મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ બાંઘકામ શાખા સંર્પક માહીતી

શાખાની સંર્પક માહીતી

શાખા નું નામ બાંઘકામ શાખા
શાખાનું સરનામુંમાર્ગ અને મકાન પંચાયત વિભાગ , બીજો માળ જિલ્લા પંચાયત કચેરી લાલ દરવાજા ભદ્ર
અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧
મુખ્ય સંર્ક અધિકારીશ્રી બી. એમ​. ભાભોર​
ફોન નંબર૦૭૯-૨૫૫૦૬૬૧૧
ફેકસ નંબર૦૭૯-૨૫૫૧૧૬૦૮
શાખાના વહિવટીઅધિકારીઓ
ક્રમ વહીવટી અધિકારીનું નામ હોઘ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી બી. એમ​. ભાભોરકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (બાંધકામ)૨૫૫૦૬૬૧૧ ૨૫૫૧૧૬૦૮ ૯૪૨૯૧૮૪૦૫૧-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 20/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 879129