મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામું ૨જે માળ, જિલ્લા પંચાયત કચેરી,ભદ્ર, અમદાવાદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી પ્રકાશ .બી. મોદી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
ફોન નં ૨૫૫૦૭૧૫૨
ફેક્સ નંબર

૨૫૫૦૮૧૪૧

     
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧. શ્રી ડી.જી.મહેતા ઇ.ચા. ચીટનીસ કમ તા.વિ.અ.શ્રી (જ.દ.) ૨૫૫૦૬૫૨૦ એક્ષ.-૨૧૧ ૨૫૫૦૮૧૪૧ ૯૮૨૫૨૦૦૩૧૧ -


શાખાના વહીવટી કર્મચારીઓ
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧. શ્રી એન.એમ.પટેલ ઇ.ચા. ચીટનીસ (મહેકમ-૧) ૨૫૫૦૬૫૨૦ એક્ષ.-૨ ૨૫૫૦૮૧૪૧ ૯૪૨૭૪૯૮૧૭૦ -
 
મહેકમ-૧ : ના.ચી., ના.તા.વિ.અ., જુ.કા., સી.કા.ટાઇપીસ્ટ, ડ્રાયવર
મહેકમ-૨ : તલાટી કમ મંત્રી,સકઁલ ઇન્સ્પેકટર

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 832282