મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મહેસુલ શાખા વરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

તાલુકાવારસરેરાશવરસાદ(મી.મી.)
અ.નં. તાલુકાનુ નામ ૨૦૦૦ ૨૦૦૧ ૨૦૦૨ ૨૦૦૩ ૨૦૦૪ ૨૦૦૫ ૨૦૦૬ ૨૦૦૭ તાલુકા/એવરેજ
સીટી ૫૫૯ ૬૬૧ ૩૯૯ ૮૮૩ ૮૧૪ ૧૩૨૩ ૧૦૩૧ ૯૮૬ ૯૧૭.૬૫
દસક્રોઇ ૬૪૫ ૮૮૭ ૪૧૩ ૧૧૩૭ ૬૪૫ ૧૦૦૦ ૭૮૪ ૫૬૨ ૬૯૩.૨
સાણંદ ૬૭૮ ૫૪૩ ૩૧૨ ૭૭૬ ૧૦૭૧ ૧૨૨૪ ૧૦૫૫ ૧૧૧૧ ૯૬૮.૭
વિરમગામ ૬૦૬ ૭૩૧ ૧૯૩ ૭૫૬ ૬૦૦ ૧૧૩૩ ૯૮૬ ૮૨૨ ૭૫૭.૭૫
દેત્રોજ ૩૯૧ ૭૯૧ ૧૬૨ ૭૮૦ ૬૧૦ ૮૨૯ ૯૪૯ ૭૫૧ ૭૦૦.૫
માંડલ ૨૪૩ ૬૦૪ ૨૪૭ ૬૧૧ ૫૫૯ ૭૯૩ ૮૪૪ ૮૩૬ ૬૯૫
ધોળકા ૩૬૩ ૮૩૯ ૩૧૦ ૯૦૦ ૮૭૬ ૧૫૦૭ ૧૨૦૪ ૮૧૫ ૮૨૯.૬
બાવળા ૬૦૩ ૧૨૨૯ ૨૮૦ ૭૨૫ ૮૦૯ ૧૧૬૦ ૧૧૩૦ ૬૧૧ ૭૧૭
ધંધુકા ૪૧૩ ૬૫૬ ૪૭૧ ૬૫૮ ૮૮૦ ૧૩૫૮ ૮૩૪ ૯૩૧ ૮૪૧.૭
૧૦ રાણપુર ૩૫૯ ૫૪૩ ૩૯૧ ૭૩૩ ૬૭૮ ૧૧૯૪ ૭૪૩ ૧૦૭૮ ૮૬૩.૫
૧૧ બરવાળા ૨૭૧ ૭૦૫ ૪૩૧ ૫૫૦ ૭૧૭ ૧૦૦૨ ૭૧૨ ૯૫૭ ૭૯૦.૫છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 20/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 879138