પશુપાલન શાખા, જિલ્લા પંચાયત, અમદાવાદના વેટેનરી ઓફીસર(વી. ઓ)ના મોબાઈલ નંબર તથા ફરજનું સ્‍થળ દર્શાવતું પત્રક

અ.નંપ.ચિ.અ નું નામહોદ્દો મોબાઈલ નંબરફરજનું સ્‍થળ
ર્ડા.બી.જે.ચાવડાપશુચિકિત્‍સા અધિકારી૯૯૨૫૬ ૫૦૪૭૫પ.દ. : પ્રેમ દરવાજા, તા : સીટી
ર્ડા. પી.પી. જોષીપશુચિકિત્‍સા અધિકારી૯૮૨૫૫ ૫૨૯૨૭પ.દ. : લાંભા તા : દશ્‍ક્રોઈ,
ર્ડા. એમ.પી.પટેલપશુચિકિત્‍સા અધિકારી૯૯૨૪૨ ૪૦૫૦૧પ.દ. : ઓગણજ, તા : દશ્‍ક્રોઈ
ર્ડા. કે.એસ.પટેલપશુચિકિત્‍સા અધિકારી૯૭૨૭૪ ૨૯૮૦૦પ.દ. : વિસલપુર તા : દશક્રોઈ
ડો. એચ.બી.પટેલપશુચિકિત્‍સા અધિકારી૯૪૨૯૨ ૫૨૯૫૬પ.દ. વહેલાલ, તા : દશક્રોઈ
ર્ડા. એમ. એન. પટેલપશુચિકિત્‍સા અધિકારી૯૮૨૫૩ ૫૬૬૭૭પ.દ. : ધોળકા, તા : ધોળકા
ર્ડા. પી.ડી.લકુમપશુચિકિત્‍સા અધિકારી૯૪૨૮૯ ૦૮૭૮૦પ.દ. : બદરખા, તા : ધોળકા
ર્ડા.એસ.બી.ડાભીપશુચિકિત્‍સા અધિકારી૮૭૩૪૦ ૧૩૨૯૮પ.દ. : ચંડીસર, તા : ધોળકા
ર્ડા.વાય. એમ. મન્‍સુરીપશુચિકિત્‍સા અધિકારી૯૪૨૭૦ ૫૯૧૮૮પ.દ. : બગોદરા, તા : બાવળા
૧૦ર્ડા.જે.એમ.ઠુમ્‍મરપશુચિકિત્‍સા અધિકારી૯૮૨૫૩ ૧૮૩૫૪પ.દ. : ધોલેરા, તા : ધંધુકા
૧૧ર્ડા.આર.જી.પટેલપશુચિકિત્‍સા અધિકારી૯૪૨૭૦ ૪૬૫૩૧પ.દ : સાણંદ તા : સાણંદ
૧૨ર્ડા. એ. એન. પટેલપશુચિકિત્‍સા અધિકારી૯૮૨૪૫ ૫૧૩૦૧પ.દ : ચાંગોદર તા : સાણંદ
૧૩ર્ડા. એસ.આર. પટેલપશુચિકિત્‍સા અધિકારી૯૯૦૯૧ ૩૨૬૫૨પ.દ : રેથલ, તા : સાણંદ
૧૪ર્ડા.ગુંજન પ્રજાપતિપશુચિકિત્‍સા અધિકારી૭૬૦૦૦ ૦૨૪૪૮પ.દ. : વિઠ્ઠલાપુર, તા : માંડલ
૧૫ર્ડા.એ.જે.પટેલપશુચિકિત્‍સા અધિકારી૯૪૨૯૬ ૫૮૮૮૭પ.દ. : કટોસણરોડ, તાઃદેત્રોજ
૧૬ર્ડા.વી.કે.ચૌધરીપશુચિકિત્‍સા અધિકારી૯૮૨૪૨ ૪૧૬૭૨પ.દ. : રામપુરા, તાઃદેત્રોજ

પશુપાલન શાખા જિલ્લા પંચાયત અમદાવાદ, લાઈવ સ્‍ટોક ઈન્‍સપેકટર(એલ. આઈ)નું પત્રક

અ.નનામહોદ્દોફોન નંબરસરનામું
કચેરીનો નંબરમોબાઈલ નંબર
શ્રી. એચ. એમ. પટેલપશુધન નિરીક્ષક


