મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ સહકાર શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત કચેરી, સહકાર શાખા, ચોથો માળ લાલ દરવાજા અમદાવાદ.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી આર. જે. મેકવાન (ઇ.ચા.)
ફોન નં૦૭૯-૨૫૫૦૬૫૨૦ એક્ષ્ટેનશન નંબર-૨૩૨
મોબાઇલ નંબર૯૯૦૯૧૪૭૮૯૪
ફેક્સ નંબર -
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રી આર. જે. મેકવાન (ઇ.ચા.)મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર

૨૫૫૦૬૫૨૦

એક્ષટેન્સન નં.૨૩૨
-૯૯૦૯૧૪૭૮૯૪-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/1/2019

વપરાશકર્તાઓ : 962705