મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાગ્રાંટની માહિતી

ગ્રાંટની માહિતી

૧. વર્ષઃ ૨૦૦૫-૦૬
આ વર્ષ દરમ્યાન ૧૦ તાલુકાના કુલ ૨૩૪ ગામો પસંદ કરવામાં આવ્યા તે ગામોને ત્રણ તબક્કામાં કુલ રૂ! ૨૫૭.૮૨ લાખ ફાળવવામાં આવ્યા. તેના વડે કુલ ૩૨૮ કામો મંજુર કરવામાં આવ્યા અને હાલના તબક્કે કુલ ૩૮૨ કામો પુર્ણ થયા છે.
૨. વર્ષઃ ૨૦૦૬-૦૭
આ વર્ષ દરમ્યાન ૧૦ તાલુકાના કુલ ૧૦૭ ગામો પસંદ કરવામાં આવ્યા.આ ગ્રા.પં. ને વસ્તીના ધોરણે બે તબક્કામાં કુલ રૂ! ૨૬૫.૭૬ લાખનુ અનુદાન ફાળવવામાં આવેલ છે.તેના વડે કુલ ૩૫૬ કામો મંજુર કરવામાં આવ્યા. હાલના તબક્કે કુલ ૩૫૫ કામો પુર્ણ થયા છે.જ્યારે ૧(એક) કામો પ્રગતિ હેઠળ છે.
૩. વર્ષઃ ૨૦૦૭-૦૮
આ વર્ષ દરમ્યાન ૧૦ તાલુકાના કુલ ૧૦૭ ગામો પસંદ કરવામાં આવ્યા તે ગામોને પ્રથમ તબક્કામાં અને બીજા તબકકામાં કુલ રૂ.૨૬૧.૭૫ લાખ ફાળવવામાં આવ્યા. તેના વડે કુલ ૨૮૪ કામો મંજુર કરવામાં આવ્યા અને હાલના તબક્કે કુલ ૨૮૩ કામો પુર્ણ થયા છે.જ્યારે ૧(એક) કામો પ્રગતિ હેઠળ છે
૪. વર્ષઃ ૨૦૦૮-૦૯
આ વર્ષ માટે ૧૦ તાલુકાના કુલ ૧૧૧ ગામો પસંદ કરવામાં આવ્‍યા તે ગામોને પ્રથમ તબક્કામાં અને બીજા તબકકામાં કુલ ૨૬૧.૭૦ લાખ ફાળવવામાં આવ્‍યા. તેના વડે કુલ ૨૮૪ કામો મંજુર કરવામાં આવ્‍યા અને હાલના તબક્કે કુલ ૨૮૦ કામો પૂર્ણ થયા છે. જયારે ૪(ચાર) કામો પ્રગતિ હેઠળ છે.
૫. વર્ષઃ ૨૦૦૯-૧૦
આ વર્ષ માટે ૧૦ તાલુકાના કુલ ૧૧૬ ગામો પસંદ કરવામાં આવ્‍યા તે ગામોને કુલ ૨૬૧.૭૭ લાખ ફાળવવામાં આવ્‍યા. તેના વડે કુલ ૨૯૧ કામો મંજુર કરવામાં આવ્‍યા અને હાલના તબક્કે કુલ ૨૮૬ કામો પૂર્ણ થયા છે. જયારે ૫(પાંચ) કામો પ્રગતિ હેઠળ છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 13/9/2017

વપરાશકર્તાઓ : 821555