મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પંચાયત શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામઃ- પંચાયત અને વહીવટ શાખા
શાખાનું સરનામ:-બીજે માળ, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, ભદ્ર લાલ દરવાજા અમદાવાદ ૩૮૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઃ- નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પંચાયત - વહીવટ)
ફોન નંબરઃ- PBX - ફેક્સ નં.૨૫૫૦૬૫૨૦ નં. ૧૬૬ (o) - ૨૫૫૦૭૨૬૬
નંબર ઇન્ટર કોમ - ૨૧૦ / ૧૬૬
ફેકસ નંબરઃ- ૨૫૫૧૧૨૮૯

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઇલ
કચેરી ફેકસ ઓફીસ

શ્રી એસ.જે.ચાવડા

નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (પં.-વ.) જિ.પં.અમદાવાદ૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 22/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 882660