મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મલેરીયા શાખા સ્પ્રેઇંગ

સ્પ્રેઇંગ

ચાલુ વર્ષે હાથધરવામાં આવેલ સ્પ્રે કામગીરી અંગેની માહિતી નીચેમુજબ છે.
અ.નં.જંતુનાશકદવાનું
નામ
હાઇરીસ્કગામોની
સંખ્યા
છંટકાવમાં
આવરેલગામ
આવરી લેવામાં આવનાર
પ્રા.આ.કે.
છંટકાવમાં
આવરી લેવામાં આવનાર
વસ્તી
આલ્ફાસાયપરમેથ્રીન ૫%૧૦૧૦૨૨૩૫૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 25/5/2017

વપરાશકર્તાઓ : 795678