મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંકલિત બાળવિકાસ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ આઇ.સી.ડી.એસ. જિલ્લા પંચાયત અમદાવાદ
શાખાનું સરનામું છઠઠો માળ આઇ.સી.ડી.એસ. શાખા જિલ્લા પંચાયત અમદાવાદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એન.એલ.રાઠોડ
ઇ.ચા.જિલ્લા પ્રોગ્રામ ઓફિસરશ્રી
ફોન નં૨૫૫૦૮૬૮૬ એક્ષ.નં.-૨૬૩
ફેક્સ નંબર

-

ઇ-મેલprogramofficer@yahoo.in
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રીમતી જાગૃતિબેન સી. ઠકકરઇ.ચા.ઓફિસ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ૨૫૫૦૮૬૮૬ એક્ષ.નં.-૨૬૩-૯૪૨૭૯૫૫૬૫૧-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/12/2017

વપરાશકર્તાઓ : 836704