મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંર્પક માહિતી

શાખાનું નામ શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામું શિક્ષણ શાખા, ત્રીજો માળ, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, લાલદરવાજા, ભદ્ર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી
ફોન નં૦૭૯ - ૨૫૫૦૭૧૨૬
ફેક્સ નંબર ૦૭૯ - ૨૫૫૦૧૯૫૬
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર ચેરીફેક્સ નંબરમોબાઇલ નંબરઈ ેલ
શ્રી મહેશકુમાર એમ.મહેતા જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી૨૫૫૦૧૯૫૬૨૫૫૦૧૯૫૬૯૯૦૯૯ ૭૧૬૪૯dpeo.ddo.abd@gmail.com
શ્રી એન.ડી પટેલ નાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી (ઈ.ચા. )૨૫૫૦૧૯૫૬૨૫૫૦૧૯૫૬૯૮૯૮૪ ૭૦૦૭૦
શ્રી.એ.બી.બારૈયા હિસાબીઅધિકારી(ઈ.ચા. )૨૫૫૦૧૯૫૬૨૫૫૦૧૯૫૬૯૬૩૮૪ ૪૫૮૮૧-
શ્રી.સી.જે. આચાર્ય ઓફીસ સુપ્રીટેન્ડંટ૨૫૫૦૧૯૫૬૨૫૫૦૧૯૫૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 866124