મુખપૃષ્ઠશાખાઓ જિ.પં.શિક્ષણ સમિતિ અમદાવાદ જિલ્લા ફેર બદલીની યાદી

જિલ્લા ફેર બદલી ધોરણ-૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ વિષયવારની શ્રેયાંનતા યાદી

અ.ન.વિગત​
૧.અન્ય જિલ્લામાંથી જિલ્લાફેરથી અમદાવાદ જિલ્લામાં આવનારા શિક્ષકોની શ્રેયાંનતા યાદી ધોરણ​- ૬ થી ૮ ભાષા
૨.અન્ય જિલ્લામાંથી જિલ્લાફેરથી અમદાવાદ જિલ્લામાં આવનારા શિક્ષકોની શ્રેયાંનતા યાદી ધોરણ​- ૬ થી ૮ ગણિત અને વિજ્ઞાન
અન્ય જિલ્લામાંથી જિલ્લાફેરથી અમદાવાદ જિલ્લામાં આવનારા શિક્ષકોની શ્રેયાંનતા યાદી ધોરણ​- ૬ થી ૮ સામાજિકવિજ્ઞાન
અન્ય જિલ્લામાંથી જિલ્લાફેરથી અમદાવાદ જિલ્લામાં આવનારા શિક્ષકોની શ્રેયાંનતા યાદી ધોરણ- ૧ થી ૫ સને ૨૦૦૩-૦૪-૦૫ વર્ષ ૨૦૦૩ થી ૨૦૧૨ સુધી
અન્ય જિલ્લામાંથી જિલ્લાફેરથી અમદાવાદ જિલ્લામાં આવનારા શિક્ષકોની શ્રેયાંનતા યાદી ધોરણ- ૧ થી ૫ સને ૨૦૦૯-૨૦૧૦ વર્ષ ૨૦૦૩ થી ૨૦૧૨ સુધી
અન્ય જિલ્લામાંથી જિલ્લાફેરથી અમદાવાદ જિલ્લામાં આવનારા શિક્ષકોની શ્રેયાંનતા યાદી ધોરણ- ૧ થી ૫ સને ૨૦૧૦-૨૦૧૧ વર્ષ ૨૦૦૩ થી ૨૦૧૨ સુધી
અન્ય જિલ્લામાંથી જિલ્લાફેરથી અમદાવાદ જિલ્લામાં આવનારા શિક્ષકોની શ્રેયાંનતા યાદી ધોરણ- ૧ થી ૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩ સુધી

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 21/3/2017

વપરાશકર્તાઓ : 774685