાવાદ
13ર્ડો.અનિતા વિરાણીસ.આ.ત.અઘિ,અસારવાસીટી79--9726796721--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મ્યુનિ. દવાખાનું, હરિપુરા, અસારવા
14ર્ડો.સીમા ટી. પોલરાસ.આ.ત.અઘિ, દેવઘોલેરાબાવળા2714--9624210283--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, દેવઘોલેરા
તા. બાવળા,
જિ. અમદાવાદ
15ર્ડો.આરૂષિ બુમતારીયાસ.આ.ત.અઘિ,વિઝુંવાડામાંડલ---9898342449--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, વિઝુંવાડા,
તા. માંડલ
જિ. અમદાવાદ
16ર્ડો.કોમલ કટારાસ.આ.ત.અઘિ, શિયાવાડાસાણંદ2717--9099649201--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, શિયાવાડા,
તા. સાણંદ
જિ. અમદાવાદ
17ર્ડો.રાકેશ પટેલ(ઇ.ચા.) સ.આ.ત.અઘિ,ઓતારીયાઘંઘુકા2712--8128445032--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, ઓતારીયા
તા. ઘંઘુકા,
જિ. અમદાવાદ
18ર્ડો.રાકેશ પટેલ(ઇ.ચા.) સ.આ.ત.અઘિ,
ઉંચડી
ઘંઘુકા2712--8128445032--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, ઉંચડી,
તા. ઘંઘુકા
જિ. અમદાવાદ
19ર્ડો.ઇન્દ્રજીતસિંહ વાઘેલા(ઇ.ચા)
સ.આ.ત.અઘિ, શિયાળ
બાવળા2714--9825548525--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, શિયાળ
તા. બાવળા
જિ. અમદાવાદ
20ર્ડો. જે. કે. શેલીયાસ.આ.ત.અઘિ,હીરાપુરદસ્ક્રોઇ2717--9825524010--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, હિરાપુર,
તા. દસ્ક્રોઇ,
જિ. અમદાવાદ
21ર્ડો.દક્ષાબેન સોલંકીસ.આ.ત.અઘિ, રૂપગઢઘોળકા2714--9924184264--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, રૂપગઢ
તા. ઘોળકા,
જિ. અમદાવાદ
22ર્ડો.અમીબેન અમૃતિયાસ.આ.ત.અઘિ, સુંવાળાદેત્રોજ---9427774488--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, સુંવાળા, (કટોસણ રોડ)
તા. દેત્રોજ,
જિ. અમદાવાદ
23ર્ડો.રાકેશ વી. પટેલ(એડહોક)
સ.આ.ત.અઘિ, સાંઢીડા
ઘોલેરા2712--8128445033--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, સાઢીડા,
તા. ઘોલેરા
જિ. અમદાવાદ
24ર્ડો.આરૂષિ બુમતારીયા(ઇ.ચા.) સ.આ.ત.અઘિ, ઘોડાવિરમગામ2715--9898342449--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, ઘોડા,
તા. વિરમગામ
જિ. અમદાવાદ
25ર્ડો.કોમલ કટારા(ઇ.ચા.) સ.આ.ત.અઘિ, અડવાળઘંઘુકા2712--9099649201--સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું અડવાળ,
તા. ઘંઘુકા જિ. અમદાવાદ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 866228