મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાતાલુકા કક્ષાના માસિક મહેનતાણું

પશુપાલન શાખાના વિનિયમોમાં જોગવાઈ મુજબ મહેનતાણાની પદ્ધતિ સહિત મળતું માસિક મહેનતાણું


ક્રમનંનામહોદ્દોમાસિક મહેનતાણું (બેઝીક)વળતર/વળતર ભથ્‍થું (કુલ પગાર) વિનિયમોમાં જણાવ્‍યા મુજબ મહેનતાણું નકકી કરવાની પદ્ધતિ
ડો.આર.એન. પટેલ ઈં/ચા ના.પ.પા.નિ.શ્રી--સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
ડો.આર.એન. પટેલ મ.પ.પા.નિ.શ્રી૧૧૪૫૦૦-સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
પી.બી.મોદીજૂ.કલાર્ક૪૪૮૧૦-સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
પી.એમ.રાઠોડજૂ.કલાર્ક૧૯૯૫૦


સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
ર્ડા.એ.જે.પટેલપ. ચિ. અ શ્રી૬૦૪૦૦-સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
ર્ડા.કે.એસ.પટેલપ. ચિ. અ શ્રી૧૦૧૭૦૦-સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
ર્ડા.આર.જી.પટેલપ. ચિ. અ શ્રી૮૭૭૦૦-સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
ર્ડા.બી.જે.ચાવડાપ. ચિ. અ શ્રી૫૫૨૦૦-સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
ર્ડા.જી.આર.પ્રજાપતિપ. ચિ. અ શ્રી૫૫૨૦૦-સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૧૦ર્ડા.વાય.વી.મન્‍સુરીપ. ચિ. અ શ્રી૫૫૨૦૦-સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૧૨ર્ડા.પી.ડી.લકુમપ. ચિ. અ શ્રી૫૫૨૦૦-સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૧૩ર્ડા.એચ.બી.પટેલપ. ચિ. અ શ્રી૫૫૨૦૦-સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૧૪શિરેસીયા શંકરભાઈ ખાનાભાઈપ.ધ.નિ૬૪૧૦૦-સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૧૫ચૌહાણ મૂળાભાઈ લાલાભાઈપ.ધ.નિ૬૪૧૦૦-સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૧૬રાવળ કાલાભાઈ જૂહાભાઈપ.ધ.નિ૬૪૧૦૦-સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૧૭પટેલ અશોકકુમાર જેસંગભાઈપ.ધ.નિ૬૪૧૦૦-સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૧૮પટેલ મહેશકુમાર બળદેવભાઈપ.ધ.નિ૫૧૧૦૦-સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૧૯પટેલ કલ્‍પેશ કુમાર કનૈયાલાલપ.ધ.નિ૩૭૫૦૦-સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૨૦લાધુપુરી નટવરપુરી ગૌસ્‍વામીપ.ધ.નિ૫૮૬૦૦-સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૨૧પટેલ હષર્ર્?દકુમાર મણીલાલપ.ધ.નિ૩૬૪૦૦-સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૨૨પટેલ રૂપેશકુમાર રામાભાઈપ.ધ.નિ૩૭૫૦૦-સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૨૩ઘાંચી કરમશીભાઈ હરજીભાઈપ.ધ.નિ૬૪૧૦૦-સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૨૪ડી.સી. પટેલપ.ધ.નિ૬૮૦૦૦-સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૨૫જી.એ.ગોસ્‍વામીપ.ધ.નિ૩૫૩૦૦-સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર
૨૬એન.યુ.રેશીયાપ.ધ.નિ૬૪૧૦૦-સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024812