મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખાતબીબી અઘિકારીઓ

તબીબી અઘિકારીઓ


જિલ્લા પંચાયત, અમદાવાદ ના આયુર્વેદ શાખાના અઘિકારીશ્રી, મેડીકલ ઓફિસરશ્રી અને કર્મચારીઓના મોબાઇલ/ટેલીફોન નંબરોની યાદી
ક્રમ અધિ‍કારી/કર્મચારીનું નામ હોદ્દો તાલુકો મોબાઇલ નંબર કચેરી નંબર
ર્ડો. એચ.એમ. જોષીજિ.આયુ.અધિકારી-૯૮૨૪૫૩૪૮૮૯૨૫૫૦૬૪૮૭ EXT-૨૬૧
એચ.એસ. મકવાણાનાયબ ચીટનીશ -૯૯૦૪૪૮૬૬૫૬૨૫૫૦૬૪૮૭ EXT-૨૬૧
શ્રીમતી આનલબેન ટી. દેસાઇજુ. કલાર્ક -૮૪૯૦૮૨૮૨૪૯૨૫૫૦૬૪૮૭ EXT-૨૬૧
જે.કે.સોલંકીપટાવાળા-૯૯૭૪૧૩૪૩૨૪૨૫૫૦૬૪૮૭ EXT-૨૬૧

ક્રમઅમદાવાદ જિલ્લાના આયુર્વેદ મેડીકલ ઓફિસરોના મોબાઇલ/ટેલીફોન નંબરોની યાદી
ક્રમમે.ઓ. નું નામદવાખાનાનું નામતાલુકો મોબાઇલ નંબર ઘર નંબરસરનામું
1ર્ડો.લતા એન. પટેલમે.ઓ. એલીસબ્રીજસીટી9099015395-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, ફીઝીયોથેરાપી સેન્ટર, નવરંગપુરા બસસ્ટેન્ડ પાસે, એલીસબ્રીજ
2ર્ડો.એન. વી. પટેલમે.ઓ. કાળીગામસીટી942738320927467650સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, અર્બન હેલ્થ સેન્ટરના પહેલા માળે, સાબરમતી, ડી. કેબિન, કાળી ગામ
3ર્ડો.એસ.પી. કડીયામે.ઓ. જમાલપુરસીટી9879747085-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મોટા બંબા, સફાઇ કામદાર મસ્ટરના મકાનમાં, જમાલપુર
4ર્ડો. હેમલ સી. પટેલમે.ઓ. કાલુપુર-૧સીટી9428123161-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, નરનારાયણ બિલ્ડીંગ, સ્વામીનારાયણ મંદિર, કાલુપુર-૧
5ર્ડો.એસ.આર. ચાવડામે.ઓ. મણિનગરસીટી9879004480-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, નાથાલાલ ઝઘડાપુલ નીચે, મણિનગર
6ર્ડો.જિજ્ઞાસા જે. સાકરીયામે.ઓ. ગોમતીપુરસીટી9426033253-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, જુના મસ્ટર સ્ટેશન, સમશેર બાગ, ગોમતીપુર
7ર્ડો.રાજશ્રીબેન જે. સુથારમે.ઓ. નવા નરોડાસીટી9427599544-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મ્યુ. કોર્પો. મસ્ટર, સૈજપુર ટાવર સામે, નવા નરોડા
8ર્ડો. કે. ડી. આર્યમે.ઓ. બારડોલપુરાસીટી7600689550-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મ્યુ. પ્રસુતિગૃહ, હાજીપુરા ગાર્ડન પાછળ, બારડોલપુરા
9ર્ડો.રાજકુમાર ડી. પાંડેમે.ઓ. બાપુનગરસીટી9426280966-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, પટેલવાડી, બાપુનગર
10ર્ડો.મીરાબેન પી. પ્રજાપતિમે.ઓ. કાલુપુર-૨સીટી932811072025465860સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મામુનાયકની પોળ, ગાંઘીરોડ, કાલુપુર-૨
11ર્ડો.ઇન્દ્રજીતસિંહ વાઘેલામે.ઓ. સિવિલ હોસ્પિટલ સોલાસીટી982554852525730636સિવિલ હોસ્પિટલ, સોલા અમદાવાદ
12ર્ડો.અનિતા વિરાણીમે.ઓ. અસારવાસીટી972679672123231776સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મ્યુનિ. દવાખાનું, હરિપુરા, અસારવા
13ર્ડો.જાગૃતિ પરમારમે.ઓ. ખાડીયાસીટી9016687675-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, લાખા પટેલની પોળ, ખાડીયા
14ર્ડો.સીમા ટી. પોલરામે.ઓ. દેવઘોલેરાબાવળા96242102832714233101સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, દેવઘોલેરા તા. બાવળા, જિ. અમદાવાદ
15ર્ડો. આરૂષિ બુમતારીયામે.ઓ. વિઝુંવાડામાંડલ9898342449-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, વિઝુંવાડા, તા. માંડલ જિ. અમદાવાદ
16ર્ડો.ઇન્દ્રજીતસિંહ વાઘેલા(ઇ.ચા.) મે.ઓ. શિયાળબાવળા9825548525-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું શિયાળ, તા.બાવળા જિ. અમદાવાદ
17ર્ડો.રાકેશ પટેલ( ઇ.ચા. ) મે.ઓ. ઓતારીયાઘોલેરા812844503227450218સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, ઓતારીયા તા. ઘંઘુકા, જિ. અમદાવાદ
18ર્ડો.રાકેશ પટેલ( ઇ.ચા. ) મે.ઓ. ઉંચડીઘંઘુકા812844503227473186સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, ઉંચડી, તા. ઘંઘુકા જિ. અમદાવાદ
19ર્ડો.જે. કે. શેલીયામે.ઓ. હીરાપુરદસ્ક્રોઇ9825524010-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, હિરાપુર, તા. દસ્ક્રોઇ, જિ. અમદાવાદ
20ર્ડો.દક્ષાબેન સોલંકીમે.ઓ. રૂપગઢઘોળકા992418426427552545સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, રૂપગઢ તા. ઘોળકા, જિ. અમદાવાદ
21ર્ડો.અમીબેન અમૃતિયામે.ઓ. સુંવાળાદેત્રોજ9427774488-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, સુંવાળા, (કટોસણ રોડ) તા. દેત્રોજ, જિ. અમદાવાદ
22ર્ડો.રાકેશ વી. પટેલ(એડહોક) મે.ઓ. સાંઢીડાઘોલેરા8128445033-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, સાઢીડા, તા. ઘોલેરા જિ. અમદાવાદ
23ર્ડો.કોમલ કટારામે.ઓ. શિયાવાડાસાણંદ9099649201-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, શિયાવાડા, તા.સાણંદ જિ. અમદાવાદ
24ર્ડો.કોમલ કટારા( ઇ.ચા. ) મે.ઓ. અડવાળઘંઘુકા9099649201-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું અડવાળ, તા. ઘંઘુકા જિ. અમદાવાદ
25ર્ડો. આરૂષિ બુમતારીયા( ઇ.ચા. ) મે.ઓ. ઘોડાવિરમગામ9898342449-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું ઘોડા, તા.વિરમગામ જિ. અમદાવાદ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 866237