મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસહાયની માહીતી

સહાયની માહીતી

ચાફકટર
અ.નં વર્ષ ભૌતિક લક્ષાંક નાણાંકીય જોગવાઈ ભૌતિક સિદ્ધી નાણાંકીય સિદ્ધી લાભાર્થીની સંખ્‍યા સહાયનું ધોરણ
૨૦૧૦-૧૧ ૧૧૮રૂ..૧,૦૯,૮૦૦/- ૧૧૮ રૂ.૧,૦૯,૮૦૦/- ૧૧૮ રૂ.૪૫૦/-
રૂ..૧૫૦૦/-
૨૦૧૧-૧૨ ૧૧૬ રૂ..૧,૦૮,૯૦૦/- ૧૧૬ રૂ.૧,૦૮,૯૦૦/- ૧૧૬ રૂ..૪૫૦/-
રૂ..૧૫૦૦/-
હેલ્‍થ પેકેજ
અ.નં વર્ષ ભૌતિક લક્ષાંક નાણાંકીય જોગવાઈ ભૌતિક સિદ્ધી નાણાંકીય સિદ્ધી લાભાર્થીની સંખ્‍યા સહાયનું ધોરણ
૨૦૧૫-૧૬૧૩૮૦ એકમ-૧૩૮૦ એકમ-૧૩૮૦ખાતા તરફથી ફ્રી બિયારણ મીનીકીટ આપેલ છે.
૨૦૧૬-૧૭૧૩૮૦ એકમ-૧૩૮૦ એકમ-૧૩૮૦ખાતા તરફથી ફ્રી બિયારણ મીનીકીટ આપેલ છે.
બકરા એકમ
અ.નં વર્ષ ભૌતિક લક્ષાંક નાણાંકીય જોગવાઈ ભૌતિક સિદ્ધી નાણાંકીય સિદ્ધી લાભાર્થીની સંખ્‍યા સહાયનું ધોરણ
૨૦૧૫-૧૬૬ એકમરૂા.૧.૮૦ લાખ૪ એકમરૂા.૧.૨૦ લાખરૂા.૩૦,૦૦૦/-પ્રતિ એકમ
૨૦૧૬-૧૭૨ એકમરૂા.૦.૬૦ લાખ૨ એકમરૂા.૦.૬૦ લાખરૂા.૩૦,૦૦૦/-પ્રતિ એકમ
કેટલ શેડ
અ.નં વર્ષ ભૌતિક લક્ષાંક નાણાંકીય જોગવાઈ ભૌતિક સિદ્ધી નાણાંકીય સિદ્ધી લાભાર્થીની સંખ્‍યા સહાયનું ધોરણ
૨૦૧૫-૧૬૩૬રૂા.૬.૪૮ લાખ૩૬રૂા.૬.૪૮ લાખ૩૬રૂા. ૧૮,૦૦૦/-
૨૦૧૬-૧૭------
ગાભણ પશુ ખાણ દાણ યોજના
અ.નં વર્ષ ભૌતિક લક્ષાંક નાણાંકીય જોગવાઈ ભૌતિક સિદ્ધી નાણાંકીય સિદ્ધી લાભાર્થીની સંખ્‍યા સહાયનું ધોરણ
૨૦૧૫-૧૬૧૫૦ ગાભણ પશુરૂા. ૩,૦૦,૦૦૦/-૧૫૦ ગાભણ પશુરૂા. ૩,૦૦,૦૦૦/-૧૫૦રૂા. ૨૦૦૦/- પ્રતિ ગાભણ પશુ
  ૨૦૧૬-૧૭ માં યોજના અમલમાં નથી  
સસલા એકમ
અ.નં વર્ષ ભૌતિક લક્ષાંક નાણાંકીય જોગવાઈ ભૌતિક સિદ્ધી નાણાંકીય સિદ્ધી લાભાર્થીની સંખ્‍યા સહાયનું ધોરણ
૨૦૧૧-૧૨૧૦ એકમરૂા. ૬૧,૮૦૦/-૧૦ એકમરૂા. ૬૧,૮૦૦/-૧૦ એકમરૂા.૬૧૮૦ /-ની પ્રતિ એકમ
૨૦૧૨-૧૩-----આ યોજનાનો લક્ષાંક ખાતા તરફથી ફાળવવામાં આવેલ નથી.
જનરલ બકરા એકમ
અ.નં વર્ષ ભૌતિક લક્ષાંક નાણાંકીય જોગવાઈ ભૌતિક સિદ્ધી નાણાંકીય સિદ્ધી લાભાર્થીની સંખ્‍યા સહાયનું ધોરણ
૨૦૧૫-૧૬------
૨૦૧૬-૧૭-લક્ષાંક નથી--
જનરલ ચાફકટર
અ.નં વર્ષ ભૌતિક લક્ષાંક નાણાંકીય જોગવાઈ ભૌતિક સિદ્ધી નાણાંકીય સિદ્ધી લાભાર્થીની સંખ્‍યા સહાયનું ધોરણ
૨૦૧૫-૧૬૨૮રૂા.૪,૨૦,૦૦૦૨૨રૂા.૩,૩૦,૦૦૦૩,૩૦,૦૦૦રૂા.૧૫,૦૦૦/-
૨૦૧૬-૧૭૨૮રૂા.૪,૨૦,૦૦૦૨૩રૂા.૩,૪૫,૦૦૦૨૩રૂા.૧૫,૦૦૦/-
કેટલ શેડ - જનરલ કેટેગરી
અ.નં વર્ષ ભૌતિક લક્ષાંક નાણાંકીય જોગવાઈ ભૌતિક સિદ્ધી નાણાંકીય સિદ્ધી લાભાર્થીની સંખ્‍યા સહાયનું ધોરણ
૨૦૧૫-૧૬૧૯રૂા.૨.૮૫ લાખ૧૯રૂા.૨.૮૫ લાખ૧૯રૂા. ૧૫,૦૦૦/-
૨૦૧૬-૧૭૧૯રૂા.૨.૮૫ લાખ૧૯રૂા.૨.૮૫ લાખ૧૯રૂા. ૧૫,૦૦૦/-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 866248