મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ બાંઘકામ શાખા સંર્પક માહીતી

શાખાની સંર્પક માહીતી


શાખા નું નામ બાંઘકામ શાખા
શાખાનું સરનામુંમાર્ગ અને મકાન પંચાયત વિભાગ, બીજો માળ, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, લાલ દરવાજા, ભદ્ર, અમદાવાદ. ૩૮૦૦૦૧
મુખ્ય સંર્ક અધિકારીશ્રી એમ.એમ કોન્ટ્રાકટર(ઈ.ચા.)
ફોન નંબર૦૭૯-૨૫૫૦૬૬૧૧
ફેકસ નંબર૦૭૯-૨૫૫૧૧૬૦૮

શાખાના વહિવટીઅધિકારીઓ
ક્રમ વહીવટી અધિકારીનું નામ હોઘ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી એમ.એસ.ભોયાકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (બાંધકામ)૨૫૫૦૬૬૧૧૨૫૫૧૧૬૦૮૯૮૭૯૦૦૨૪૫૫-
છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 938733