મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાશિબીરની માહીતી

પશુપાલનની જાણકારી અને પશુપાલકોની શિબીરોની માહિતી


વર્ષ : ૨૦૧૫-૨૦૧૬
અ. નં.તાલુકાનું નામશિબીરનું નામસારવાર આપેલ
જાનવરની સંખ્‍યા
લાભ લીધેલ
પશુ પાલકોની સંખ્‍યા
નાણાંકીય ખર્ચ
દશક્રોઈપશુ ઉત્‍પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૧૮૩૬૩૩૯૭૦૦૦૦
ધોળકાપશુ ઉત્‍પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૧૨૧૪૫૦૬૫૬૦૦૦
બાવળાપશુ ઉત્‍પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૮૯૭૩૮૨૫૬૦૦૦
ધંધુકાપશુ ઉત્‍પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૬૦૩૭૬૧૪૦૦૦
ધોલેરાપશુ ઉત્‍પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૪૦૯૮૦૧૪૦૦૦
સાણંદપશુ ઉત્‍પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૧૨૦૬૨૫૫૪૨૦૦૦
વિરમગામપશુ ઉત્‍પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૪૫૮૨૩૯૨૮૦૦૦
માંડલપશુ ઉત્‍પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૮૯૨૨૬૭૨૮૦૦૦
દેત્રોજપશુ ઉત્‍પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૬૪૩૨૬૭૪૨૦૦૦
કુલ૮૧૫૮૨૪૧૧૩૫૦૦૦૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 21/3/2017

વપરાશકર્તાઓ : 775221