મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સહકાર શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત કચેરી, સહકાર શાખા, ચોથો માળ લાલ દરવાજા અમદાવાદ.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એસ.આર.ઠકકર- મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્‍ટ્રાર
ફોન નં ૦૭૯-૨૫૫૦૬૫૨૦ એક્ષ્ટેનશન નંબર-૨૩૨
મોબાઇલ નંબર ૯૮૨૪૯૯૨૧૪૯
ફેક્સ નંબર -
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧. શ્રી એસ. આર. ઠક્કર મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર

૨૫૫૦૬૫૨૦

એક્ષટેન્સન નં.૨૩૨
- ૯૮૨૪૯૯૨૧૪૯ -

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 22/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 882678