મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી


ગ્રામિણ વિસ્તારરોમાં વસતા ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા લોકો માટે આવાસન વિસ્તાારોમાં માળખાકીય સુવિધાઓ આવાસન વિકાસ કમિશ્નરશ્રીની સામુહિક વિકાસની અન્યે યોજનાઓ જેવીકે પંચવટી, પંચાયત ઘર કમ મંત્રી આવાસ ૧૩ મા નાણાપંચના અનુદાનથી ગ્રાન્ટખ પંચાયતોને વિકાસના કામો માટે સહાય, જેવા કામોમાં સૈધ્ધાં તિક મંજુરીઓ આપવા તથા ગ્રાન્ટશ ફાળવણીની કામગીરી વિકાસ શાખામાં થાય છે આ ઉપરાંત આયોજન મંડળની ગ્રાન્ટં સબંધિત અમલીકરણ અધિકારીશ્રીઓને ફાળવવાની કામગીરી થાય છે. આ ઉપરાંત જીલ્લા્ના આદિમ જૂથના લોકો માટેની યોજનાઓનું સુપરવીઝન અત્રેથી કરવામાં આવે છે. જિલ્લાસદસ્યોને ગ્રાન્ટની તેમના મત ક્ષેત્રમાં વિકાસનાં કામમાટેફાળવણી. જિલ્લાની નબળી ગ્રામપંચાયતોને પીવાના પાણીના નવીન બોર બનાવવા માટે ૧૦% લોકફાળો અનુદાન પેટે જિલ્લા પંચાયત સ્વભંડોળ માંથી આપવામાં આવે છે. જિલ્લા પ્રમુખશ્રીને વિકાસના કામ માટે તથા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં નવીન સુવિધા માટે સ્ટેમ્પડ્યૂટી તથા રેતી-કાંકરી ગ્રાન્ટ ફાળવણી થાય છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/1/2019

વપરાશકર્તાઓ : 962785