મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મલેરીયા શાખા લોહીની તપાસણી

લોહીની તપાસણી

લોહીની તપાસણી અંગેનો માપદંડ આરોગ્ય વિભાગ ગાંધીનગરની કચેરીએથી નકકી થઇ આવે છે.જે લક્ષ્યાંક સામે ૧૦૦ ટકા સિધ્ધી મળે તે રીતે જીલ્લાના તમામ પ્રા.આ.કે.માં અમલીકરણ કરવામાં આવે છે.જીલ્લા દવારા વર્ષ-૨૦૧૫ અને ૨૦૧૬ ની કામગીરી નીચે મુજબ થયેલ છે.
૨૦૧૫૨૦૧૬ રીમાર્કસ
લક્ષ્યાંક સિધ્ધી ટકાવારી લક્ષ્યાંક સિધ્ધી ટકાવારી
૩૦૬૮૬૦૩૯૬૨૩૪૧૨૯.૧૨ %૨૮૪૦૯૭૩૯૬૯૨૯૧૩૯.૭ % વર્ષ- ૨૦૧૬ ની દર્શાવેલ
કામગીરી માહે જાન્યુ.-૨૦૧૬
થી નવેમ્બર ૨૦૧૬ સુધીની છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 21/3/2017

વપરાશકર્તાઓ : 774606