મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુ સારવાર

પશુ સારવાર

પશુ હોસ્‍પીટલ તેમજ અન્‍ય સંસ્‍થાઓમાં સારવાર પામેલા તથા ખસીકરણ પશુ
વર્ષ : ૨૦૧૫-૨૦૧૬
અ.નંતાલુકાનું નામહોસ્‍પીટલ / દવાખાનાનું નામદાખલ કરેલ પશુઓની સંખ્‍યાસારવાર પામેલ પશુઓની સંખ્‍યા
સીટીપ્રેમ દરવાજા, ઓઢવ, ચાંદલોડીયા,માદલપુર૧૮૯૦૭૩૯૨૩૫
દશક્રોઈલાંભા, કણભા, વહેલાલ, ઓગણજ,ઘુમા,જેતલપુર,મિરોલી, વિસલપુર૪૫૨૭૦૮૨
ધોળકાધોળકા, કોઠ, વટામણ, લોલીયા૧૫૮૭૯
બાવળાબાવળા, શિયાળ, નાનોદરા, કેરાલા, બગોદરા,૧૪૬૧૪
ધંધુકાધંધુકા,ધંધુકા મોબા.,પચ્‍છમ, બાવલીયારી૫૮૦૩
ધોલેરાધોલેરા,સોઢી૨૬૦૯
સાણંદસાણંદ, રેથલ, ચાંગોદર, ફાંગડી, ઝોલાપુર૧૩૨૯૧
વિરમગામવિરમગામ, કમીજલા, ફ.પ્ર.શા. વિરમગામ, સચાણા૩૫૭૯૦૩
માંડલમાંડલ, વિઠ્ઠલાપુર, સીતાપુર૧૩૭૬૭
૧૦દેત્રોજદેત્રોજ, રામપુરા, કટોસણ રોડ૨૭૪૯૮


કુલ૧૮૯૯૩૧૬૭૬૮૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 21/3/2017

વપરાશકર્તાઓ : 775236