મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસહાયની માહીતી

સહાયની માહીતી

ચાફકટર
અ.નં વર્ષ ભૌતિક લક્ષાંક નાણાંકીય જોગવાઈ ભૌતિક સિદ્ધી નાણાંકીય સિદ્ધી લાભાર્થીની સંખ્‍યા સહાયનું ધોરણ
૨૦૧૦-૧૧ ૧૧૮રૂ..૧,૦૯,૮૦૦/- ૧૧૮ રૂ.૧,૦૯,૮૦૦/- ૧૧૮ રૂ.૪૫૦/-
રૂ..૧૫૦૦/-
૨૦૧૧-૧૨ ૧૧૬ રૂ..૧,૦૮,૯૦૦/- ૧૧૬ રૂ.૧,૦૮,૯૦૦/- ૧૧૬ રૂ..૪૫૦/-
રૂ..૧૫૦૦/-
હેલ્‍થ પેકેજ
અ.નં વર્ષ ભૌતિક લક્ષાંક નાણાંકીય જોગવાઈ ભૌતિક સિદ્ધી નાણાંકીય સિદ્ધી લાભાર્થીની સંખ્‍યા સહાયનું ધોરણ
૨૦૧૧-૧૨૫૦૦ એકમ-૫૦૦ એકમ-૫૦૦ખાતા તરફથી ફ્રી બિયારણ મીનીકીટ આપેલ છે.
૨૦૧૨-૧૩૫૦૦ એકમ-૫૦૦ એકમ-૫૦૦ખાતા તરફથી ફ્રી બિયારણ મીનીકીટ આપેલ છે.
બકરા એકમ
અ.નં વર્ષ ભૌતિક લક્ષાંક નાણાંકીય જોગવાઈ ભૌતિક સિદ્ધી નાણાંકીય સિદ્ધી લાભાર્થીની સંખ્‍યા સહાયનું ધોરણ
૨૦૧૧-૧૨૩૦ એકમરૂા.૬.૦૦ લાખ૩૦ એકમરૂા.૬.૦૦ લાખ૩૦રૂા.૨૦,૦૦૦/-પ્રતિ એકમ
૨૦૧૨-૧૩૩૦ એકમરૂા.૯.૦૦ લાખ૩૦ એકમરૂા.૯.૦૦ લાખ૩૦રૂા.૩૦,૦૦૦/-પ્રતિ એકમ
કેટલ શેડ
અ.નં વર્ષ ભૌતિક લક્ષાંક નાણાંકીય જોગવાઈ ભૌતિક સિદ્ધી નાણાંકીય સિદ્ધી લાભાર્થીની સંખ્‍યા સહાયનું ધોરણ
૨૦૧૧-૧૨૮૫રૂા.૧૨.૭૫ લાખ૮૫રૂા.૧૨.૭૫ લાખ૮૫રૂા. ૧૫,૦૦૦/-
૨૦૧૨-૧૩૮૫રૂા.૧૨.૭૫ લાખ૮૫રૂા.૧૨.૭૫ લાખ૮૫રૂા. ૧૫,૦૦૦/-
ગાભણ પશુ ખાણ દાણ યોજના
અ.નં વર્ષ ભૌતિક લક્ષાંક નાણાંકીય જોગવાઈ ભૌતિક સિદ્ધી નાણાંકીય સિદ્ધી લાભાર્થીની સંખ્‍યા સહાયનું ધોરણ
૨૦૧૧-૧૨૨૦૦ ગાભણ પશુરૂા. ૪,૦૦,૦૦૦/-૨૦૦ ગાભણ પશુરૂા. ૪,૦૦,૦૦૦/-૨૦૦રૂા. ૨૦૦૦/- પ્રતિ ગાભણ પશુ
૨૦૧૨-૧૩૨૦૦ ગાભણ પશુરૂા. ૪,૦૦,૦૦૦/-૨૦૦ ગાભણ પશુરૂા. ૪,૦૦,૦૦૦/-૨૦૦રૂા. ૨૦૦૦/- પ્રતિ ગાભણ પશુ
સસલા એકમ
અ.નં વર્ષ ભૌતિક લક્ષાંક નાણાંકીય જોગવાઈ ભૌતિક સિદ્ધી નાણાંકીય સિદ્ધી લાભાર્થીની સંખ્‍યા સહાયનું ધોરણ
૨૦૧૧-૧૨૧૦ એકમરૂા. ૬૧,૮૦૦/-૧૦ એકમરૂા. ૬૧,૮૦૦/-૧૦ એકમરૂા.૬૧૮૦ /-ની પ્રતિ એકમ
૨૦૧૨-૧૩-----આ યોજનાનો લક્ષાંક ખાતા તરફથી ફાળવવામાં આવેલ નથી.
જનરલ બકરા એકમ
અ.નં વર્ષ ભૌતિક લક્ષાંક નાણાંકીય જોગવાઈ ભૌતિક સિદ્ધી નાણાંકીય સિદ્ધી લાભાર્થીની સંખ્‍યા સહાયનું ધોરણ
૨૦૧૧-૧૨૧૦ એકમરૂા.૨.૦૦ લાખ૧૦ એકમરૂા.૨.૦૦ લાખ૧૦રૂા. ૨૦,૦૦૦/- પ્રતિ યુનિટ
૨૦૧૨-૧૩૧૦ એકમરૂા.૩.૦૦ લાખ૧૦ એકમરૂા.૩.૦૦ લાખ૧૦રૂા. ૩૦,૦૦૦/- પ્રતિ યુનિટ
જનરલ ચાફકટર
અ.નં વર્ષ ભૌતિક લક્ષાંક નાણાંકીય જોગવાઈ ભૌતિક સિદ્ધી નાણાંકીય સિદ્ધી લાભાર્થીની સંખ્‍યા સહાયનું ધોરણ
૨૦૧૧-૧૨૮૯રૂા.૦.૮૪૮૯રૂા.૦.૮૪૮૯રૂા.૪૫૦/- તથા રૂા.૧૫૦૦/-
૨૦૧૨-૧૩૧૪૦રૂા.૦.૮૪૧૪૦રૂા.૦.૮૪૧૪૦રૂા.૬૦૦/-
કેટલ શેડ - જનરલ કેટેગરી
અ.નં વર્ષ ભૌતિક લક્ષાંક નાણાંકીય જોગવાઈ ભૌતિક સિદ્ધી નાણાંકીય સિદ્ધી લાભાર્થીની સંખ્‍યા સહાયનું ધોરણ
૨૦૧૧-૧૨૧૯રૂા.૨.૮૫ લાખ૧૯રૂા.૨.૮૫ લાખ૧૯રૂા. ૧૫,૦૦૦/-
૨૦૧૨-૧૩૧૯રૂા.૨.૮૫ લાખ૧૯રૂા.૨.૮૫ લાખ૧૯રૂા. ૧૫,૦૦૦/-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/5/2017

વપરાશકર્તાઓ : 795641