મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેસુલ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામમહેસુલ શાખા
શાખાનું સરનામું બીજે માળ, જિલ્લા પંચાયત કચેરી,ભદ્ર, અમદાવાદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એ. એમ. દેસાઇ , નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નં૨૫૫૦૭૧૫૨, ૯૮૨૫૭૩૮૩૦૧
ફેક્સ નંબર ૨૫૫૦૮૧૪૧
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૨.શ્રી ડી. જી. મહેતા ઇ.ચા. ચીટનીસ કમ તા. વિ.અ.શ્રી (જ.દ.)૨૫૫૦૬૫૨૦ એક્ષ.-૨૧૧૨૫૫૦૮૧૪૧૯૮૨૫૨૦૦૩૧૧-
૩.શ્રી એન.એમ.પટેલઇ.ચા. ચીટનીસ (મહેકમ-૧)૨૫૫૦૬૫૨૦ એક્ષ.-૨૨૫૫૦૮૧૪૧૯૪૨૭૪૯૮૧૭૦-
૪.શ્રી જી.ડી. પ્રજાપતિ નાયબ ચીટનીસ (એન.એ.)૨૫૫૦૬૫૨૦ એક્ષ.-૨૨૫૫૦૮૧૪૧૯૪૨૭૪૯૮૧૭૦-મહેકમ-૧ : ના.ચી., ના.તા.વિ.અ., જુ.કા., સી.કા.ટાઇપીસ્ટ, ડ્રાયવર

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 22/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 882685