મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંકલિત બાળવિકાસ શાખા આંગણવાડીઓ

આંગણવાડીઓ


અમદાવાદ જિલ્લાની ઘટકવાર આંગણવાડીઓની માહિતી
અ.નં.ઘટકનુ નામમંજુર આંગણવાડીની સંખ્યાકાર્યરત આંગણવાડીની સંખ્યા
સીટી૯૯૯૯
દશક્રોઇ-૧૧૧૦૧૧૦
ધોળકા-૧૧૩૪૧૩૪
બાવળા૧૭૪૧૭૪
ધંધુકા૧૭૬૧૭૬
વિરમગામ૧૮૭૧૮૭
માંડલ૯૭૯૭
દેત્રોજ૧૧૧૧૧૧
સાણંદ-૧૧૨૪૧૨૪
૧૦સાણંદ-૨૮૫૮૫
૧૧દશક્રોઇ-૨૮૮૮૮
૧૨
ધોળકા-૨૧૪૨૧૪૨

કુલ૧૫૨૭૧૫૨૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024791