મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંકલિત બાળવિકાસ શાખા પ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્‍તાવના

આઇસીડીએસ યોજના હેઠળ સમાજના જરુરીયાતમંદ તથા આર્થિકરીતે નબળા વર્ગના બાળકો ,સગર્ભા,ધાત્રીમાતા,૧૧ થી ૧૪ વર્ષની વયજુથ અને ૧૫ થી ૧૮ વર્ષની વયજુથની કિશોરીઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે. અમદાવાદ જિલ્લામાં જિલ્લા પ્રોગ્રામ ઓફિસરશ્રીની સીધી દેખરેખ હેઠળ ચાલતી યોજના છે. અમદાવાદ જિલ્લામાં કુલ ૧૧ ઘટકો જેવા કે, સીટી,દશક્રોઇ-૧,દશક્રોઇ-૨ ધોળકા-૧,ધોળકા-૨,બાવળા,ધંધુકા,વિરમગામ,માંડલ,દેત્રોજ અને સાણંદનો સમાવેશ થાય છે.
આઇસીડીએસ યોજના ૧૦૦ ટકા ભારત સરકારની કેન્દ્ર પુરસ્કુત યોજના છે. આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદેશ આરોગ્ય અને પોષણ શિક્ષણ આપી યોજનાના અમલીકરણ માટે લાગતા વળગતા ખાતા સાથે સફળ સંકલન કરી બાળકોનો સર્વાંગી વિકાસ કરવો,બાળકોમાં આરોગ્ય અને પોષણનો દરજજો સુધારવો તથા માંદગીનુ પ્રમાણ,બાળ મૃત્યુ,કુપોષણતથા શાળામાંથી ઉઠી જતા બાળકોનુ પ્રમાણ ઘટાડવા તેમજ સગર્ભા ધાત્રીઓને પુરકપોષણ આહાર અને આરોગ્ય વિષયક શિક્ષણ આપવુ વિગેરે છે.
આ યોજના હેઠળ મુખ્યત્વે પુરકપોષણ,પૂર્વ પ્રથમિક શિક્ષણ,રોગપ્રતિકારક રસીઓ,આરોગ્ય તપાસ,સંદર્ભ સેવાઓ,આરોગ્ય અને પોષણની સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવે છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 20/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 879100