૯૮૨૪૪ ૦૭૨૨૪પ્રા. પ. સા. કેન્‍દ્ર : ઓઢવ , તા : સીટી
શ્રી. એસ. પી. શિરેસીયા પશુધન નિરીક્ષક-૯૮૨૪૦ ૧૬૫૯૧પ્રા. પ. સા. કેન્‍દ્ર : ચાંદલોડીયા, તા : સીટી
શ્રી. એ. જે. પટેલપશુધન નિરીક્ષક-૯૮૨૪૦ ૨૬૯૪૩પ્રા. પ. સા. કેન્‍દ્ર : મીરોલી, તા : દશક્રોઈ
શ્રી. એમ. એલ. ચૌહાણપશુધન નિરીક્ષક-૯૪૨૬૦ ૧૧૯૩૧પ્રા. પ. સા. કેન્‍દ્ર : જેતલપુર ,તા : દશક્રોઈ
શ્રી. એમ. બી. પટેલપશુધન નિરીક્ષક-૯૮૨૪૦ ૪૩૯૧૪પ્રા. પ. સા. કેન્‍દ્ર : સીતાપુર, તા : માંડલ
શ્રી. એલ. એન. ગોસ્‍વામીપશુધન નિરીક્ષક-૯૮૨૪૬ ૨૦૯૦૧પ્રા. પ. સા. કેન્‍દ્ર : કેરાલા, તા : બાવળા
શ્રી. એન. યુ.રેશીયાપશુધન નિરીક્ષક-૯૪૨૭૩ ૧૦૯૩૧પ્રા. પ. સા. કેન્‍દ્ર : સચાણા, તા : વિરમગામ
શ્રી. કે. કે. પટેલપશુધન નિરીક્ષક-૯૪૨૬૫ ૬૮૮૩૮પ્રા. પ. સા. કેન્‍દ્ર : ઘુમા, તા : દશક્રોઈ
શ્રી. ઘનશ્‍યામપુરી એ.ગોસ્‍વામીપશુધન નિરીક્ષક-૯૪૨૮૩ ૬૫૫૬૬પ્રા. પ. સા. કેન્‍દ્ર : સોઢી તા : બરવાળા
૧૦શ્રી. આર. આર. પટેલપશુધન નિરીક્ષક-૯૪૨૬૪ ૦૭૬૦૬પ્રા. પા. સા. કેન્‍દ્ર : ઝોલાપુર, તા : સાણંદ
૧૧શ્રી. કે. જે. રાવલપશુધન નિરીક્ષક-૯૮૨૫૩ ૪૮૨૩૫પ્રા. પ. સા. કેન્‍દ્રઃ ફાંગણી, તા : સાણંદ
૧૨શ્રી. કે. એચ. ઘાંચીપશુધન નિરીક્ષક-૯૮૨૫૦ ૮૯૭૮૭પ્રા. પ. સા. કેન્‍દ્ર : દેવડથલ, તા : વિરમગામ
૧૩શ્રી. એમ. બી. પટેલપશુધન નિરીક્ષક-૯૮૨૪૦ ૪૩૯૧૪પ્રા. પ. સા. કેન્‍દ્ર : પચ્‍છમ,તા : ધંધુકા
૧૪શ્રી. ડી. સી. પટેલપશુધન નિરીક્ષક-૯૯૨૫૩ ૨૦૬૨૦પ્રા. પ. સા. કેન્‍દ્ર : શોભાસણ, તાઃ દેત્રોજ

પશુપાલન શાખા જિલ્લા પંચાયત અમદાવાદની માહિતી

અ.નંનામહોદ્દોફોન નંબરફેકસઈ-મેઈલસરનામું
(એસ.ટી.ડી. કોડ)
કચેરી
ઘર
ર્ડા.આર.એન.પટેલઈં/ચા ના.પ.પા.નિ૦૭૯-૨૫૫૦૩૮૩૨૯૮૭૯૦૩૫૩૬૮--પશુપાલન શાખા, જિ.પં.કચેરી, પાંચમે માળ,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧
ર્ડા.આર.એન.પટેલમ.પ.પા.નિ૦૭૯-૨૫૫૦૩૮૩૨૯૮૭૯૦૩૫૩૬૮--પશુપાલન શાખા, જિ.પં.કચેરી, પાંચમે માળ,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧
જગ્‍યા ખાલી છે.સિનિ.એકા.કલાર્ક૦૭૯-૨૫૫૦૩૮૩૨---પશુપાલન શાખા, જિ.પં.કચેરી, પાંચમે માળ,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧
પી. બી. મોદીજુ. કલાર્ક૦૭૯-૨૫૫૦૩૮૩૨૦૭૯-૬૫૪૩૧૩૧૯--પશુપાલન શાખા, જિ.પં.કચેરી, પાંચમે માળ,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧
પી. એમ​. રાઠોડ​જુ.કલાર્ક૦૭૯-૨૫૫૦૩૮૩૨૭૬૦૦૮૦૧૪૧૫--પશુપાલન શાખા, જિ.પં.કચેરી, પાંચમે માળ,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧
જગ્‍યા ખાલી છે.ટાઈપીસ્‍ટ૦૭૯-૨૫૫૦૩૮૩૨---પશુપાલન શાખા, જિ.પં.કચેરી, પાંચમે માળ,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧
જગ્‍યા ખાલી છે.ડ્રાયવર૦૭૯-૨૫૫૦૩૮૩૨---પશુપાલન શાખા, જિ.પં.કચેરી, પાંચમે માળ,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧
બી.બી.ઠાકોરપટાવાળા૦૭૯-૨૫૫૦૩૮૩૨૯૭૨૫૪૩૦૫૬૬--પશુપાલન શાખા, જિ.પં.કચેરી, પાંચમે માળ,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024766