મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામું ૨જે માળ, જિલ્લા પંચાયત કચેરી,ભદ્ર, અમદાવાદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી જી.ડી. પ્રજાપતિ, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નં૨૫૫૦૭૧૫૨, ૯૪૨૮૦૦૧૧૩૧
ફેક્સ નંબર

૨૫૫૦૮૧૪૧

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રી ડી.જી.મહેતાઇ.ચા. ચીટનીસ કમ તા.વિ.અ.શ્રી (જ.દ.)૨૫૫૦૬૫૨૦ એક્ષ.-૨૧૧૨૫૫૦૮૧૪૧૯૮૨૫૨૦૦૩૧૧-


શાખાના વહીવટી કર્મચારીઓ
અ.નં. કર્મચારીનું નામહોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રી એન.એમ.પટેલઇ.ચા. ચીટનીસ (મહેકમ-૧)૨૫૫૦૬૫૨૦ એક્ષ.-૨૨૫૫૦૮૧૪૧૯૪૨૭૪૯૮૧૭૦-
મહેકમ-૧ : ના.ચી., ના.તા.વિ.અ., જુ.કા., સી.કા.ટાઇપીસ્ટ, ડ્રાયવર
મહેકમ-૨ : તલાટી કમ મંત્રી,સકઁલ ઇન્સ્પેકટર

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 942632