મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયા શાખાસંપર્ક માહીતી

સંપર્ક માહીતી

શાખાનું નામ મેલેરીયા શાખા
શાખાનું સરનામું પાંચમે માળ, જી.પં.અમદાવાદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીજીલ્લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી નરેન્‍દ્રસિંહ લાલસિંહ રાઠોડ
ફોન નંબરકચેરી -૦૭૯ -૨૫૫૦૭૫૬૯
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. અધિકારી
નું નામ
હોદ્‍ો ફોન નંબર
કચેરી
મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી નરેન્‍દ્રસિંહ લાલસિંહ રાઠોડજીલ્લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી૨૫૫૦૭૫૬૯ ૯૦૯૯૦૬૪૦૦૮dmo.health.ahmedabad@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024767