મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંકલિત બાળવિકાસ શાખા ઉદેશો

ઉદેશો૦ થી ૬ વર્ષના બાળકોનો આરોગ્ય અને પોષણ દરજજો સુધારવો.

બાળકના શારીરિક માનસિક અને સામાજિક વિકાસનો પાયો નાખવો.

બાળકોમાં માંદગીનુ પ્રમાણ,બાળ મૃત્યુ,કુપોષણતથા શાળામાંથી ઉઠી જતા બાળકોનુ પ્રમાણ ઘટાડવા

માતાઓને પોષણ અને આરોગ્ય વિષયક શિક્ષણ આપવુ જેથી તેઓ પોતાના બાળકોની યોગ્ય સંભાળ લઇ શકે અને તેમનો પોષણ અને આરોગ્ય દરજજો સુધારી શકે.

બાળકના વિકાસની યોજનાઓ અને અમલીકરણ માટે કાર્ય કરતા લાગતા વળગતા જુદાજુદા ખાતાઓ અને કાર્યકરો વચ્ચે સફળ સંકલન કરવુ જેથી બાળકોનો સર્વાગી વિકાસ થાય.

સેવાઓ લાભાર્થીઓ
પુરક પોષણ ૬ થી ૬ વર્ષના બાળકો અને સગર્ભા માતા, ધાત્રીમાતા ,કિશોરીઓ.
પુર્વ –પ્રાથમિક શિક્ષણ 3 થી ૬ વર્ષના બાળકો
રસીકરણ 0 થી ૬ વર્ષના બાળકો અને સગર્ભા માતા
આરોગ્ય તપાસ ૦ થી ૬ વર્ષના બાળકો અને સગર્ભા માતા, ધાત્રીમાતા ,કિશોરીઓ
રેફરલ સેવાઓ૦ થી ૬ વર્ષના બાળકો અને સગર્ભા માતા, ધાત્રીમાતા ,કિશોરીઓ
આરોગ્ય અને પોષણ વિષયક શિક્ષા ૧૫ થી ૪૫ વર્ષની મહિલાઓ.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 938726