મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુ સારવાર

પશુ સારવાર

પશુ હોસ્‍પીટલ તેમજ અન્‍ય સંસ્‍થાઓમાં સારવાર પામેલા તથા ખસીકરણ પશુ
વર્ષ : ૨૦૧૬-૨૦૧૭
અ.નંતાલુકાનું નામહોસ્પીટલ / દવાખાનાનું નામદાખલ કરેલ
પશુઓની સંખ્યા
સારવાર પામેલ
પશુઓની સંખ્યા
સીટીપ્રેમ દરવાજા, ઓઢવ, ચાંદલોડીયા,માદલપુર૨૦૫૨૯૩૬૬૮૯
દશક્રોઈલાંભા, કણભા, વહેલાલ, ઓગણજ,ઘુમા,જેતલપુર,મિરોલી, વિસલપુર૨૬૯૫૨
ધોળકાધોળકા, કોઠ, વટામણ, લોલીયા૧૨૪૪૬
બાવળાબાવળા, શિયાળ, નાનોદરા, કેરાલા, બગોદરા,૧૦૭૦૧
ધંધુકાધંધુકા,ધંધુકા મોબા.,પચ્છમ, બાવલીયારી૪૮૯૧
ધોલેરાધોલેરા,સોઢી૫૩૪૦
સાણંદસાણંદ, રેથલ, ચાંગોદર, ફાંગડી, ઝોલાપુર૧૧૮૫૩
વિરમગામવિરમગામ, કમીજલા, ફ.પ્ર.શા. વિરમગામ, સચાણા૪૪૧૦
માંડલમાંડલ, વિઠ્ઠલાપુર, સીતાપુર૩૭૧૩
૧૦દેત્રોજદેત્રોજ, રામપુરા, કટોસણ રોડ૧૨૧૧૭
કુલ૨૦૫૨૯૧૨૯૧૧૨

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 866285