મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સિંચાઇશાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ
શાખાનું સરનામું પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ, છઠ્ઠો માળ, જિલ્‍લા પંચાયત, ભદ્ર, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી ભરત એસ. ચૌધરી, કાર્યપાલક ઇજનેર
ફોન નંફોન નંબર - ૦૭૯-૨૫૫૦૮૬૮૬ , ઇન્ટર કોમ નંબર:૨૧૪
ફેક્સ નંબર ૨૫૫૦૭૪૭૦
ક્રમવહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દો ઓફીસનું સરનામુંફોન નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેઇલ
શ્રી ભરત એસ. ચૌધરી કાર્યપાલક ઇજનેરપંચાયત સિંચાઇ વિભાગ, છઠ્ઠો માળ, જિલ્‍લા પંચાયત, ભદ્ર, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧૦૭૯-૨૫૫૦૮૬૮૬૯૪૨૯૧૯૦૦૩૭irrigation.ahmedabad@gmail.com
શ્રી પી.આઇ. વાધેલાનાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર ચેકડેમ પેટા વિભાગ, જિલ્‍લા પંચાયત ભવન, ગ્રાઉન્‍ડ ફલોર, ભદ્ર, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ ૦૭૯-૨૫૫૦૬૫૨૦૯૪૨૭૧૦૯૬૭૬
શ્રી પી.ડી. ભટ્ટનાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ, ધોળકા પંચાયત રેસ્‍ટ હાઉસ પાસે, ધોળકા૦૨૭૧૪- ૨૨૧૭૩૬૯૪૨૮૪૧૭૯૨૦
શ્રી એચ.એમ. શાહઇ.ચા. નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર પંચાયત સિંચાઇ પેટા વિભાગ, તાલુકા પંચાયત કંપાઉન્‍ડ, વિરમગામ ૦૨૭૧૫- ૨૩૩૩૧૫૯૮૯૮૯૧૮૨૮૧
શ્રી એચ.એસ. દવેઇ.ચા. નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર માઇનોર ઇરીગેશન પંચાયત પેટા વિભાગ, તા.પં. પાસે, ધંધુકા ૦૨૭૧૩- ૨૨૨૨૪૯૯૬૦૧૨૮૪૨૪૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/5/2017

વપરાશકર્તાઓ : 795664