મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પંચાયત શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામપંચાયત અને વહીવટ શાખા
શાખાનું સરનામબીજે માળ, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, ભદ્ર લાલ દરવાજા અમદાવાદ ૩૮૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પંચાયત - વહીવટ)
ફોન નંબરPBX - ફેક્સ નં.૨૫૫૦૬૫૨૦ નં. ૧૬૬ (o) - ૨૫૫૦૭૨૬૬
નંબર ઇન્ટર કોમ - ૨૧૦ / ૧૬૬
ફેકસ નંબર૨૫૫૧૧૨૮૯

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઇલ
કચેરી ફેકસ ઓફીસ

શ્રી બી. વી. વસોયા (ઈ.ચા)

નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (પં.-વ.) જિ.પં.અમદાવાદ૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯૯૪૨૬૯૪૦૪૮૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 18/9/2018

વપરાશકર્તાઓ : 920917