પશુધન

જિલ્લો : અમદાવાદ. અ.નંતાલુકાનું નામગાયભેંસઘેટાબકરાઘોડા/ ટટ્ટુખચ્‍ચરગધેડાઉંટભૂંડકુતરાસસલાકુલ ઘરેલુ મરઘા બતકાં અને (અન્‍ય પક્ષીઓ)મરઘા ( પોલ્‍ટ્રી)
સીટી૪૪૨૫૨૨૪૩૧૮૩૮૭૮૪૯૩૪૯૨૩૫૯૪૦૧૮૫૪૭૦૫૩૩૫૩૯૭૧૭૧૦૪૬૪૦૭૧
દશક્રોઈ૧૫૪૮૩૭૯૦૫૨૩૯૩૮૧૦૪૧૩૯૦૨૪૬૮૧૨૬૨૬૦૯૮૭૬૪૮૨૩
ધોળકા૨૨૩૫૦૬૩૪૦૫૯૩૧૧૭૧૦૧૧૨૪૨૪૧૯૦૪૩૧૭૩૫૭૩૫
બાવળા૧૯૫૩૭૪૭૬૦૪૧૧૩૯૭૫૫૩૨૯૨૯૩૬૧૭૫૦૦૦
ધંધુકા૪૧૪૭૨૨૪૮૧૭૧૬૪૪૧૦૪૭૦૧૨૪૨૪૧૯૦૪૩૧૭૩૫૭૩૫
સાણંદ૧૨૪૭૦૫૭૩૯૭૧૨૯૦૧૧૩૫૧૧૭૬૨૦૧૧૩૧૭૬૧૭૪૧૪૯૮૧૧૯૪૦૦૦
વિરમગામ૨૨૪૭૯૩૫૦૫૦૩૫૮૧૨૦૭૯૮૯૨૮૪૬૬૫૨૧૧૨૬૯
માંડલ૧૭૨૭૪૧૬૭૩૭૨૯૨૪૧૦૯૬૪૧૭૦૧૨૬૨૪૯
દેત્રોજ૯૬૫૩૨૩૪૧૬૨૩૮૬૫૧૯૮૭૨૪૦૪૩૨૧૫૭૦
કુલ૨૦૪૯૭૦૩૭૧૭૯૬૧૩૭૦૮૧૨૮૯૪૪૧૦૧૮૧૦૧૪૫૯૮૦૪૧૦૨૬૭૦૪૦૫૧૯૨૩૨૪૭૩૨૯૩૬૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024757