મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખારસીકરણ

રસીકરણ

વર્ષ : ૨૦૧૬-૨૦૧૭
અ.નંરસીનું નામરસીકરણ કરેલ પશુઓની સંખ્‍યા
એચ.એસ. ( ગળસુંઢો)૧૧૮૯૧૭
ઈ.ટી.
એફ.એમ.ડી.( ખરવા મોવાસા૧૦૬૯૨૦
હડકવા ( એ. આર. વી.)૨૩૮૮
બી. કયુ૧૬૦૦
અન્‍ય૫૦૬૭૧
કુલ૨૮૦૪૯૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 866269