સંપર્ક
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક

 
સરનામું :   જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
જીલ્લા પંચાયત,
અમદાવાદ.
ફોન નં :   ૦૭૯-૨૫૫૦૬૫૨૦
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024720