મુખપૃષ્ઠશાખાઓ વિકાસ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


નામશ્રી એચ. એમ. જોષી (ઈ/ચા)
શાખાવિકાસ શાખા, પહેલોમાળ, જિ.પં.અમદાવાદ
ફોન નંબર૦૭૯-૨૫૫૦૯૮૧૫
મો.૭૫૬૭૦૧૭૬૧૮
ઇ-મેઇલdyddo-vikas-ahd@gujarat.gov.inછેલ્લા સુધારાની તારીખ : 18/9/2018

વપરાશકર્તાઓ : 919696