મુખપૃષ્ઠશાખાઓ હિસાબી શાખા નાંણાકીય સિધ્ધિઓ

નાંણાકીય સિધ્ધિઓ

 
  અમદાવાદ સને ૨૦૦૬-૨૦૦૭ મુખ્ય સદરવાર નોન પ્લાન (બિન આયોજન) ની વિગત દર્શાવતું પત્રક
  અમદાવાદ સને ૨૦૦૬-૨૦૦૭ મુખ્ય સદરવાર પ્લાન (આયોજન) ની વિગત દર્શાવતું પત્રક
  પરિશિષ્ટ - ૭ - અમદાવાદ સને ૨૦૦૬-૦૭ નાં વર્ષની આવક તારીજનાં હિસાબો
  પરિશિષ્ટ - ૧૨ - તાલુકા / જિલ્લા પંચાયતનાં સને ૨૦૦૬-૦૭ નાં વર્ષ દરમ્યાનનાં ખર્ચનાં હિસાબની તારીજ
  પરિશિષ્ટ - ૧૨ અ - જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતના ખર્ચની તારીજ દર્શાવતું પત્રક
  પરિશિષ્ટ - ૧૨ અને ૧૩ મુજબ - પંચવર્ષીય યોજના અંગેનાં જુદા જુદા ક્ષેત્રે થયેલ ખર્ચ અને ટકાવારી વિતરણ
  સને ૨૦૦૬-૦૭ ના વર્ષનું તાલુકા અને જીલ્‍લ પંચાયતોના સ્‍વભંડોળનો ખર્ચ
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 1024763