મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ પશુપાલન
શાખાનું સરનામું પશુપાલન શાખા, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, અમદાવાદ, ૫ મો માળ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ર્ડા.આર.એન.પટેલ, ઈં/ચા નાયબ પશુપાલન નિયામક,
ફોન નં૦૭૯ - ૨૫૫૦૩૮૩૨
ફેક્સ નંબર ૦૭૯ - ૨૫૫૦૩૮૩૨

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેક્સમોબાઈલ નંબરઇ-મેઇલ
ર્ડા.આર.એન.પટેલઈં/ચા નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી૦૭૯-૨૫૫૦૩૮૩૨૦૭૯-૨૫૫૦૩૮૩૨--
ર્ડા.આર.એન.પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામકશ્રી૦૭૯-૨૫૫૦૩૮૩૨૦૭૯-૨૫૫૦૩૮૩૨--

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024856