મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાશિબીરની માહીતી

પશુપાલનની જાણકારી અને પશુપાલકોની શિબીરોની માહિતી


વર્ષ : ૨૦૧૬-૨૦૧૭
અ. નં.તાલુકાનું નામશિબીરનું નામસારવાર આપેલ
જાનવરની સંખ્યા
લાભ લીધેલ
પશુ પાલકોની સંખ્યા
નાણાંકીય ખર્ચ
દશક્રોઈપશુ ઉત્પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૧૮૫૫૩૪૨૬૩૦૦૦
ધોળકાપશુ ઉત્પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૧૪૧૨૫૧૦૪૯૦૦૦
બાવળાપશુ ઉત્પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૧૦૧૨૩૮૫૩૫૦૦૦
ધંધુકાપશુ ઉત્પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૪૨૦૧૦૨૧૪૦૦૦
ધોલેરાપશુ ઉત્પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૪૧૦૧૧૧૧૪૦૦૦
સાણંદપશુ ઉત્પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૧૨૦૬૨૫૫૩૫૦૦૦
વિરમગામપશુ ઉત્પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૬૦૪૨૪૧૨૧૦૦૦
માંડલપશુ ઉત્પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૬૨૦૨૬૭૨૧૦૦૦
દેત્રોજપશુ ઉત્પાદકતા વૃદ્ધિ શિબિર૮૦૨૩૦૨૨૮૦૦૦
કુલ૮૩૪૧૨૫૧૫૨૮૦૦૦૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 866241