મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાશિબીરની માહીતી

પશુપાલનની જાણકારી અને પશુપાલકોની શિબીરોની માહિતી


વર્ષ : ૨૦૧૭-૨૦૧૮
અ.નંતાલુકાનું નામશિબીરનું નામસારવાર આપેલ જાનવરની સંખ્‍યાલાભ લીધેલ પશુ પાલકોની સંખ્‍યાનાણાંકીયખર્ચ
દશક્રોઈપશુ ઉત્‍પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૨૬૮૩૫૦૯-
ધોળકાપશુ ઉત્‍પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૧૯૨૪૨-
બાવળાપશુ ઉત્‍પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૧૬૩૪૩૫૫-
ધંધુકાપશુ ઉત્‍પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૧૩૬૨૫-
ધોલેરાપશુ ઉત્‍પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૧૧૪૨૯-
સાણંદપશુ ઉત્‍પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૧૭૧૫૨૭૨-
વિરમગામપશુ ઉત્‍પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૧૬૫૨૪૩૨-
માંડલપશુ ઉત્‍પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૯૦૧૪૪૮-
દેત્રોજપશુ ઉત્‍પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૪૧૩૧૫૧-
કુલ૯૪૪૦૨૨૬૩-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024716