મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતી વાડી શાખા સિંચાઈ

ખેતીવાડી સિંચાઇના સાધનો

વર્ષ :- ૨૦૧૧-૨૦૧૨  અંતિત.
 
અ.નં. તાલુકાનુ નામ નહેરની લંબાઇ (કિ.મી. પાતાળ કુવા ફકત સિંચાઇના કુવા
સરકારી ખાનગી
સરકારી સરકારી ખાનગી પાકા પાકા કાચા

સીટી

રર ર૦ ૯પ - ૭૦ -

દસક્રોઇ

પ૬ ર૧૦ ૮ર૦ - ૪પ૦૦ -

સાણંદ

રપ ૬૯ ૧૩પ - ર૦૮૦ -

વિરમગામ - ૫૦ ૧૪૫ - ૨૨૦૦ -

માંડલ

- ૩૦ ૭૦ - ૧૨૦૦ -

દેત્રોજ

- ર૦ ૭પ - ૭૧૦ -

ધોળકા

૧૦ ૩ર૦ ૧ર૭ ૧ર૭ -
બાવળા - - ૩૦૬ - ૪પ૦ -
ધંધુકા - - - - ૧૩૦ ૩૧
૧૦ રાણપુર ૨૩ - ૨૨ - ૧૯૫૨ -
૧૧ બરવાળા - - - - ૪૪૧ -
       

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024731