મુખપૃષ્ઠશાખાઓ કુટુંબ કલ્‍યાણજુથ પ્રચાર

જુથ પ્રચાર

 

કુટુંબ કલ્યાણની વિવિધ સેવાઓ અંગે જન સમુદાયમાં જન જાગૃતિ વધે કાર્યક્રમ સ્વીકૃતિ વધે અને સેવાઓની માંગ વધે તે માટે આરોગ્ય સ્ટાફને તાલીમ ઉપરાંત જનસમુદાયના લોકોમાં જુથ ચર્ચા, વ્યકિત સંપર્ક, પ્રચાર પત્રિકા, પોસ્ટર, બેનર્સ, શીબીર, પ્રદર્શન, નાટક, ભવાઇ, કઠપુતલી, રેલીઓ ધ્વારા જુથ પ્રચારની કામગીરી કરવામાં આવે છે.

 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024783