મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ સહકાર શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત કચેરી, સહકાર શાખા, ચોથો માળ લાલ દરવાજા અમદાવાદ.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રીમતિ જે.એચ. કાપડીયા
ફોન નં૦૭૯-૨૫૫૦૬૫૨૦ એક્ષ્ટેનશન નંબર-૨૩૨
મોબાઇલ નંબર૬૩૫૫૦૧૬૪૨૧
ફેક્સ નંબર -
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રીમતિ જે.એચ. કાપડીયામદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર

૨૫૫૦૬૫૨૦

એક્ષટેન્સન નં.૨૩૨
-૬૩૫૫૦૧૬૪૨૧-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024712