મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંકલિત બાળવિકાસ શાખા આંગણવાડીઓ

આંગણવાડીઓ

અમદાવાદ જિલ્લાની ઘટકવાર આંગણવાડીઓની માહિતી
અ.નં. ઘટકનુ નામમંજુર આંગણવાડીની સંખ્યાકાર્યરત આંગણવાડીની સંખ્યા
સીટી

૯૯

૯૭

દશક્રોઇ-૧

૧૧૦

૧૦૯

ધોળકા-૧

૧૪૩

૧૪૩

બાવળા

૧૭૪

૧૭૪

ધંધુકા

૧૫૯

૧૫૯

વિરમગામ

૧૮૭

૧૮૭

માંડલ

૯૯

૯૯

દેત્રોજ

૧૧૭

૧૧૭

સાણંદ

૨૦૪

૨૦૪

૧૦ દશક્રોઇ-૨

૮૮

૮૦

૧૧ ધોળકા-૨

૧૩૩

૧૩૩

 કુલ

૧૫૧૩

૧૫૦૨

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 20/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 879087