મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતી વાડી શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ ખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત કચેરી ખેતીવાડી શાખા, ત્રીજો માળ, ભદ્ર, લાલદરવાજા, અમદાવાદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી બી. વી. વસોયા
ફોન નં૨૫૫૦૬૮૭૪ (કચેરી)
મોબાઇલ નંબર૯૪૨૬૯૪૦૪૮૮
ફેક્સ નંબર ૨૫૫૦૦૮૮૯
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબર
૧.શ્રી જી.કે.કુંજડીયામદદનીશ ખેતી નિયામક(-વિ.) પેટા વિભાગ અમદાવાદ ૨૭૯૧૨૮૮૯૯૯૨૫૬૪૭૯૮
શ્રી કે.એન.પરમાર મદદનીશ ખેતી નિયામક-(વિ.) પેટા વિભાગ ધોળકા ૯૫૨૭૧૪૨૧૮૬૨૯૮૭૯૯૩૬૦૯૦
શ્રી ડી.ડી.ધોળકીયા મદદનીશ ખેતી નિયામક-(એગ્રો) જિલ્લા પંચાયત અમદાવાદ ૨૫૫૦૬૮૭૪-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024830