મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મલેરીયા શાખા લોહીની તપાસણી

લોહીની તપાસણી


લોહીની તપાસણી અંગેનો માપદંડ આરોગ્ય વિભાગ ગાંધીનગરની કચેરીએથી નકકી થઇ આવે છે.જે લક્ષ્યાંક સામે ૧૦૦ ટકા સિધ્ધી મળે તે રીતે જીલ્લાના તમામ પ્રા.આ.કે.માં અમલીકરણ કરવામાં આવે છે.જીલ્લા દવારા વર્ષ-૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ ની કામગીરી નીચે મુજબ થયેલ છે.

૨૦૧૬૨૦૧૭રીમાર્કસ
લક્ષ્યાંક સિધ્ધી ટકાવારી લક્ષ્યાંક સિધ્ધી ટકાવારી
૩૦૯૯૨૯૪૩૨૪૧૫૧૩૯.૦૫ %૧૯૨૪૪૮૨૯૦૭૫૦૧૫૧ %વર્ષ- ૨૦૧૭ ની દર્શાવેલ કામગીરી
માહે જાન્યુ.-૨૦૧૭ થી ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ સુધીની છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/12/2017

વપરાશકર્તાઓ : 836690