મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પંચાયત શાખાસામાન્‍ય સભા

સામાન્‍ય સભા


જિલ્લા પંચાયત અમદાવાદની સામાન્ય સભાની ની માહિતી.
ક્રમસા.સભાની તારીખો એજન્‍ડા ઇશ્‍યુ તારીખકાર્યવાહી નોંધ ઇશ્‍યુ કર્યા તારીખ
ખાસ સા.સભા ૨૨/૧૨/૨૦૧૫પ્રમુખશ્રી/ઉપપ્રમુખશ્રીની પ્રથમ બેઠક
૨૫/૧/૨૦૧૬ ખાસ સા. સભા ૧૫-૧૬/૧/૨૦૧૬૨૫/૧/૨૦૧૬
૨૧/૩/૨૦૧૬ મુલ્‍તવી રહેલ ૨૩/૩/૨૦૧૬
૧૪/૩/૨૦૧૬
૨૧-૨૮/૩/૨૦૧૬
૩૦/૩/૨૦૧૬
૧૩/૪/૨૦૧૬૦૪/૦૪/૧૬૧૩/૪/૨૦૧૬
૨૭/૭/૨૦૧૬ના બદલે ૯/૮/૨૦૧૬
૨/૮/૨૦૧૬

૧/૯/૨૦૧૬
૨૪/૧/૨૦૧૭૦૭/૦૧/૧૭૦૬/૦૨/૧૭
૨૪/૩/૨૦૧૭૦૭/૦૩/૧૭૦૧/૦૪/૧૭
૩/૪/૨૦૧૭ ખા સામાન્‍ય સભા૨૭/૩/૨૦૧૭૧૯/૪/૨૦૧૭


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024748