મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સમાજકલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત કચેરી સમાજકલ્યાણ શાખા ચોથો માળ લાલદરવાજા-અમદાવાદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી ડી. એમ. વાઘેલા (ઈ.ચા.), જિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી.
ફોન નં૨૫૫૦૮૬૮૬ ,એક્ષટેન્સન નં.-૨૪૭ મો. ૯૯૦૯૧૪૭૮૯૪
ફેક્સ નંબર -
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોઘ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
શ્રી ડી. એમ. વાઘેલા (ઈ.ચા.)સમાજકલ્યાણ અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૮૬૮૬ એક્ષટેન્સનનં.૨૪૭-૯૧૦૬૧૬૭૨૧૧-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024841