મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાગ્રાંટની માહિતી

ગ્રાંટની માહિતી


૧. વર્ષઃ ૨૦૦૫-૦૬
આ વર્ષ દરમ્યાન ૧૦ તાલુકાના કુલ ૨૩૪ ગામો પસંદ કરવામાં આવ્યા તે ગામોને ત્રણ તબક્કામાં કુલ રૂ! ૨૫૭.૮૨ લાખ ફાળવવામાં આવ્યા. તેના વડે કુલ ૩૨૮ કામો મંજુર કરવામાં આવ્યા અને હાલના તબક્કે કુલ ૩૮૨ કામો પુર્ણ થયા છે.
૨. વર્ષઃ ૨૦૦૬-૦૭
આ વર્ષ દરમ્યાન ૧૦ તાલુકાના કુલ ૧૦૭ ગામો પસંદ કરવામાં આવ્યા.આ ગ્રા.પં. ને વસ્તીના ધોરણે બે તબક્કામાં કુલ રૂ! ૨૬૫.૭૬ લાખનુ અનુદાન ફાળવવામાં આવેલ છે.તેના વડે કુલ ૩૫૬ કામો મંજુર કરવામાં આવ્યા. હાલના તબક્કે કુલ ૩૫૫ કામો પુર્ણ થયા છે.જ્યારે ૧(એક) કામો પ્રગતિ હેઠળ છે.
૩. વર્ષઃ ૨૦૦૭-૦૮
આ વર્ષ દરમ્યાન ૧૦ તાલુકાના કુલ ૧૦૭ ગામો પસંદ કરવામાં આવ્યા તે ગામોને પ્રથમ તબક્કામાં અને બીજા તબકકામાં કુલ રૂ.૨૬૧.૭૫ લાખ ફાળવવામાં આવ્યા. તેના વડે કુલ ૨૮૪ કામો મંજુર કરવામાં આવ્યા અને હાલના તબક્કે કુલ ૨૮૩ કામો પુર્ણ થયા છે.જ્યારે ૧(એક) કામો પ્રગતિ હેઠળ છે
૪. વર્ષઃ ૨૦૦૮-૦૯
આ વર્ષ માટે ૧૦ તાલુકાના કુલ ૧૧૧ ગામો પસંદ કરવામાં આવ્‍યા તે ગામોને પ્રથમ તબક્કામાં અને બીજા તબકકામાં કુલ ૨૬૧.૭૦ લાખ ફાળવવામાં આવ્‍યા. તેના વડે કુલ ૨૮૪ કામો મંજુર કરવામાં આવ્‍યા અને હાલના તબક્કે કુલ ૨૮૦ કામો પૂર્ણ થયા છે. જયારે ૪(ચાર) કામો પ્રગતિ હેઠળ છે.
૫. વર્ષઃ ૨૦૦૯-૧૦
આ વર્ષ માટે ૧૦ તાલુકાના કુલ ૧૧૬ ગામો પસંદ કરવામાં આવ્‍યા તે ગામોને કુલ ૨૬૧.૭૭ લાખ ફાળવવામાં આવ્‍યા. તેના વડે કુલ ૨૯૧ કામો મંજુર કરવામાં આવ્‍યા અને હાલના તબક્કે કુલ ૨૮૬ કામો પૂર્ણ થયા છે. જયારે ૫(પાંચ) કામો પ્રગતિ હેઠળ છે.
૬.વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧
આ વર્ષ માટે સરદાર આવાસ યોજના અંતર્ગત ગામોને કુલ ૨૪૨૩.૫૮ લાખ જિલ્લાના તાલુકાના ગામોને ફાળવવામાં આવ્યા. પંચવટી યોજના અનુક્રમે ૧૩.૦૦ લાખ જિલ્લાના તાલુકા ખાતે ફાળવવામાં આવ્યા.૧૩માં નાણાંપાંચ અનુક્રમે પ્રથમ હપ્તાની ૪૫૯.૭૩ લાખ તથા બીજા હપ્તાની ૩૪૪.૯૫ લાખ ફાળવવામાં આવેલ. આદિમજૂથ ઉત્કર્ષ યોજના અન્વયે બાવળા તાલુકાના ૩ અને વિરમગામ તાલુકાના ૧ એમ કુલ ૪ ગામોના યોજનામાં સમાવિષ્ટ સમાજ માટે કુલ રૂ.૪૦.૫૬ લાખ ફાળવવામાં આવ્યા.
૭.વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨
આ વર્ષ માટે સરદાર આવાસ યોજના અંતર્ગત ગામોને કુલ ૧૧૫૫.૦૦ લાખ જિલ્લાના તાલુકાના ગામોને ફાળવવામાં આવ્યા. પંચવટી યોજના અનુક્રમે ૭.૦૦ લાખ જિલ્લાના તાલુકા ખાતે ફાળવવામાં આવ્યા.૧૩માં નાણાંપાંચ અનુક્રમે પ્રથમ હપ્તાની ૪૫૯.૭૩ લાખ તથા બીજા હપ્તાની ૫૦૯.૪૦ લાખ ફાળવવામાં આવેલ. આદિમજૂથ ઉત્કર્ષ યોજના અન્વયે બાવળા તાલુકાના ૩ અને વિરમગામ તાલુકાના ૧ એમ કુલ ૪ ગામોના યોજનામાં સમાવિષ્ટ સમાજ માટે કુલ રૂ.૧૨૯.૫૦ લાખ ફાળવવામાં આવ્યા.
૮.વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩
