મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેસુલ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામમહેસુલ શાખા
શાખાનું સરનામું બીજે માળ, જિલ્લા પંચાયત કચેરી,ભદ્ર, અમદાવાદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી જી.ડી. પ્રજાપતિ, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નં૨૫૫૦૭૧૫૨, ૯૪૨૮૦૦૧૧૩૧
ફેક્સ નંબર ૨૫૫૦૮૧૪૧

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૨.શ્રી ડી. જી. મહેતા ઇ.ચા. ચીટનીસ કમ તા. વિ.અ.શ્રી (જ.દ.)૨૫૫૦૬૫૨૦ એક્ષ.-૨૧૧૨૫૫૦૮૧૪૧૯૮૨૫૨૦૦૩૧૧-
૩.શ્રી એન.એમ.પટેલઇ.ચા. ચીટનીસ (મહેકમ-૧)૨૫૫૦૬૫૨૦ એક્ષ.-૨૨૫૫૦૮૧૪૧૯૪૨૭૪૯૮૧૭૦-
૪.શ્રી જી.ડી. પ્રજાપતિ નાયબ ચીટનીસ (એન.એ.)૨૫૫૦૬૫૨૦ એક્ષ.-૨૨૫૫૦૮૧૪૧૯૪૨૭૪૯૮૧૭૦-મહેકમ-૧ : ના.ચી., ના.તા.વિ.અ., જુ.કા., સી.કા.ટાઇપીસ્ટ, ડ્રાયવર

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 938702