મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ પશુપાલન
શાખાનું સરનામું પશુપાલન શાખા, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, અમદાવાદ, ૫ મો માળ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ર્ડા.એસ.એમ.પ્રજાપતિ, ઈં/ચા નાયબ પશુપાલન નિયામક,
ફોન નં૦૭૯ - ૨૫૫૦૩૮૩૨
ફેક્સ નંબર ૦૭૯ - ૨૫૫૦૩૮૩૨
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેક્સમોબાઈલ નંબરઇ-મેઇલ
ર્ડા. એસ. એમ. પ્રજાપતિઈં/ચા નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી ૦૭૯-૨૫૫૦૩૮૩૨---
ર્ડા. આર. એન. પટેલમદદનીશ પશુપાલન નિયામકશ્રી૦૭૯-૨૫૫૦૩૮૩૨---
તાલુકા કક્ષાના પશુચિકિત્સા અધિકારીની સંપર્ક માહિતી.
અ.નં અધિકારીનું નામ હોદ્દો કચેરીનું સરનામું ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર
ર્ડો. એ.એન.પટેલ પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : પ્રેમ દરવાજા
તા : સીટી, જિલ્લો : અમદાવાદ
ફોન નં. ૦૭૯- ૨૨૧૬ ૬૫૨૫ ૯૮૨૪૫ ૫૧ ૩૦૧
ર્ડો. એમ. પી. પટેલ પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : લાંભા
તા : દશક્રોઈ, જિ : અમદાવાદ
ફોન નં. ૦૭૯-૨૫૭૧ -૨૬૭૭૯૪૨૭૬ ૩૦ ૩૯૩
ર્ડો. પી. પી. જોષી પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : કણભા
તા : દશક્રોઈ, જિ : અમદાવાદ
ફોન નં. ૦૨૭૧૮ - ૨૮૬ ૫૨૬ ૯૮૨૫૫ ૫૨ ૯૨૭
ર્ડો. આઈ. એચ. પજાપ્રતિ પશુચિકિત્‍સા અધિકારી I/C, પશુ દવાખાનું : વહેલાલ
તા : દશક્રોઈ, જિ : અમદાવાદ
ફોન નં. ૦૨૭૧૧ - ૨૩૭૭૧૨ ૯૮૭૯૩ ૧૬ ૫૯૯
ર્ડો. આઈ. એચ. પજાપ્રતિ પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : ઓગણજ
તા : દશક્રોઈ, જિ : અમદાવાદ
- ૯૮૭૯૩ ૧૬ ૫૯૯
ર્ડો. ગીતાબેન જે. મોદી પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : વિસલપુર ,
તા : બાવળા, જિ : અમદાવાદ
- ૯૪૨૯૪ ૩૦ ૭૦૧
ર્ડો. નિશા શાહ પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : બાવળા,
તા : બાવળા, જિ : અમદાવાદ
ફોન નં. - ૦૨૭૧૪ - ૨૩૨ ૬૩૮ ૯૮૭૯૦ ૨૮ ૫૮૭
ર્ડો. નિશા શાહ પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : નાનદેરા ,
તા : બાવળા, જિ : અમદાવાદ
- ૯૮૭૯૦ ૨૮ ૫૮૭
ર્ડો. જે.આર.પટેલ પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : કોઠ
તા : ધોળકા, જિ : અમદાવાદ
ફોન નં. ૦૨૭૧૪ - ૨૪૨ ૧૪૬ ૯૮૨૫૬ ૪૬૯૮૬
૧૦ ર્ડા.ડી. એલ. ઉપાધ્‍યાય પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : ધોળકા ,
તા : બાવળા, જિ : અમદાવાદ
૦૨૭૧૪ - ૨૨૨ ૭૫૩૯૮૨૫૩ ૨૮ ૬૫૦
૧૧ર્ડો. જે.આર.પટેલ પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : કોઠ
તા : ધોળકા, જિ : અમદાવાદ
