મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેસુલ શાખા વરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

તાલુકાવારસરેરાશવરસાદ(મી.મી.)
અ.નં. તાલુકાનુ નામ ૨૦૦૦ ૨૦૦૧ ૨૦૦૨ ૨૦૦૩ ૨૦૦૪ ૨૦૦૫ ૨૦૦૬ ૨૦૦૭ તાલુકા/એવરેજ
સીટી ૫૫૯ ૬૬૧ ૩૯૯ ૮૮૩ ૮૧૪ ૧૩૨૩ ૧૦૩૧ ૯૮૬ ૯૧૭.૬૫
દસક્રોઇ ૬૪૫ ૮૮૭ ૪૧૩ ૧૧૩૭ ૬૪૫ ૧૦૦૦ ૭૮૪ ૫૬૨ ૬૯૩.૨
સાણંદ ૬૭૮ ૫૪૩ ૩૧૨ ૭૭૬ ૧૦૭૧ ૧૨૨૪ ૧૦૫૫ ૧૧૧૧ ૯૬૮.૭
વિરમગામ ૬૦૬ ૭૩૧ ૧૯૩ ૭૫૬ ૬૦૦ ૧૧૩૩ ૯૮૬ ૮૨૨ ૭૫૭.૭૫
દેત્રોજ ૩૯૧ ૭૯૧ ૧૬૨ ૭૮૦ ૬૧૦ ૮૨૯ ૯૪૯ ૭૫૧ ૭૦૦.૫
માંડલ ૨૪૩ ૬૦૪ ૨૪૭ ૬૧૧ ૫૫૯ ૭૯૩ ૮૪૪ ૮૩૬ ૬૯૫
ધોળકા ૩૬૩ ૮૩૯ ૩૧૦ ૯૦૦ ૮૭૬ ૧૫૦૭ ૧૨૦૪ ૮૧૫ ૮૨૯.૬
બાવળા ૬૦૩ ૧૨૨૯ ૨૮૦ ૭૨૫ ૮૦૯ ૧૧૬૦ ૧૧૩૦ ૬૧૧ ૭૧૭
ધંધુકા ૪૧૩ ૬૫૬ ૪૭૧ ૬૫૮ ૮૮૦ ૧૩૫૮ ૮૩૪ ૯૩૧ ૮૪૧.૭
૧૦ રાણપુર ૩૫૯ ૫૪૩ ૩૯૧ ૭૩૩ ૬૭૮ ૧૧૯૪ ૭૪૩ ૧૦૭૮ ૮૬૩.૫
૧૧ બરવાળા ૨૭૧ ૭૦૫ ૪૩૧ ૫૫૦ ૭૧૭ ૧૦૦૨ ૭૧૨ ૯૫૭ ૭૯૦.૫

અમદાવાદ જીલ્લા ના વરસાદ નાઆંકડા

 અમદાવાદજીલ્લા પંચાયત , અમદાવાદ તા-૧૧-૦૭-૨૦૧૮
 અમદાવાદ જીલ્લા ના વરસાદ નાઆંકડા
અનુ તાલુકાનુ નામ ૨૦૦૮ ૨૦૦૯ ૨૦૧૦ ૨૦૧૧ ૨૦૧૨ ૨૦૧૩ ૨૦૧૪ ૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭
દસકોઈ ૪૧૬ ૨૭૩ ૬૨૫ ૪૫૦ ૩૧૨ ૮૩૭ ૪૮૦ ૩૦૨ ૪૧૬ ૬૪૭
સાણંદ ૮૫૭ ૩૪૨ ૧૫૮૦ ૬૦૩ ૫૮૬ ૧૨૬૫ ૮૪૬ ૭૦૧ ૫૨૪ ૧૦૦૭
બાવળા ૫૪૦ ૨૦૫ ૭૮૧ ૪૯૧ ૪૪૪ ૮૨૬ ૧૦૭૦ ૩૮૨ ૪૫૩ ૧૦૨૪
ધોળકા ૪૨૩ ૨૬૩ ૧૦૫૩ ૫૭૩ ૪૫૯ ૧૨૫૪ ૭૮૫ ૩૧૦ ૩૮૧ ૪૯૧
ધંધુકા ૧૨૦૫ ૪૧૯ ૮૬૬ ૬૬૩ ૪૨૫ ૧૦૮૫ ૬૭૫ ૪૭૭ ૫૧૪ ૭૨૮
રાણપુર ૯૭૨ ૩૪૦ ૧૧૧૭ ૬૫૩ ૪૬૩ ૯૨૫
બરવાળા ૧૦૭૨ ૩૮૨ ૮૩૧ ૫૪૬ ૪૪૬ ૧૨૬૬
વિરમગામ ૭૬૩ ૪૨૮ ૧૧૧૧ ૮૦૬ ૪૪૦ ૭૭૨ ૬૫૬ ૪૦૩ ૨૭૭ ૫૯૪
માંડલ ૬૦૨ ૨૯૦ ૬૬૭ ૬૦૯ ૪૩૬ ૬૮૫ ૩૦૩ ૩૫૮ ૨૭૦ ૪૬૮
૧૦ દેત્રોજ ૬૦૩ ૫૨૯ ૧૦૩૦ ૬૨૫ ૩૫૪ ૯૮૦ ૬૧૦ ૫૧૫ ૩૩૭ ૬૪૪
૧૧ ધોલેરા ૪૧૧ ૫૧૮ ૪૪૨ ૫૫૫
૧૨ સિટી ૬૬૩ ૪૬૪ ૧૧૮૬ ૭૧૬ ૬૭૪ ૧૧૫૮ ૯૦૧ ૬૧૪ ૫૭૪ ૧૦૪૯

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024849