મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મલેરીયા શાખા સ્પ્રેઇંગ

સ્પ્રેઇંગ


ચાલુ વર્ષે હાથધરવામાં આવેલ સ્પ્રે કામગીરી અંગેની માહિતી નીચેમુજબ છે.

અ.નં.વર્ષજંતુનાશકદવાનું નામહાઇરીસ્કગામોની સંખ્યાછંટકાવમાં આવરેલગામઆવરી લેવામાં આવનાર પ્રા.આ.કે.છંટકાવમાં આવરી લેવામાં આવનાર વસ્તી
૨૦૧૮ આલ્ફાસાયપરમેથ્રીન ૫%૧૩૧૩૨૨૩૦૯

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 996569