મુખપૃષ્ઠશાખાઓ વિકાસ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


નામશ્રી અંગતકુમાર એસ. માનદોત
શાખાવિકાસ શાખા, પહેલોમાળ, જિ.પં.અમદાવાદ
ફોન નંબર૦૭૯-૨૫૫૦૯૮૧૫
મો.૭૫૬૭૦૧૭૬૧૮
ઇ-મેઇલdyddo-vikas-ahd@gujarat.gov.inછેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 942605