મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુ સારવાર

પશુ સારવાર

પશુ હોસ્‍પીટલ તેમજ અન્‍ય સંસ્‍થાઓમાં સારવાર પામેલા તથા ખસીકરણ પશુ
વર્ષ : ૨૦૧૭-૨૦૧૮
અ.નંતાલુકાનું નામહોસ્પીટલ / દવાખાનાનું નામદાખલ કરેલ
પશુઓની સંખ્યા
સારવાર પામેલ
પશુઓની સંખ્યા
સીટીપ્રેમ દરવાજા, ઓઢવ, ચાંદલોડીયા,માદલપુર૧૮૬૦૦૫૫૬૬૩
દશક્રોઈલાંભા, કણભા, વહેલાલ, ઓગણજ,ઘુમા,જેતલપુર,મિરોલી, વિસલપુર૨૬૯૬૪
ધોળકાધોળકા, કોઠ, વટામણ, લોલીયા૧૩૧૪૨
બાવળાબાવળા, શિયાળ, નાનોદરા, કેરાલા, બગોદરા,૧૬૪૪૧
ધંધુકાધંધુકા,ધંધુકા મોબા.,પચ્છમ, બાવલીયારી૩૪૫૩
ધોલેરાધોલેરા,સોઢી૨૨૦૫
સાણંદસાણંદ, રેથલ, ચાંગોદર, ફાંગડી, ઝોલાપુર૧૨૮૩૯
વિરમગામવિરમગામ, કમીજલા, ફ.પ્ર.શા. વિરમગામ, સચાણા૫૫૮૩
માંડલમાંડલ, વિઠ્ઠલાપુર, સીતાપુર૩૯૨૮
૧૦દેત્રોજદેત્રોજ, રામપુરા, કટોસણ રોડ૬૯૩૫
કુલ૧૮૬૦૦૧૪૭૧૫૩

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 938764