મુખપૃષ્ઠશાખાઓ હિસાબી શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ હિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામું ૪ માળ જિ.પં. ભદ્ર અમદાવાદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી હાર્દિક પ્રજાપતિ
ફોન નં૦૭૯-૨૫૫૦૭૧૬૫
ફેક્સ નંબર -
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર
૧.શ્રી હાર્દિક પ્રજાપતિહિસાબી અધિકારી૦૭૯-૨૫૫૦૭૧૬૫--

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024857