મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સિંચાઇશાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ
શાખાનું સરનામું પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ, છઠ્ઠો માળ, જિલ્‍લા પંચાયત, ભદ્ર, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એમ.એસ.ભોયા (ઇ.ચા. કાર્યપાલક ઇજનેર)
ફોન નંફોન નંબર - ૦૭૯-૨૫૫૦૮૬૮૬
પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ હેઠળ ફરજ બજાવતાં અધિકારીશ્રી / કર્મચારીઓની વિગત
ક્રમવહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી એમ.એસ.ભોયાઇ.ચા. કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૭૯-૨૫૫૦૮૬૮૬૯૮૭૯૦૦૨૪૫૫
અ.નં. અધિકારી / કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો શાખાનું નામ રહેઠાણનો ટેલિફોન નંબર
શ્રી પી.આઇ. વાધેલા (ઈ.ચા) કાર્યપાલક ઇજનેર પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ, અમદાવાદ ૯૪૨૭૧૦૯૬૭૬
શ્રી જે.કે. પારેખ મદદનીશ ઇજનેર ૯૬૬૨૫૩૨૧૯૯
શ્રી પી.એસ. દવે અધિક મદદનીશ ઇજનેર ૯૪૨૭૦૫૧૩૬૧
શ્રીમતી પી. એસ. પંડયા ડ્રાફટસમેન ૯૩૨૭૯૮૭૪૯૬
શ્રી વી.એલ. બુચ સીની.કલાર્ક ૯૮૯૮૩૮૦૨૯૪
શ્રી પી.પી. પટેલ સીની.કલાર્ક ૯૯૦૯૧૫૭૩૮૬
શ્રી એમ.એ. ઠાકોર સીની. એકા. કલાર્ક ૯૮૯૮૧૧૨૬૨૪
શ્રી પી. બી. રાણા કોમ્પ્યુટર ૯૭૨૫૭૮૭૧૩૦
શ્રીમતી એમ. પી. જાડાવાળા પટાવાળા -
૧૦ શ્રી આર.કે. સોલંકી પટાવાળા ૮૩૪૭૭૦૨૯૯૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024801