મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાતાલુકા કક્ષાના માસિક મહેનતાણું

પશુપાલન શાખાના વિનિયમોમાં જોગવાઈ મુજબ મહેનતાણાની પદ્ધતિ સહિત મળતું માસિક મહેનતાણું

ક્રમ નંનામહોદ્દોમાસિક મહેનતાણું (બેઝીક)વળતર/વળતર ભથ્‍થું (કુલ પગાર)
વિનિયમોમાં જણાવ્‍યા મુજબ મહેનતાણું નકકી કરવાની પદ્ધતિ
ડો.કાર્તિક આર.મહેતા ના.પ.પા.નિ.શ્રી૩૪,૯૬૫૯૫,૦૮૧સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
ર્ડા. એ. બી. પટેલમ.પ.પા.નિ.શ્રી૩૭,૨૨૦૯૧,૪૬૮સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
એમ.એ.ઠાકોરસિનિ.એકા.કલાર્ક૧૬,૮૫૦૩૩,૬૯૨સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
બી.એલ.વ્‍યાસજુ.કલા.કમ. ટાઈપીસ્‍ટ૧૬,૮૫૦૩૩,૭૬૭સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
પી.બી.મોદીજૂ.કલાર્ક૧૪,૬૫૦૩૦,૯૩૩સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
એમ.કે.સમાડ્રાયવર૧૩,૫૦૦૩૮,૩૧૦સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
એમ.એચ.વાઘેલાપટાવાળા૧૦,૪૨૦૨૧,૨૫૬સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
ર્ડા. એ.એન.પટેલપ.ચિ.અ.શ્રી૩૨૧૬૦૭૩૫૩૫સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
ર્ડા.આર.ડી.ઉપાધ્‍યાયપ.ચિ.અ.શ્રી૩૫૧૭૦૭૭૭૭૯સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૧૦ર્ડા.પી.જી.ઠાકોરપ.ચિ.અ.શ્રી૩૫૧૭૦૭૭૭૭૯સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૧૨ર્ડા. આઈ.એચ.પ્રજાપતિપ.ચિ.અ.શ્રી૩૨૧૬૦૭૩૫૩૫સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૧૩ર્ડા. સી.એમ.રાણાપ.ચિ.અ.શ્રી૨૨૭૪૦૪૯૧૯૧સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૧૪ર્ડા. એમ.પી.પટેલપ.ચિ.અ.શ્રી૩૦૫૦૦૭૧૫૯૪સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૧૫ર્ડા. જે. આર. પટેલપ.ચિ.અ.શ્રી૩૦૫૦૦૭૧૫૯૪સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૧૬ર્ડા. પી. પી. જોષીપ.ચિ.અ.શ્રી૩૨૧૬૦૭૩૫૩૫સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૧૭ર્ડો. એમ. જે. પટેલપ. ચિ. અ શ્રી૨૨૭૪૦૪૯૧૯૧સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૧૮ર્ડા.ડી.એલ.ઉપાધ્‍યાયપ. ચિ. અ શ્રી૩૩૭૮૦૭૨૯૨૭સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૧૯ર્ડા.નીશાબેન શાહપ. ચિ. અ શ્રી૧૭,૧૪૦૩૯,૨૪૬સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૨૦ર્ડા.એ.જે.પટેલપ. ચિ. અ શ્રી૧૯૮૯૦૩૫૨૦૮સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૨૧ર્ડા.પ્રશાંતભાઈ પટેલપ. ચિ. અ શ્રી૧૬,૫૦૦૧૬,૫૦૦સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૨૨ર્ડા.કે.એસ.પટેલપ. ચિ. અ શ્રી૩૧૫૧૦૭૫૯૩૭સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૨૩ર્ડા.ગીતાબેન મોદીપ. ચિ. અ શ્રી૨૨૭૪૦૪૯૧૯૧સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૨૪ર્ડા.આર.જી.પટેલપ. ચિ. અ શ્રી૩૦૫૦૦૭૧૫૯૪સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૨૫ર્ડા.એ.પી.ઠક્કરપ. ચિ. અ શ્રી૧૩૯૦૦૩૩૭૧૨સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૨૬પટેલ ગોવિંદભાઈ કરશનભાઈપ.ધ.નિ૨૧૨૫૦૩૭૦૯૦સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૨૭શિરેસીયા શંકરભાઈ ખાનાભાઈપ.ધ.નિ૨૧૨૫૦૩૭૦૯૦સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૨૮ચૌહાણ મૂળાભાઈ લાલાભાઈપ.ધ.નિ૨૧૨૫૦૩૭૦૯૦સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૨૯રાવળ કાલાભાઈ જૂહાભાઈપ.ધ.નિ૨૧૨૫૦૩૭૦૯૦સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૩૦પટેલ અશોકકુમાર જેસંગભાઈપ.ધ.નિ૨૧૨૫૦૩૭૦૯૦સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૩૧પટેલ ચંન્‍દ્રકાન્‍ત ઈશ્વરભાઈપ.ધ.નિ૨૧૨૫૦૩૭૦૯૦સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૩૨પટેલ મહેશકુમાર બળદેવભાઈપ.ધ.નિ૨૧૨૫૦૩૭૦૯૦સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૩૩પટેલ કલ્‍પેશ કુમાર કનૈયાલાલપ.ધ.નિ૧૨૪૪૦૨૩૫૬૩સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૩૪લાધુપુરી નટવરપુરી ગૌસ્‍વામીપ.ધ.નિ૧૭,૫૦૦૨૭૭૮૦સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૩૫પટેલ હષર્ર્?દકુમાર મણીલાલપ.ધ.નિ૧૨૪૪૦૨૩૫૬૩સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૩૬પટેલ રૂપેશકુમાર રામાભાઈપ.ધ.નિ૧૨૪૪૦૨૩૫૬૩સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૩૭ચંન્‍દ્રોઠીયા મગનભાઈ ખેતાભાઈપ.ધ.નિ૨૧૨૫૦૩૭૦૯૦સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૩૮ઘાંચી કરમશીભાઈ હરજીભાઈપ.ધ.નિ૨૧૨૫૦૩૭૦૯૦સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૩૯ડી.સી. પટેલપ.ધ.નિ૨૧૨૫૦૩૭૦૯૦સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૪૦જી.એ.ગોસ્‍વામીપ.ધ.નિ૧૭૦૯૦૨૮૨૯૯સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 866262