મુખપૃષ્ઠશાખાઓ વિકાસ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

નામશ્રી આર.એન.કુચારા
શાખાવિકાસ શાખા, પહેલોમાળ, જિ.પં.અમદાવાદ
ફોન નંબર૦૭૯-૨૫૫૦૯૮૧૫
મો.૭૫૬૭૦૧૭૬૧૮
ઇ-મેઇલdyddo-vikas-ahd@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 866140