મુખપૃષ્ઠશાખાઓ વિકાસ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


નામશ્રી અંગતકુમાર એસ. માંડોત
શાખાવિકાસ શાખા, છટ્ઠો માળ, જિલ્લા પંચાયત, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ
ફોન નંબર૦૭૯-૨૫૫૦૮૬૮૬
મો.૭૫૬૭૦૧૭૬૧૮
ઇ-મેઇલdyddo-vikas-ahd@gujarat.gov.inછેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024709