મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ કુટુંબ કલ્‍યાણ સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ કુટુંબ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામું સાતમો માળ,
જિલ્લા પંચાયત, ભદ્ર, અમદાવાદ.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી
ફોન નં ૦૭૯ - ૨૫૫૦૭૦૩૮
૦૭૯ - ૨૫૫૦૬૫૨૦ ઇન્ટર કોમ નંબર - ૨૪૦
ફેક્સ નંબર

૦૭૯ - ૨૫૫૦૭૦૭૬

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર
૧. શ્રી એ.એલ. ખરાડી વહિવટી અધિકારી ૦૭૯ - ૨૫૫૦૭૦૩૮ ૦૭૯ - ૨૫૫૦૭૦૭૬ ૯૦૯૯૦૬૪૦૧૧
શ્રી કે. આર. રાઠોડ વહિવટી અધિકારી ૦૭૯ ૨૫૫૦૭૦૭૬ ૦૭૯ - ૨૫૫૦૭૦૭૬ ૯૦૯૯૦૬૪૦૩૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024725