ફોન નં. ૦૨૭૧૪ - ૨૪૨ ૧૪૬ ૯૮૨૫૬ ૪૬૯૮૬
૧૨ર્ડો. સી. એમ. રાણા પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : કોઠ
તા : ધંધુકા, જિ : અમદાવાદ
ફોન નં. ૦૨૭૧૪- ૨૨૨ ૨૪૬ ૯૪૨૭૦ ૫૨ ૨૪૮
૧૩ર્ડો. સી. એમ. રાણા પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : ધંધુકા
તા : ધંધુકા, જિ : અમદાવાદ
ફોન નં. ૦૨૭૧૩- ૨૨૨ ૨૪૬ ૯૪૨૭૦ ૫૨ ૨૪૮
૧૪ ર્ડો. બી. કે. પટેકલ પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : રાણપુર
તા : રાણપુર, જિ : અમદાવાદ
ફોન નં. ૦૨૭૧૧ - ૨૩૮ ૧૪૪ ૯૮૨૫૪ ૪૩૦૨૯
૧૫ ર્ડો. બી. કે. પટેકલ પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : જાળીલા
તા : રાણપુર, જિ : અમદાવાદ
- ૯૮૨૫૪ ૪૩૦૨૯
૧૬ ર્ડો. પી. જી. ઠાકોર પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : બરવાળા
તા : બરવાળા, જિ : અમદાવાદ
ફોન નં. ૦૨૭૧૧ - ૨૩૭ ૭૧૨ ૯૯૭૯૯ ૭૧ ૮૦૫
૧૭ ર્ડો. પી. જી. ઠાકોર પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : સાળંગપુર
તા : બરવાળા, જિ : અમદાવાદ
-૯૯૭૯૯ ૭૧ ૮૦૫
૧૮ર્ડો. આર. ડી. ઉપાધ્‍યાય પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : સાણંદ
તા : રાણપુર, જિ : અમદાવાદ
ફોન નં. ૦૨૭૧૭ - ૨૨૨-૦૩૩ ૯૪૨૬૫ ૩૪ ૦૪૪
૧૯ર્ડો. આર. ડી. ઉપાધ્‍યાય પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : ચાંગોદર
તા : રાણપુર, જિ : અમદાવાદ
-૯૪૨૬૫ ૩૪ ૦૪૪
૨૦ર્ડો. આર. ડી. ઉપાધ્‍યાય પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : રેથલ
તા : રાણપુર, જિ : અમદાવાદ
ફોન નં. ૦૨૭૧૧ - ૨૩૮ ૧૪૪ ૯૪૨૬૫ ૩૪ ૦૪૪
૨૧ર્ડા. એમ. જે. પટેલ પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : વિરમગામ
તા : વિરમગામ,
જિ : અમદાવાદ
ફોન નં. ૦૨૭૧૧ - ૨૩૮ ૧૪૪ ૯૪૨૭૦ ૨૯ ૩૧૯
૨૧ર્ડા. એમ. જે. પટેલ પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : વિરમગામ
તા : વિરમગામ,
જિ : અમદાવાદ
ફોન નં. ૦૨૭૧૧ - ૨૩૮ ૧૪૪ ૯૪૨૭૦ ૨૯ ૩૧૯
૨૨ર્ડો. પી. પી. પટેલ પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : કમીજલા
તા : સાણંદ, જિ : અમદાવાદ
-૯૪૨૭૬ ૨૬ ૦૭૯
૨૩ર્ડો. પી. પી. પટેલ પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : માંડલ
તા : સાણંદ, જિ : અમદાવાદ
૦૨૭૧૫ ૨૫૩ ૨૦૫ ૯૪૨૭૬ ૨૬ ૦૭૯
૨૪ ર્ડા. એ. જે. પટેલ પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : દેત્રોજ
તા : દેત્રોજ , જિ : અમદાવાદ
૦૨૭૧૫ ૨૩૩ ૧૭૧૯૪૨૯૬ ૫૮ ૮૮૭
૨૫ ર્ડા. એ. જે. પટેલ પશુચિકિત્‍સા અધિકારી પશુ દવાખાનું : રામપુરા
તા : દેત્રોજ , જિ : અમદાવાદ
૦૨૭૧૫ ૨૩૩ ૧૭૧૯૪૨૯૬ ૫૮ ૮૮૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 866187