મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખાતબીબી અઘિકારીઓ

તબીબી અઘિકારીઓ

જિલ્લા પંચાયત, અમદાવાદ ના આયુર્વેદ શાખાના અઘિકારીશ્રી, મેડીકલ ઓફિસરશ્રી અને કર્મચારીઓના મોબાઇલ/ટેલીફોન નંબરોની યાદી
ક્રમ અધિ‍કારી/કર્મચારીનું નામ હોદ્દો તાલુકો મોબાઇલ નંબર કચેરી નંબર
ર્ડો. એચ.એમ. જોષીજિ.આયુ.અધિકારી-9824534889૨૫૫૦૬૩૭૫ EXT-૨૬૧
એચ.એસ. મકવાણાનાયબ ચીટનીશ -9904486656 ૨૫૫૦૬૩૭૫ EXT-૨૬૧
-જુ. કલાર્ક ---
-પટાવાળા (૧)---
ક્રમઅમદાવાદ જિલ્લાના આયુર્વેદ મેડીકલ ઓફિસરોના મોબાઇલ/ટેલીફોન નંબરોની યાદી
ક્રમમે.ઓ. નું નામદવાખાનાનું નામતાલુકો મોબાઇલ નંબર ઘર નંબરસરનામું
1ર્ડો. લતા એન. પટેલમે.ઓ. એલિસબ્રીજસીટી9099015395-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, ફીઝીયોથેરાપી સેન્ટર, નવરંગપુરા બસસ્ટેન્ડ પાસે, એલીસબ્રીજ
2ર્ડો. એન. વી. પટેલમે.ઓ. કાળીગામસીટી942738320927467650સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, અર્બન હેલ્થ સેન્ટરના પહેલા માળે, સાબરમતી, ડી. કેબિન, કાળી ગામ
3ર્ડો. સીમા ટી. પોલરામે.ઓ. દેવઘોલેરાબાવળા96242102832714-233101સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, દેવઘોલેરા
તા. બાવળા,
જિ. અમદાવાદ
4ર્ડો. એસ.પી. કડીયામે.ઓ. જમાલપુરસીટી9879747085-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મોટા બંબા, સફાઇ કામદાર મસ્ટરના મકાનમાં, જમાલપુર
5ર્ડો. હેમલ સી. પટેલમે.ઓ. કાલુપુર-૧સીટી9428123161-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, નરનારાયણ બિલ્ડીંગ, સ્વામીનારાયણ મંદિર, કાલુપુર-૧
6ર્ડો. એસ.આર. ચાવડામે.ઓ. મણિનગરસીટી9879004480-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, નાથાલાલ ઝઘડાપુલ નીચે, મણિનગર
7ર્ડો. જિજ્ઞાબેન જે. સાકરીયામે.ઓ. ગોમતીપુરસીટી9426033253-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, જુના મસ્ટર સ્ટેશન, સમશેર બાગ, ગોમતીપુર
8ર્ડો. રાજશ્રીબેન જે. સુથારમે.ઓ.
નવા નરોડા
સીટી9427599544-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મ્યુ. કોર્પો. મસ્ટર, સૈજપુર ટાવર સામે, નવા નરોડા
9ર્ડો. કે. ડી. આર્યમે.ઓ. બારડોલપુરાસીટી7600689550-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મ્યુ. પ્રસુતિગૃહ, હાજીપુરા ગાર્ડન પાછળ, બારડોલપુરા
10ર્ડો. આરૂષિ બુમતારીયામે.ઓ. વિઝુંવાડામાંડલ9898342449-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, વિઝુંવાડા,
તા. માંડલ
જિ. અમદાવાદ
11ર્ડો.રાજકુમાર ડી. પાંડેમે.ઓ. બાપુનગરસીટી9426280966-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, પટેલવાડી, બાપુનગર
12ર્ડો. કોમલ કટારા( ઇ.ચા. )
મે.ઓ. શિયાવાડા
સાણંદ9898436821-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, શિયાવાડા,
તા. સાણંદ
જિ. અમદાવાદ
13ર્ડો. રાકેશ પટેલ ઇ.ચા.( ઇ.ચા. ) મે.ઓ. ઓતારીયાઘોલેરા812844503227450218સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, ઓતારીયા
તા. ઘંઘુકા,
જિ. અમદાવાદ
14ર્ડો. મીરાબેન પી. પ્રજાપતિમે.ઓ. કાલુપુર-૨સીટી932811072025465860સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મામુનાયકની પોળ, ગાંઘીરોડ,
કાલુપુર-૨
15ર્ડો. વી. આર. જાડેજામે.ઓ. ઉંચડીઘંઘુકા942646459627473186સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, ઉંચડી,
તા. ઘંઘુકા
જિ. અમદાવાદ
16ર્ડો. ઇન્દ્રજીત વાઘેલામે.ઓ. શિયાળબાવળા982554852525730636સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, શિયાળ
તા. બાવળા
જિ. અમદાવાદ
