મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંર્પક માહિતી


શાખાનું નામ શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામું શિક્ષણ શાખા, ત્રીજો માળ, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, લાલદરવાજા, ભદ્ર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી
ફોન નં૦૭૯ - ૨૫૫૦૭૧૨૬
ફેક્સ નંબર ૦૭૯ - ૨૫૫૦૧૯૫૬

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર ચેરીફેક્સ નંબરમોબાઇલ નંબરઈમેલ
-જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી----
શ્રી એમ. એન. પટેલજિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી૨૫૫૦૧૯૫૬૨૫૫૦૧૯૫૬૯૯૦૯૯ ૭૧૬૪૯dpeo.ddo.abd@gmail.com
શ્રી ડી.એચ. પટેલનાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી ૨૫૫૦૧૯૫૬૨૫૫૦૧૯૫૬૯૭૨૪૩ ૨૭૧૬૬-
શ્રી ડી.એચ. પટેલહિસાબી અધિકારી (ઈ.ચા.)૨૫૫૦૧૯૫૬૨૫૫૦૧૯૫૬૯૭૨૪૩૨૭૧૬૬-
શ્રી.ડી..એ. પટેલઓફીસ સુપ્રીટેન્ડંટ (ઈ.ચા.)૨૫૫૦૧૯૫૬૨૫૫૦૧૯૫૬૯૯૨૫૦૨૧૧૯૩ -


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024735