મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પંચાયત શાખાસામાન્‍ય સભા

સામાન્‍ય સભા

જિલ્લા પંચાયત અમદાવાદની સામાન્ય સભાની ની માહિતી.
ક્રમ સામાન્ય સભા મળ્યા તારીખ થયેલ ઠરાવ નંબર કુલ કેટલા ઠરાવ થયા. સામાન્ય સભાની કાર્યવાહી નોંધ રવાના કર્યા તારીખ
તા.૨૯/૪/૨૦૦૭ ૨૧૨ થી ૨૨૦ તા. ૦૮/૦૫/૨૦૦૮
તા.૨૧/૮/૨૦૦૮ ૨૨૧ થી ૨૩૪ ૧૭ તા.૦૪/૦૯/૨૦૦૮
તા.૨૦/૧૧/૨૦૦૮ ૨૩૫ થી ૨૪૪ ૧૦ તા.૦૩/૧૨/૨૦૦૮
તા.૨૯/૧૨/૨૦૦૮ ૨૪૫ થી ૨૫૨ તા.૧૬/૦૩/૨૦૦૯
તા.૦૫/૦૬/૨૦૦૯ ૨૫૫ થી ૨૭૨ ૧૭ તા.૧૧/૦૬/૨૦૦૯
તા.૦૪/૦૯/૨૦૦૯ ૨૭૩ થી ૨૮૬ ૧૪ તા. ૧૧/૦૯/૨૦૦૯
તા.૦૩/૧૨/૨૦૦૯ ૨૮૭ થી ૨૯૪ ૦૮ તા. /૧૨/૨૦૦૯
તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૦ ૨૯૫ થી ૩૧૩ ૧૯ તા. ૦૪/૦૨/૨૦૧૦
તા.૦૯/૦૩/૨૦૧૦ ૩૧૪ થી ૩૨૩ તા. ૧૬/૦૩/૨૦૧૦
૧૦ તા.૦૧/૦૧૬/૨૦૧૦ ૩૨૪ થી ૩૩૫ ૧૨ તા. ૦૭/૦૬/૨૦૧૦
૧૧ તા.૨૬/૦૮/૨૦૧૦ ૩૩૬ થી ૩૪૪ તા. /૦૮/૨૦૧૦
૧૨ તા.૦૯/૧૧/૨૦૧૦ પ્રમુખશ્રી / ઉપપ્રમુખશ્રી ચુંટણી તા. ૦૯/૧૧/૨૦૧૦
૧૩ તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૦ ખાસ ૧ થી ૨૦ ૨૦ તા. ૧૮/૧૨/૨૦૧૦
૧૪ તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૧ ૨૧ થી ૩૧ ૧૧ તા. ૧૭/૦૫/૨૦૧૧
૧૫ તા.૧૧/૦૭/૨૦૧૧ ૩૨ થી ૩૬ તા. ૨૩/૦૮/૨૦૧૧
૧૬ તા.૧૭/૧૦/૨૦૧૧ ૩૭ થી ૪૫ તા. ૦૮/૧૧/૨૦૧૧
૧૭ તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૨ ૪૬ થી ૬૦ ૧૫ તા. ૧૩/૦૨/૨૦૧૨
૧૮ તા.૨૦/૦૩/૨૦૧૨ ૬૧ થી ૭૧ ૧૧ તા. ૨૯/૦૩/૨૦૧૨
૧૯ તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૨ ૭૨ થી ૮૬ ૧૫ તા. ૦૩/૦૭/૨૦૧૨

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/5/2017

વપરાશકર્તાઓ : 795691