મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંકલિત બાળવિકાસ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ આઇ.સી.ડી.એસ. જિલ્લા પંચાયત અમદાવાદ
શાખાનું સરનામું છઠઠો માળ આઇ.સી.ડી.એસ. શાખા જિલ્લા પંચાયત અમદાવાદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી નરેંદ્રસિંહ એલ. રાઠોડ
ઇ.ચા.જિલ્લા પ્રોગ્રામ ઓફિસરશ્રી
ફોન નં૨૫૫૦૮૬૮૬ એક્ષ.નં.-૨૬૩
ફેક્સ નંબર

-

ઇ-મેલprogramofficer@yahoo.in
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રી આર.પી.પ્રજાપતિ ઓફિસ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ૨૫૫૧૦૫૨૨
એક્ષ.નં.-૨૬૩
-૯૮૨૪૩૧૦૧૪૬-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 938710