મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખાતબીબી અઘિકારીઓ

તબીબી અઘિકારીઓ


જિલ્લા પંચાયત, અમદાવાદ ના આયુર્વેદ શાખાના અઘિકારીશ્રી, મેડીકલ ઓફિસરશ્રી અને કર્મચારીઓના મોબાઇલ/ટેલીફોન નંબરોની યાદી
ક્રમ અધિ‍કારી/કર્મચારીનું નામ હોદ્દો તાલુકો મોબાઇલ નંબર કચેરી નંબર
ર્ડો. એચ.એમ. જોષીજિ.આયુ.અધિકારી-૯૮૨૪૫૩૪૮૮૯૨૫૫૦૬૪૮૭ EXT-૨૬૧
એચ.એસ. મકવાણાનાયબ ચીટનીશ -૯૯૦૪૪૮૬૬૫૬૨૫૫૦૬૪૮૭ EXT-૨૬૧
શ્રીમતી આનલબેન ટી. દેસાઇજુ. કલાર્ક -૮૪૯૦૮૨૮૨૪૯૨૫૫૦૬૪૮૭ EXT-૨૬૧
જે.કે.સોલંકીપટાવાળા-૯૯૭૪૧૩૪૩૨૪૨૫૫૦૬૪૮૭ EXT-૨૬૧

