મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંકલિત બાળવિકાસ શાખા શાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના હેઠળ ફરજ બજાવતી આંગણવાડી વર્કરોને નામ નિયુકિતથી મુખ્ય સેવિકામાં નિમણૂક આપવા અંગેની કાર્ય પ્રણાલી મુજબ કાર્યવાહી કરવી.
શાખાના કર્ચારીઓની મહેકમને લગતી પગાર, ભથ્થા,રજા મંજુરી વગેરેની કામગીરી
ઘટક કક્ષાના બાળ વિકાસ યોજના અધિકારીશ્રીઓની રજા, મુખ્ય સેવિકાઓની નિમણૂક,બદલી તથા ઉચ્ચતર પગાર બાબતની કામગીરી
ધટક કક્ષાએ કામ કરતા અધિકારીશ્રી તથા મુખ્ય સેવિકાની આંગણવાડી વર્કરોની કામગીરી ઉપર દેખરેખ રાખવાની કામગીરી
જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીને મોકલવાની થતી શાખાની તમામ ફાઇલોની વહીવટી મંજુરીની કામગીરી
યોજનાકીય તમામ કામગીરી તથા દેખરેખ
મહિલા અને બાળ કલ્યાણ અને યુવા પ્રવૃતિની સમિતના સચિવ તરીકેની કામગીરી સબલા યોજનાની જિલ્લા કક્ષાએ દેખરેખની કામગીરી
સબલા યોજનાની જિલ્લા કક્ષાએ દેખરેખની કામગીરી
નાણાંકીયઃ
(૧) શાખા માટે સત્તા મર્યાદા સુધી પરચુણ ખરીદી,યોજનાકીય ગ્રાન્ટ, બજેટ તથા તેની ફાળવણી.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 22/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 882667