આ વર્ષ માટે સરદાર આવાસ યોજના અંતર્ગત ગામોને કુલ ૨૩૭૬.૦૧ લાખ જિલ્લાના તાલુકાના ગામોને ફાળવવામાં આવ્યા. પંચવટી યોજના અનુક્રમે ૧.૦૦ લાખ જિલ્લાના તાલુકા ખાતે ફાળવવામાં આવ્યા.૧૩માં નાણાંપાંચ અનુક્રમે પ્રથમ હપ્તાની ૪૬૨.૫૩ લાખ તથા બીજા હપ્તાની ૫૦૯.૪૦લાખ ફાળવવામાં આવેલ. આદિમજૂથ ઉત્કર્ષ યોજના અન્વયે બાવળા તાલુકાના ૩ અને વિરમગામ તાલુકાના ૧ એમ કુલ ૪ ગામોના યોજનામાં સમાવિષ્ટ સમાજ માટે કુલ રૂ.૧૫૫.૩૨ લાખ ફાળવવામાં આવ્યા.
૯.વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪
આ વર્ષ માટે સરદાર આવાસ યોજના અંતર્ગત ગામોને કુલ ૮૭૪.૯૨ લાખ જિલ્લાના તાલુકાના ગામોને ફાળવવામાં આવ્યા. પંચવટી યોજના અનુક્રમે ૩.૦૦ લાખ જિલ્લાના તાલુકા ખાતે ફાળવવામાં આવ્યા.૧૩માં નાણાંપાંચ અનુક્રમે પ્રથમ હપ્તાની ૫૭૨.૭૭ લાખ તથા બીજા હપ્તાની ૫૪૮.૫૦ લાખ ફાળવવામાં આવેલ. આદિમજૂથ ઉત્કર્ષ યોજના અન્વયે બાવળા તાલુકાના ૩ અને વિરમગામ તાલુકાના ૧ એમ કુલ ૪ ગામોના યોજનામાં સમાવિષ્ટ સમાજ માટે કુલ રૂ. ૩૦૬.૨૧ લાખ ફાળવવામાં આવ્યા.
૧૦.વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫
આ વર્ષ માટે સરદાર આવાસ યોજના અંતર્ગત ગામોને કુલ ૮૩૭.૩૪ લાખ જિલ્લાના તાલુકાના ગામોને ફાળવવામાં આવ્યા. ૧૩માં નાણાંપાંચ અનુક્રમે પ્રથમ હપ્તાની ૫૬૦.૫૫ લાખ તથા બીજા હપ્તાની ૧૦૨.૮૬ લાખ ફાળવવામાં આવેલ. આદિમજૂથ ઉત્કર્ષ યોજના અન્વયે બાવળા તાલુકાના ૩ અને વિરમગામ તાલુકાના ૧ એમ કુલ ૪ ગામોના યોજનામાં સમાવિષ્ટ સમાજ માટે કુલ રૂ. ૩૦૬.૨૮લાખ ફાળવવામાં આવ્યા
૧૧.વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬
આ વર્ષ માટે સરદાર આવાસ યોજના અંતર્ગત ગામોને કુલ ૨૭૪.૪૪ લાખ જિલ્લાના તાલુકાના ગામોને ફાળવવામાં આવ્યા. ૧૪માં નાણાંપાંચ અનુક્રમે પ્રથમ હપ્તાની ૧૪૦.૩૪ લાખ તથા બીજા હપ્તાની ૧૪૦.૩૨ લાખ ફાળવવામાં આવેલ. આદિમજૂથ ઉત્કર્ષ યોજના અન્વયે બાવળા તાલુકાના ૩ અને વિરમગામ તાલુકાના ૧ એમ કુલ ૪ ગામોના યોજનામાં સમાવિષ્ટ સમાજ માટે કુલ રૂ. ૩૫૬.૭૨ લાખ ફાળવવામાં આવ્યા
૧૨.વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭
આ વર્ષ માટે ૧૪માં નાણાંપાંચ અનુક્રમે પ્રથમ હપ્તાની ૧૭૨.૪૯ લાખ તથા બીજા હપ્તાની ૧૯૫.૮૨ લાખ ફાળવવામાં આવેલ. આદિમજૂથ ઉત્કર્ષ યોજના અન્વયે બાવળા તાલુકાના ૩ અને વિરમગામ તાલુકાના ૧ એમ કુલ ૪ ગામોના યોજનામાં સમાવિષ્ટ સમાજ માટે કુલ રૂ. ૨૩૯.૦૪ લાખ ફાળવવામાં આવ્યા
૧૩.વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮
આ વર્ષ માટે ૧૪માં નાણાંપાંચ અનુક્રમે પ્રથમ હપ્તાની ૩૨૨.૦૭ લાખ તથા બીજા હપ્તાની ૨૨૬.૧૫ લાખ ફાળવવામાં આવેલ. આદિમજૂથ ઉત્કર્ષ યોજના અન્વયે બાવળા તાલુકાના ૩ અને વિરમગામ તાલુકાના ૧ એમ કુલ ૪ ગામોના યોજનામાં સમાવિષ્ટ સમાજ માટે કુલ રૂ. ૨૧૫.૬૪ લાખ ફાળવવામાં આવ્યા

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 996571