મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પંચાયત શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામઃ- પંચાયત અને વહીવટ શાખા
શાખાનું સરનામ:-બીજે માળ, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, ભદ્ર લાલ દરવાજા અમદાવાદ ૩૮૦૦૧
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીઃ- નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પંચાયત - વહીવટ)
ફોન નંબરઃ- PBX - ફેક્સ નં.૨૫૫૦૬૫૨૦ નં. ૧૬૬ (o) - ૨૫૫૦૭૨૬૬
નંબર ઇન્ટર કોમ - ૨૧૦ / ૧૬૬
ફેકસ નંબરઃ- ૨૫૫૧૧૨૮૯
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઇલ
કચેરી ફેકસ ઓફીસ

શ્રીમતી આર​. જે. પટેલ​

ના.જિ.વિ.અધિ.શ્રી (પંચાયત અને વહીવટ) શાખા ૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯ ૦૭૯-૨૫૫૧૧૨૮૯ -

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 21/3/2017

વપરાશકર્તાઓ : 775255