મુખપૃષ્ઠ | શાખાઓ | સિંચાઇશાખા | ચેકડેમની વિગત

તળાવો, ચેકડેમ, જળાશયને લગતી મિલકતોની વિગત દર્શાવતું પત્રક
ચેકડેમની વિગત

અ.નં. ચેકડેમની વિગત ચેકડેમની કેપેસીટી વિસ્તાર
(મી. ધનફુટ)
ઉંડાઇ
(આશરે)
યોજનાનું નામ કિંમત રૂા.
લાખમાં આશરે
1ચેકડેમ તા.સાણંદ 39.00
હઠીપુરા ચેકડેમ 4.55
2ચેકડેમ તા.સાણંદ 34.00
માણકોલ ચેકડેમ 2.9
3ચેકડેમ તા.સાણંદ 17.00
ફાંગડી ચેકડેમ 2.59
4ચેકડેમ તા.સાણંદ 15.00
સાણંદ ચેકડેમ 1.71

કુલ ઃ- 105.00

11.75
5ચેકડેમ તા.ધંધુકા 0.63
ભડીયાદ ચેકડેમ 1.95
6ચેકડેમ તા.ધંધુકા 4.00
છારોડીયા ચેકડેમ 3.45
7ચેકડેમ તા.ધંધુકા 1.50
ધંધુકા ચેકડેમ 2.43
8ચેકડેમ તા.ધંધુકા 0.70
ગાંફ ચેકડેમ 1.94
9ચેકડેમ તા.ધંધુકા 7.20
ગુંજાર ચેકડેમ 4.85
10ચેકડેમ તા.ધંધુકા 1.30
કોટડા ચેકડેમ 6.83
11ચેકડેમ તા.ધંધુકા 1.01
રોજકા ચેકડેમ 3.44
12ચેકડેમ તા.ધંધુકા 0.70
ઉમરગઢ ચેકડેમ 1.87
13ચેકડેમ તા.ધંધુકા 4.80
વાગડ ચેકડેમ 1.66
14ચેકડેમ તા.ધંધુકા 1.40
વાસણા ચેકડેમ 2.95

કુલ ઃ- 23.24

31.37
15ચેકડેમ તા.બાવળા 4.20
કેસરડી ચેકડેમ 4.86
16ચેકડેમ તા.બાવળા 2.47
સાંકોડ ચેકડેમ 10.85
17ચેકડેમ તા.બાવળા 4.00
કાણોતર ચેકડેમ 0.80
18ચેકડેમ તા.બાવળા 4.00
ડુમાલી ચેકડેમ 17.81
19ચેકડેમ તા.બાવળા 2.40
ગાંગડ ચેકડેમ 4.93
20ચેકડેમ તા.બાવળા 2.10
દુર્ગી ચેકડેમ 4.11
21ચેકડેમ તા.બાવળા 4.23
બલદાણા ચેકડેમ 3.00
22ચેકડેમ તા.બાવળા 3.17
છબાસર ચેકડેમ 3.90

કુલ ઃ- 26.57

50.26
23ચેકડેમ તા.ધોળકા 2.35
આંબારેલી ચેકડેમ 5.08
24ચેકડેમ તા.ધોળકા 4.23
ભુમલી ચેકડેમ 3.95
25ચેકડેમ તા.ધોળકા 2.60
વેજલકા ચેકડેમ 3.96
26ચેકડેમ તા.ધોળકા 4.23
મોટી બોરૂ (જાખડા સાઇડ) 5.00
27ચેકડેમ તા.ધોળકા 2.47
જાખડા ચેકડેમ 4.00
28ચેકડેમ તા.ધોળકા 63.01
મોટી બોરૂ ચેકડેમ 25.05
29ચેકડેમ તા.ધોળકા 9.50
નાની બોરૂ ચેકડેમ 11.40
30ચેકડેમ તા.ધોળકા 3.00
વટામણ ચેકડેમ 3.11
31ચેકડેમ તા.ધોળકા 3.50
વારણા-૧ 2.19
32ચેકડેમ તા.ધોળકા 2.50
જાખડા-૨ 3.84

કુલ ઃ- 97.39

67.58
33ચેકડેમ તા.દસક્રોઇ 6.00
હરણીયાવ ચેકડેમ 5.25
34ચેકડેમ તા.દસક્રોઇ 1.00
કુબડથલ ચેકડેમ 1.00
35ચેકડેમ તા.દસક્રોઇ 2.50
રણોદરા ચેકડેમ 4.90

કુલ ઃ- 9.50

11.15

કુલ ઃ- 261.70

172.11

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024799