17ર્ડો. જે. એસ. ભટ્ટમે.ઓ. અસારવાસીટી942859809823231776સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, મ્યુનિ. દવાખાનું, હરિપુરા, અસારવા
18ર્ડો. જે. કે. શેલીયામે.ઓ. હીરાપુરદસ્ક્રોઇ9825524010-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, હિરાપુર,
તા. દસ્ક્રોઇ,
જિ. અમદાવાદ
19ર્ડો. દક્ષાબેન સોલંકીમે.ઓ. રૂપગઢઘોળકા992418426427552545સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, રૂપગઢ
તા. ઘોળકા,
જિ. અમદાવાદ
20ર્ડો. અમીબેન અમૃતિયામે.ઓ. સુંવાળાદેત્રોજ9427774488-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, સુંવાળા, (કટોસણ રોડ)
તા. દેત્રોજ,
જિ. અમદાવાદ
21ર્ડો. રાકેશ વી. પટેલમે.ઓ. સાઢીડાઘંઘુકા8128445033-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, સાઢીડા,
તા. ઘંઘુકા
જિ. અમદાવાદ
22ર્ડો.કોમલ કટારામે.ઓ. ઘોડાવિરમગામ9099649201-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, ઘોડા,
તા. વિરમગામ
જિ. અમદાવાદ
23ર્ડો. નેહા પટેલમે.ઓ. ખાડીયાસીટી9427961754-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું, લાખા પટેલની પોળ, ખાડીયા
24ર્ડો. વી. આર. જાડેજા( ઇ.ચા. ) મે.ઓ. અડવાળઘંઘુકા9426464596-સરકારી આયુર્વેદ દવાખાનું અડવાળ,
તા. ઘંઘુકા
જિ. અમદાવાદ
અમદાવાદ જિલ્લાના હોમિયોપેથીક મેડીકલ ઓફિસરોના મોબાઇલ નંબરોની યાદી
ક્રમમે.ઓ. નું નામદવાખાના નું નામ તાલુકોમોબાઇલ નંબર ઘર નંબરસરનામું
1ર્ડો. અશોકભાઇ પંડયામે.ઓ. કાલુપુર- ૨સીટી9428800115-અર્બન હેલ્થ સેન્ટર, શાહપુર
2ર્ડો. પલ્લવ દેસાઇમે.ઓ. દરીયાપુરસીટી9426276825-કામદાર વીમા યોજનાનું દવાખાનું દરીયાપુર દરવાજા પાસે, અમદાવાદ
3ર્ડો. ડી. આર. ક્ષત્રિયમે.ઓ. ગોમતીપુરસીટી9426878124-જુનુ મસ્ટર સ્ટેશન, સમશેર બાગ,
મુ. ગોમતીપુર
4ર્ડો. હીરેન ચાવડામે.ઓ. કુમારખાણવિરમગામ7878557117-પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, કુમરખાણ,
તા. વિરમગામ,
જિ. અમદાવાદ
5ર્ડો. દિલીપ મોટવાણીમે.ઓ. અસારવાસીટી9427954653--
6ર્ડો. જયેશ પટેલમે.ઓ. વટામણઘોળકા9427895756-પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, વટામણ,
તા. ઘોળકા,
જિ. અમદાવાદ
7ર્ડો. જી. એ. કલ્સરીયામે.ઓ. ખાડીયાસીટી9426833554-બી.એન.લાયબ્રેરી બિલ્ડીંગ, બહુઆની પોળના નાકે રાયપુર, ખાડીયા
8ર્ડો. જી. એસ. કાઝીમે.ઓ. જમાલપુરસીટી9824656898-હિન્દુ, મુસ્લીમ ડિસ્પેન્સરી કાચની મસ્જીદ પાસે, જમાલપુર
9ર્ડો. વાય. આર. બક્ષીમે.ઓ. વાસણાસીટી9825424673-મ્યુનિસિપલ સિવિક સેન્ટર, સ્વામી મંદિરની પાછળ, વાસણા
10ર્ડો. પી. જે. શાહમે.ઓ. નવા નરોડાસીટી9824531436-પહેલો માળ, મ્યુનિસિપલ કંમ્પાઉન્ડ, સૈજપુર બોઘા, નવા નરોડા
11ર્ડો. મનીક્ષા બી. નાયકમે.ઓ. ઓગણજદસ્ક્રોઇ9428246411-અર્બન હેલ્થ સેન્ટર, ઓગણજ
12ર્ડો. નિરજ એચ. શાહમે.ઓ. મોડાસરસાણંદ9426206158-પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, મોડાસર
તા. સાણંદ
જિ. અમદાવાદ
13ર્ડો. સી.પી. પંડયામે.ઓ. બાપુનગરસીટી9825589023-જુની કાકડીયા હોશ્પિટલ, બાપુનગર
14ર્ડો. દર્શિની આર. પટેલમે.ઓ. નવા વાડજસીટી9624988968-ફિઝીયોથેરાપી સેન્ટર, અર્બન હેલ્થ સેન્ટર,
નવા વાડજ
15ર્ડો. ડી.એમ. શાહમે.ઓ. કાલુપુર-૧સીટી9824517319-નરનારાયણ કોમ્પ્લેક્ષ, કાલુપુર સ્વામીનારાયણ મંદિરની સામે, કાલુપુર-૧
16ર્ડો. જીગ્નેશ દોશીમે.ઓ. મણિનગરસીટી9825098453-વલ્લભાચાર્ય ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટનું મકાન, મણિનગર ચાર રસ્તા

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/12/2017

વપરાશકર્તાઓ : 836678