મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સિંચાઇશાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ
શાખાનું સરનામું પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ, છઠ્ઠો માળ, જિલ્‍લા પંચાયત, ભદ્ર, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી ભરત એસ. ચૌધરી, કાર્યપાલક ઇજનેર
ફોન નંફોન નંબર - ૦૭૯-૨૫૫૦૮૬૮૬ , ઇન્ટર કોમ નંબર:૨૧૪
ફેક્સ નંબર ૨૫૫૦૭૪૭૦
પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ હેઠળ ફરજ બજાવતાં અધિકારીશ્રી / કર્મચારીઓની વિગત
અ.નં. અધિકારી / કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો શાખાનું નામરહેઠાણનો ટેલિફોન નંબર
શ્રી બી.એસ. ચૌધરીકાર્યપાલક ઇજનેરપંચાયત સિંચાઇ વિભાગ, અમદાવાદ ૯૪૨૯૧૯૦૦૩૭
શ્રી જે.કે. પારેખમદદનીશ ઇજનેર૯૬૬૨૫૩૨૧૯૯
શ્રી પી.એસ. દવેઅધિક મદદનીશ ઇજનેર૯૪૨૭૦૫૧૩૬૧
શ્રીમતી પી. એસ. પંડયા ડ્રાફટસમેન ૯૩૨૭૯૮૭૪૯૬
શ્રી વી.એલ. બુચસીની.કલાર્ક ૯૮૯૮૩૮૦૨૯૪
શ્રી પી.પી. પટેલસીની.કલાર્ક ૯૯૦૯૧૫૭૩૮૬
શ્રી એમ.એ. ઠાકોર સીની. એકા. કલાર્ક ૯૮૯૮૧૧૨૬૨૪
શ્રી પી. બી. રાણા કોમ્પ્યુટર ૯૭૨૫૭૮૭૧૩૦
શ્રીમતી એમ. પી. જાડાવાળા પટાવાળા -
૧૦શ્રી આર.કે. સોલંકી પટાવાળા ૮૩૪૭૭૦૨૯૯૭
પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ હેઠળના ચેકડેમ પેટા વિભાગ ખાતે ફરજ બજાવતાં અધિકારીશ્રી / કર્મચારીઓની વિગત
અ.નં. અધિકારી / કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો શાખાનું નામરહેઠાણનો ટેલિફોન નંબર
શ્રી પી.આઇ. વાધેલા ના.કા.ઇ. ચેકડેમ પેટા વિભાગ,
જિ.પં. બિલ્ડીંગ, ભદ્ર, અમદાવાદ
૯૪૨૭૧૦૯૬૭૬
શ્રી એમ.એસ. પાટીલઅ.મ.ઇ. ૯૭૧૨૪૭૭૦૯૪
શ્રી જે.એ. રાવલઅ.મ.ઇ. ૯૮૭૯૫૦૮૧૨૪
શ્રી એન.એચ. ત્રિવેદી સીની.કલાર્ક ૯૮૨૪૩૫૪૪૦૭
શ્રીમતી ગીતાબેન પરમારપટાવાળા-
શ્રી આર.એચ. ગૌસ્વામી ચોકીદાર -
શ્રી પી.એન. વાળંદચોકીદાર -
શ્રી કે.કે. જાદવચોકીદાર -

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 845990