મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખારસીકરણ

રસીકરણ

વર્ષ : ૨૦૧૫-૨૦૧૬
અ.નંરસીનું નામરસીકરણ કરેલ પશુઓની સંખ્‍યા
એચ.એસ. ( ગળસુંઢો)૧૦૬૦૭૩
ઈ.ટી.
એફ.એમ.ડી.( ખરવા મોવાસા૧૦૫૩૨૨
હડકવા ( એ. આર. વી.)૨૩૦૦
બી. કયુ૧૯૮૮
અન્‍ય૫૨૦૦
કુલ૨૨૦૮૮૩

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 21/3/2017

વપરાશકર્તાઓ : 775259