મુખપૃષ્ઠશાખાઓ વિકાસ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

નામડૉ. એચ. એમ. જોષી (ઇ.ચા.)
શાખાવિકાસ શાખા, પહેલોમાળ, જિ.પં.અમદાવાદ
ફોન નંબર૦૭૯-૨૫૫૦૯૮૧૫
મો.૭૫૬૭૦૧૭૬૧૮
ઇ-મેઇલdyddo-vikas-ahd@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/6/2017

વપરાશકર્તાઓ : 802659