મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ કુટુંબ કલ્‍યાણ સ્ત્રી/પુરુષ ઓપરેશન

સ્ત્રી/પુરુષ ઓપરેશન

ક્રમ વર્ષ કાર્યભાર સિધ્ધી ટકા
૨૦૦૮-૨૦૦૯ ૧૩૫૦૦ ૧૫૦૮૮ ૧૧૧.૭૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 21/3/2017

વપરાશકર્તાઓ : 775207