ક્રમઅમદાવાદ જિલ્લાના આયુર્વેદ મેડીકલ ઓફિસરોના મોબાઇલ/ટેલીફોન નંબરોની યાદી
ક્રમમે.ઓ. નું નામદવાખાનાનું નામતાલુકો મોબાઇલ નંબર ઘર નંબરસરનામું
ર્ડો.લતા એન. પટેલમે.ઓ. એલીસબ્રીજસીટી૯૦૯૯૦૧૫૩૯૫
સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, ફીઝીયોથેરાપી સેન્ટર, નવરંગપુરા બસસ્ટેન્ડ પાસે, એલીસબ્રીજ
ર્ડો.એન. વી. પટેલમે.ઓ. કાળીગામસીટી૯૪૨૭૩૮૩૨૦૯૨૭૪૬૭૬૫૦સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, અર્બન હેલ્થ સેન્ટરના પહેલા માળે, સાબરમતી, ડી. કેબિન, કાળી ગામ
ર્ડો.એસ.પી. કડીયામે.ઓ. જમાલપુરસીટી૯૮૭૯૭૪૭૦૮૫
સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મોટા બંબા, સફાઇ કામદાર મસ્ટરના મકાનમાં, જમાલપુર
ર્ડો. હેમલ સી. પટેલમે.ઓ. કાલુપુર-૧ સીટી૯૪૨૮૧૨૩૧૬૧
સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, નરનારાયણ બિલ્ડીંગ, સ્વામીનારાયણ મંદિર, કાલુપુર-૧
ર્ડો.એસ.આર. ચાવડામે.ઓ. મણિનગર સીટી૯૮૭૯૦૦૪૪૮૦
સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, નાથાલાલ ઝઘડાપુલ નીચે, મણિનગર
ર્ડો.જિજ્ઞાસા જે. સાકરીયા મે.ઓ. ગોમતીપુરસીટી૯૪૨૬૦૩૩૨૫૩
સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, જુના મસ્ટર સ્ટેશન, સમશેર બાગ, ગોમતીપુર
ર્ડો.રાજશ્રીબેન જે. સુથારમે.ઓ.
નવા નરોડા
સીટી૯૪૨૭૫૯૯૫૪૪
સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મ્યુ. કોર્પો. મસ્ટર, સૈજપુર ટાવર સામે, નવા નરોડા
ર્ડો. કે. ડી. આર્યમે.ઓ. બારડોલપુરાસીટી૭૬૦૦૬૮૯૫૫૦
સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મ્યુ. પ્રસુતિગૃહ, હાજીપુરા ગાર્ડન પાછળ, બારડોલપુરા
ર્ડો.રાજકુમાર ડી. પાંડેમે.ઓ. બાપુનગર સીટી૯૪૨૬૨૮૦૯૬૬
સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, પટેલવાડી, બાપુનગર
૧૦ર્ડો.મીરાબેન પી. પ્રજાપતિમે.ઓ. કાલુપુર-૨સીટી૯૩૨૮૧૧૦૭૨૦૨૫૪૬૫૮૬૦સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મામુનાયકની પોળ, ગાંઘીરોડ,
કાલુપુર-૨
૧૧ર્ડો.ઇન્દ્રજીતસિંહ વાઘેલામે.ઓ. સિવિલ હોસ્પિટલ સોલાસીટી૯૮૨૫૫૪૮૫૨૫૨૫૭૩૦૬૩૬સિવિલ હોસ્પિટલ, સોલા અમદાવાદ
૧૨ર્ડો.અનિતા વિરાણીમે.ઓ. અસારવાસીટી૯૭૨૬૭૯૬૭૨૧૨૩૨૩૧૭૭૬સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મ્યુનિ. દવાખાનું, હરિપુરા, અસારવા
૧૩ર્ડો.જાગૃતિ પરમારમે.ઓ. ખાડીયાસીટી૯૦૧૬૬૮૭૬૭૫-0સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, લાખા પટેલની પોળ, ખાડીયા
૧૪ર્ડો.સીમા ટી. પોલરામે.ઓ. દેવઘોલેરાબાવળા૯૬૨૪૨૧૦૨૮૩૨૭૧૪૨૩૩૧૦૧સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, દેવઘોલેરા
તા. બાવળા,
જિ. અમદાવાદ
૧૫ર્ડો. આરૂષિ બુમતારીયામે.ઓ. વિઝુંવાડા માંડલ૯૮૯૮૩૪૨૪૪૯
સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, વિઝુંવાડા,
તા. માંડલ
જિ. અમદાવાદ
૧૬ર્ડો.ઇન્દ્રજીતસિંહ વાઘેલા(ઇ.ચા.) મે.ઓ. શિયાળબાવળા૯૮૨૫૫૪૮૫૨૫
સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું શિયાળ,
તા.બાવળા
જિ. અમદાવાદ
૧૭ર્ડો.રાકેશ પટેલ ( ઇ.ચા. ) મે.ઓ. ઓતારીયાઘોલેરા૮૧૨૮૪૪૫૦૩૨૨૭૪૫૦૨૧૮સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, ઓતારીયા
તા. ઘંઘુકા,
જિ. અમદાવાદ
૧૮ર્ડો.રાકેશ પટેલ ( ઇ.ચા. ) મે.ઓ. ઉંચડીઘંઘુકા૮૧૨૮૪૪૫૦૩૨૨૭૪૭૩૧૮૬સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, ઉંચડી,
તા. ઘંઘુકા
જિ. અમદાવાદ
૧૯ર્ડો.જે. કે. શેલીયામે.ઓ. હીરાપુરદસ્ક્રોઇ૯૮૨૫૫૨૪૦૧૦
સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, હિરાપુર,
તા. દસ્ક્રોઇ,
જિ. અમદાવાદ
૨૦ર્ડો.દક્ષાબેન સોલંકીમે.ઓ. રૂપગઢઘોળકા૯૯૨૪૧૮૪૨૬૪૨૭૫૫૨૫૪૫સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, રૂપગઢ
તા. ઘોળકા,
જિ. અમદાવાદ
૨૧ર્ડો.અમીબેન અમૃતિયામે.ઓ. સુંવાળાદેત્રોજ૯૪૨૭૭૭૪૪૮૮
સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, સુંવાળા, (કટોસણ રોડ)
તા. દેત્રોજ,
જિ. અમદાવાદ
૨૨ર્ડો.રાકેશ વી. પટેલ(એડહોક) મે.ઓ. સાંઢીડાઘંઘુકા૮૧૨૮૪૪૫૦૩૩
સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, સાઢીડા,
તા. ઘંઘુકા
જિ. અમદાવાદ
૨૩ર્ડો.કોમલ કટારામે.ઓ. શિયાવાડાસાણંદ૯૦૯૯૬૪૯૨૦૧
સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, શિયાવાડા,
તા.સાણંદ
જિ. અમદાવાદ
૨૪ર્ડો.કોમલ કટારા ( ઇ.ચા. ) મે.ઓ. અડવાળઘંઘુકા૯૦૯૯૬૪૯૨૦૧
સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું અડવાળ,
તા. ઘંઘુકા
જિ. અમદાવાદ
૨૫ર્ડો. આરૂષિ બુમતારીયા ( ઇ.ચા. ) મે.ઓ. ઘોડાવિરમગામ૯૮૯૮૩૪૨૪૪૯
સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું ઘોડા,
તા.વિરમગામ
જિ. અમદાવાદ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 17/2/2018

વપરાશકર્તાઓ : 853045