મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્‍તાવના

 
જિલ્લા પંચાયત કક્ષાએ વિવિધ કામગીરી કરવા માટે જુદી-જુદી શાખાઓ અસ્તિત્વમાં છે.આ શાખાઓ પૈકી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી  વર્ગ-૧ ના અધિકારીની સીધી દેખરેખ અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીના નિયંત્રણ હેઠળ વિકાસ શાખા કામગીરી કરે છે
ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારોમાં આવાસન જેવા વ્‍યકિતગત વિકાસ તથા સામુહિક વિકાસના કામોની યોજનાઓ અને વિકાસ કમિશ્નરશ્રીની યોજનાઓના કામોની લક્ષ્‍યાંક ફાળવણી, ગ્રાન્‍ટ ફાળવણી તથા સૈધ્‍ધાંતિક મંજુરીની કામગીરી થાય છે.
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 996594