મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મલેરીયા શાખા દવાની વિગત

દવાની વિગત

 
મેલેરીયા વિરોધી દવાઓ સી.એમ.એસ.ઓ. ગાંધીનગર સરકારશ્રી તરફથી ફાળવવામાં આવે છે.સદરહુ દવાઓ જીલ્લા કક્ષાના સ્ટોર રૂમમાં મેળવી જીલ્લાના તમામ પ્રા.આ.કે.માં વિતરણ કરવામાં આવે છે.
 
 
 
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024765